Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Atributii

 Atributii


1. Atributiile principale ale primarului:

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administrative centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
 • asigura aducerea la indeplinirea a hotararilor consiliului local;
 • poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la probleme locale de interes deosebit;
 • prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este nevoie, informari privind starea economica si sociala a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
 • ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor impreuna cu organele specializate ale statului ;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila;
 • ia masuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local;
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
 • conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara;
 • indeplineste functia de ofiter de stare civila;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 • propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
 • numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu exceptia secretarului;
 • raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului;
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru igienizarea malurilor cursurilor de apa din raza orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Primarul deleaga viceprimarului sau, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile de mai sus.

2. Atributiile principale ale consiliului local:

 • alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu al primariei;
 • aproba statutul orasului, regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
 • avizeaza sau aproba studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism;
 • aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
 • aproba, la propunerea primarului, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
 • administreaza domeniul public si privat al orasului;
 • hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica, precum si a serviciilor publice de interes local;
 • hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata, in conditiile legii;
 • hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat;
 • analizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatii, aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
 • stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
 • asigura conditiile materiale, financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, tineret, cultura si sport, apararea ordinii publice, aparare civila;
 • contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement
 • contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;
 • infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
 • atribuie sau schimba denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
 • sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii;
  asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa. •  Contact

  Primaria Orasului Simeria

   Adresa:
  Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

  Telefon:
  0254.260005

  Fax:
  0254.260050

   Program

  Program cu publicul:
  Luni-Joi: 07:30-16:00
  Vineri: 07:30-13:30
  Registratura:
  Luni-Joi: 07:30-16:00
  Vineri: 07:30-13:30
  Audiente:
  Primar - Joi, ora: 09:00
  Viceprimar - Marti, ora: 09:00
  Secretar - Miercuri, ora: 10:00  Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
  Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
  Beneficiar: Oraşul Simeria
  Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
  Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
  Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
  Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
  Reprezentanţa Comisiei Europene în România
  Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.