Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Regulament

 RegulamentR  E  G  U  L  A  M  E  N  T
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Simeria 
aprobat prin HCL nr. 87/25.10.2012

                       

CAPITOLUL   I

Dispoziţii  generale

 

 

            Art.1.  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraşul Simeria sunt Consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă.

            Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi autonome ale administraţiei publice locale şi rezolvă problemele  publice din localitate, în condiţiile legii.

            Art.2.  Mandatul consiliului local este de patru ani, care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Mandatul se exercită în condiţiile legii.

            Consiliul îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a  noului consiliu ales.

            Art.3. În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.

            În calitate de aleşi locali, consilierii, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele ce îndeplinesc o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

            Art.4.  Calitatea de consilier este incompatibilă cu demnităţile publice, funcţiile publice  de autoritate, cu calitatea de primar, precum şi calitatea de funcţionar public sau  angajat contractual  prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

            Art.5. Dizolvarea consiliului local, suspendarea şi încetarea mandatului de consilier se pot face numai în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL   II 

Constituirea Consiliului local

 

            Art.6.  Constituirea consiliului local se face în termen de 20  de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi în şedinţă de constituire se face de către prefect prin ordin.

            Şedinţa este legal constituită dacă la şedinţă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi.

Dacă nu se asigură această majoritate se procedează în conformitate cu prevederile art.30 alin. 3,4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 alin.2,3,4 şi 5 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art.7. La şedinţa de constituire poate participa şi primarul declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu s-a finalizat.

            Art.8. Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia.

            Art.9. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri prezenţi la şedinţă. Stabilirea celui mai în vârstă şi a celor mai tineri consilieri se face de către secretarul ora=ului, pe baza datelor rezultate din dosarul alegerii consiliului local, întocmit de biroul electoral de circumscripţie. Imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către preşedintele de vârstă atrage de drept înlocuirea acestuia cu unul dintre cei mai în vârstă consilieri prezenţi la şedinţă.

            Art.10.  Pentru validarea mandatelor se alege o comisie de validare, compusă din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă.

            Componenţa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.

            Art.11. Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului.

            Art.12. Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide, alianţe politice sau electorale, precum şi din grupul independenţilor. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

Candidaturile se supun la vot, în ordinea descrescătoare a mărimii grupurilor de consilieri care au făcut  propunerile.

            Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire. Rezultatul se  consemnează în prima hotărâre a consiliului local.

            Art.13.  Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, respectându-se procedura de vot menţionată la art.12 alin.2 şi 3 .

            Art.14. După constituirea comisiei de validare, aceasta procedează la examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarului întocmit de biroul electoral de circumscripţie, prezentate de preşedintele de vârstă.

            Constatările comisiei se consemnează într-un proces-verbal prin care se propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

            Invalidarea alegerii unui consilier se poate propune numai în cazurile prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,cu modific[rile =i complet[rile ulterioare.

            Dacă până la data validării un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă . 

            În cazul consilierilor aleşi, aflaţi într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003, aceştia pot opta în scris, pentru una dintre funcţii. Dacă opţiunea exprimată nu este pentru cea de consilier, comisia ia act despre aceasta şi propune în şedinţa următoare validarea mandatului supleantului acestuia de pe listele partidului sau ale alianţei respective

            Art.15.  Propunerile de validare sau invalidare se supun, în ordine alfabetică, votului deschis al consiliului local, care hotărăşte cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

Consilierul al cărui mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la vot.

            Rezultatul validării se consemnează în a doua hotărâre a consiliului local, care se comunică de îndată consilierilor care nu au fost prezenţi.

            Art.16. După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul consilierilor stabilit potrivit legii consilierii ale căror mandate au fost validate depun în limba română, următorul jurământ:

,,Jur să respect Constituţia şi Legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Simeria. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”

            Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul localităţii va da citire jurământului, după care, fiecare consilier validat se va prezenta, în ordine alfabetică, la masa special amenajată, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul în cauză va pune mâna stângă pe Constituţie şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi va pronunţa cuvântul “JUR”, după care va semna textul jurământului care va fi imprimat pe un formular special.

            Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

            Jurământul se semnează în două exemplare dintre care unul se înmânează consilierului.

            Consilierul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, aceasta consemnându-se în procesul verbal al şedinţei.

           Art.17.  După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului local legal constituit  se constată prin a treia hotărâre a  consiliului  local.

            Art.18.   Hotărârile 1-3 adoptate de consiliul local pe baza normelor de mai sus se semnează de preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au un caracter constatator.

            Art. 19.  După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de către primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentant ales al colectivităţii locale, pe care consilierii au dreptul să-l poarte pe durata mandatului. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra şi după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. Costurile acestora se suportă din bugetul local. Modelul legitimaţiei şi al însemnului va fi cel stabilit prin Hotărâre de Guvern.

 

CAPITOLUL III - 

Organizarea consiliului local

Sectiunea I -

Presedintele de Sedinta

 

            Art.20.  După declararea ca legal constituit, consiliul local alege, dintre membrii săi, cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă. Preşedintele de şedinţă se alege pentru o perioadă de cel mult 3 luni, perioadă în care va conduce şedinţele consiliului şi în care va semna hotărârile adoptate de acesta. 

            Preşedintele de şedinţă conduce lucrările şedinţei pentru care a fost ales şi semnează hotărârile adoptate de Consiliul local .

            Consilierul ales poate fi schimbat din funcţia de preşedinte de şedinţă la iniţiativa a cel puţin  unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie . 

Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în a patra hotărâre a consiliului local.

            Art.21.   Hotărârile 1-4 adoptate de consiliul local pe baza normelor de mai sus se semnează de preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au un caracter constatator, nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

            Art.22.   Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

·        conduce şedinţele consiliului local;

·        supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor.

·        semnează hotărârile adoptate de către consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal al şedinţei;

·        asigură menţinerea ordinei şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

·        supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

·        îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de lege,  de prezentul regulament, sau însărcinări date de către consiliul local.

 

Secţiunea a II – a

 

Validarea alegerii primarului şi alegerea viceprimarului

 

            Art.23.  Actul validării alegerii primarului se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.

            Art.24. După prezentarea actului de validare, primarul depune în faţa consiliului local, jurământul prevăzut de art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001.

            Art.25. După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului după depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează : legitimaţia, care va fi semnată de către preşedintele de şedinţă, semnul distinctiv al calităţii de primar, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Legitimaţia şi semnul distinctiv al calităţii de primar se poate păstra şi după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

            Pe timpul desfăşurării lucrărilor şedinţei consiliului local, primarul este obligat să poarte eşarfa. În sala de şedinţe primarul va ocupa un loc distinct, separat de preşedintele de şedinţă .

            Asemenea loc ocupă şi prefectul sau reprezentantul s[

u dacă participă la şedinţă.

            Art.26. Primarul participă de drept la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi.

            Punctul său de vedere se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal de şedinţă .

            Art.27.  Consiliul local alege din rândul membrilor săi un viceprimar.

            Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.

            Propunerile de candidaţi pentru funcţia de viceprimar se fac de către consilieri sau de grupuri de consilieri.

            Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe bază de buletin de vot.

            Art.28. Este declarat ales viceprimar, consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

            În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, tur la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

            În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care s-au aflat în această situaţie. Va fi declarat ales consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

            Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretar. Constatarea alegerii se consemnează în hotărârea a cincea a consiliului local.

                                                                       

Secţiunea a III – a

Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate

 

            Art.29. După constituire în funcţie de domeniile sale de activitate, consiliul local organizează comisii de specialitate. Principalele domenii în care se constituie comisii de specialitate pot fi: dezvoltarea economico-socială, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii publice şi comerţ, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport protecţie socială, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

            Art 30.  Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

            Art.31. Numărul de membrii şi denumirea comisiilor de specialitate se aprobă de consiliul local, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, adoptându-se în acest sens o hotărâre.

            Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte ţinându-se seama pe cât posibil, de profesia şi ocupaţia consilierilor. Un consilier poate face parte din cel mult două comisii de specialitate. Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de consiliul local în funcţie de ponderea acestora. Nominalizarea consilierilor în comisii se face de asemenea de către consiliul local.

            Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi câte un secretar cu votul deschis al majorităţii membrilor acestora.

            Art.32. Preşedintele asigură reprezentarea comisiei în raporturile sale cu consiliul local şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei şi poate propune ca la lucrări să participe şi alte persoane de specialitate; are acces la lucrările celorlalte comisii ce examinează lucrări care prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce şi îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

            Secretarul asigură redactarea actelor comisiei (rapoarte, avize, procese-verbale, etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia.

            Art.33.   Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte, şi se desfăşoară, de regulă, înainte de şedinţa în plen.

Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

            Art.34.   Şedinţele comisiei  sunt, de regulă,  publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate, sau reprezentanţi ai presei. La şedinţe au dreptul să participe primarul sau consilierii care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia (proiecte de hotărâri, amendamente , anchete etc.), precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti din serviciile publice locale.

            Persoanele prevăzute la alin.1 pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de vot.

            Art.35.  Preşedintele comisiei va urmări ca, cel puţin o dată pe lună înaintea şedinţei consiliului, o zi să fie consacrată exclusiv activităţii în comisie.

            Art.36. Comisia lucrează valabil în prezenţa  majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri, de asemenea cu majoritatea consilierilor prezenţi.

            Votul în comisie este, de regulă deschis. În anumite situaţii hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge şi la vot secret.

            Art.37. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât membrilor comisiei numai cu încuviinţarea preşedintelui acesteia, în afară de cazul în care şedinţa a fost publică.

            Art.38. Comisiile de specialitate  analizează şi avizează proiectele de hotărâri, efectuează anchete, se pronunţă  asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului.

            Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea, modificarea  sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat.

            Rapoartele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

            Raportul astfel întocmit va fi difuzat consilierilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului. Comisiile de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii date prin hotărâri ale consiliului local dacă acestea au legătură cu atribuţiile lor .

            Art.39.   Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă   intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie şi compartimentul de resort din aparatul propriu al consiliului local.

            Art.40. La cererea primarului sau a unei treimi din numărul membrilor săi, consiliul va putea hotărî organizarea unei comisii speciale de analiză  şi de verificare, pe perioadă determinată.

            Componenţa comisiei, obiectivele şi perioada în care îşi desfăşoară activitatea se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

            Comisia prezintă raportul său în şedinţa consiliului local care va hotărî cu privire la cele constatate.

 

Secţiunea a IV- a

 Delegatul  sătesc

 

            Art.41. Delegatul sătesc este reprezentantul cetăţenilor din satele care nu au consilieri aleşi în consiliul local. În această calitate delegatul sătesc va fi invitat în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discută probleme ce privesc satul respectiv, votul său având caracter consultativ.

            Art.42.  Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, convocată de primar.

            Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărâre a consiliului local.

            Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la adunarea sătească, la care pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi cu domiciliul în satul respectiv.

 

            Alegerea se consemnează într-un proces verbal semnat de primar sau, după caz, de viceprimar şi de 3 reprezentanţi ai familiilor prezenţi la adunare, care constituie actul de investire în calitatea de delegat sătesc.

            Art.43. Pentru participarea la şedinţele consiliului local, delegatul sătesc primeşte o indemnizaţie  stabilită în condiţiile legii.

            Art.44. Delegatul sătesc informează cetăţenii despre hotărârile adoptate de consiliul local în probleme ce privesc satul respectiv şi sprijină primarul în îndeplinirea lor.

            Art.45. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale, în condiţiile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc, precum şi în cazurile prevăzute la art.9 alin.2 lit.a), b) şi e) – i) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                                        Secţiunea V

Alte dispozitii

 

Art.46.  Secretarul  oraşului Simeria participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

    a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

    b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

    c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

    d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

    e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

    f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;

    g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

    h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

    i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

    j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

    k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

    l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.

    (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

                                                                                   

CAPITOLUL IV

Funcţionarea consiliului local.

Sectiunea I

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

 

            Art.47.  Consiliul local este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

            Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

            Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea primarului.

            El se poate întruni în şedinţe extraordinare la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

            Consiliul local se convoacă în şedinţe extraordinare de către primar şi la solicitarea prefectului, în condiţiile art.39 alin.2 - 3 din Legea nr.215/2001.

            Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare.

În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei convocarea consiliului se poate face şi de îndată.

            Art.48.  Convocarea se face în scris, prin intermediul secretarului oraşului Simeria în conformitate cu prevederile dispoziţiei primarului, prin care se stabileşte data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi proiectul de ordine de zi. Dispoziţia se afişează la sediul primăriei şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

            Art.49.  Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.

            Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie.

            Cazurile în care absenţa este motivată sunt:

            - dacă absenţa a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau îngrijiri medicale ce au făcut imposibilă prezenţa la şedinţă;

            - dacă absenţa a intervenit din cauza deplasării în străinătate sau în interes de serviciu pentru rezolvarea unei probleme care nu putea suferi amânare;

            - dacă absenţa a intervenit din cauza unor evenimente de forţă majoră.

            Consilierul care absentează nemotivat de 2 ori consecutiv se sancţionează potrivit prevederilor legale şi ale prezentului regulament.

            Art.50.  Şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii.

            Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a Statului român.

            În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor  care  au  depus  o  cerere  pentru  primirea  acestor informaţii.                                                                                

            Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

            Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris  propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

            Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

            La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

            Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

            Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi  propunerilor formulate potrivit alin. (4).

            Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă  organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altã autoritate public.

            În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

            În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza  circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

            Art.51.   Proiectul ordinii de zi cuprinde proiectele de hotărâri, rapoarte şi informări prevăzute de lege, rapoarte ale comisiilor speciale, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme propuse de primar sau de consilieri.

            Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, a consilierilor, a secretarului, a  comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor din comună.

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute  dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului local, cu excepţia celor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare şi a celor convocate în situaţie de forţă majoră sau de maximă urgenţă.

            Art.52.  Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie şi se va înscrie în tabelul de prezenţă cu semnăturile consilierilor, păstrat de secretarul oraşului şi care va face parte din dosarul de şedinţă.

            Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă, din motive întemeiate, va trebui să comunice aceasta în timp util secretarului ori preşedintelui de şedinţă.

            În cazul în care un consilier absentează la două şedinţe consecutiv, fără motive temeinice, poate fi sancţionat în condiţiile prezentului regulament.

            Art.53. Dezbaterea proiectelor de hotărâri se va face conform înscrierii lor în ordinea de zi. Modificarea sau suspendarea dezbaterii unor puncte de la ordinea de zi se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea majorităţii consilierilor prezenţi.

            Art.54. Dezbaterea proiectelor de hotărâri este precedată de prezentarea de către iniţiator a expunerii de motive, a proiectului de hotărâre, precum şi a raportului de avizare al comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şi a raportului compartimentului de resort.

            Dezbaterea textului proiectului de hotărâre începe cu titlul şi continuă cu fiecare articol în parte. Eventualele amendamente se supun la vot, fiecare în parte, începând cu cele făcute de comisia de specialitate şi continuând cu cele din timpul dezbaterii, în ordinea în care au fost făcute. Amendamentele se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

            Adoptarea unui amendament exclude discutarea şi supunerea la vot a altor amendamente similare la articolul sau aliniatul respectiv.

            După dezbaterea articolelor şi aprobarea amendamentelor se supune votului consiliului hotărârea în ansamblul ei şi se adoptă cu cvorumul prevăzut de lege.

            Art.55.  Rapoartele, informările şi alte materiale se dezbat şi se aprobă de către consiliul local cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

            Art.56.  Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedintele de şedinţă.

            Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterilor.

            Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt.

            Art.57.   Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte.

            Art.58. Preşedintele de şedinţă poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului.

            Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

            Art.59.  Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii, atât de către cel care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă.

            Se interzice dialogul între vorbitori şi persoanele aflate în sală.

            Art.60. În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune evacuarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei consiliului.

            Art.61. Dezbaterile din şedinţele consiliului local se consemnează într-un proces verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, care îşi asumă prin semnătură responsabilitatea veridicităţii celor consemnate şi se fac publice prin grija secretarului.

            Procesul verbal va cuprinde obligatoriu şi modul de adoptare a hotărârilor, evidenţiind numărul de voturi “pentru”, ”împotrivă” şi al  abţinerilor.

            La începutul fiecărei şedinţe, secretarul pune la dispoziţia consilierilor procesul verbal al şedinţei anterioare care ulterior se supune aprobării consiliului.

            Consilierii au dreptul să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate. În aceste cazuri procesul verbal se reface în mod corespunzător.

            Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate. La cerere înregistrările pot fi făcute publice.

 

Secţiunea  a II – a

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâre

 

            Art.62.   Proiectele de hotărâri pot fi propuse de către consilieri, de către primar sau de către cetăţenii localităţii.

            Art.63.  Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de către o expunere de motive care va conţine motivele de fapt şi de drept care au stat la baza promovării proiectului. Proiectul şi expunerea de motive vor fi redactate de inţiator cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din aparatul de specialitate al consiliului local, cu respectarea normelor de tehnică legislativă.

            Iniţiatorul proiectului poate să-l retragă până la înscrierea acestuia pe ordinea de zi.

            Art.64. După examinarea proiectului, comisia de specialitate şi compartimentul de resort din aparatul propriu întocmesc fiecare câte un raport cu privire la avizarea şi respectiv cu privire la oportunitatea şi temeinicia lui.

            Rapoartele se transmit secretarului care va lua măsurile necesare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către primar şi de către consilieri.

            Art.65.   Proiectele de hotărâre, însoţite de raportul comisiei de specialitate şi de cel al compartimentului de resort, se înscriu pe ordinea de zi a şedinţei prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

            Art.66.   Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor,  pentru studiu, cel mai târziu odată cu înmânarea invitaţiei, prin grija secretarului comunei şi va adus la cunoştinţă publică prin afişare sau alt mod.

 

Secţiunea   a  III – a

Procedura de vot

 

            Art.67. Votul consilierului este personal şi poate fi deschis sau secret.

            Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

            Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.

            Art.68.   Votarea prin apel nominal se face în modul următor:

preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul dă citire numelui şi prenumelui consilierului, fiecare consilier răspunde “pentru” sau “contra” şi semnează.

            După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns sau care au lipsit la primul tur.

            Art.69. Pentru votul secret se folosesc buletine de vot care vor cuprinde: obiectul votului, numele şi prenumele persoanelor implicate în vot, sau întrebarea clară şi concisă la care se va răspunde cu DA sau NU , precum şi data şedinţei.

            Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

            Rezultatul votului secret se constată de către preşedintele de şedinţă, asistat de secretar şi se consemnează într-un proces verbal semnat de aceştia.

            Art.70.  Hotărârile se adoptă cu cvorumul prevăzut de lege sau de prezentul regulament.

            Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie.

            Dacă în sala de şedinţe nu este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestui cvorum.

            Art.71.   Proiectele de hotărâre respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuţie în cursul aceleiaşi şedinţe.

            Art.72. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

 

CAPITOLUL    V

 

Exercitarea mandatului de consilier

 

 

Secţiunea   I- a

Norme privind exercitarea mandatului de consilier

 

            Art.73.  După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier şi semnul distinctiv al aleşilor locali.

            Art.74. Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie  de şedinţă.

            Indemnizaţia de şedinţă  pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi la şedinţele comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5%  din indemnizaţia lunară a primarului oraşului Simeria. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţă ordinară de consiliu şi pentru 2 şedinţe  de comisii de specialitate lunar.         

Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului şi pe care le pot justifica cu documente.

Prevederile prezentului articol se aplică şi delegatului sătesc.

            Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

            Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi la plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului.

            Art.75. Consilierii locali, primarul şi viceprimarul  au dreptul la decontarea contravalorii transportului  din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local , în condiţiile legii.

            Art.76. Consilierii locali, primarul şi viceprimarul  beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului său.

            Art.77.  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte în prima şedinţă ordinară de consiliu  un raport privind deplasările efectuate, în termen de 45 de zile de la data încheierii misiunii. În cazul neprezentării acestui raport în termenul prevăzut  consilierii locali vor suporta cheltuielile cu deplasarea.

            Art.78. În exercitarea mandatului, consilierii sunt obligaţi să organizeze periodic (cel puţin semestrial), întâlniri cu cetăţenii şi să le acorde audienţe. Consilierii sunt obligaţi să prezinte  un raport anual de activitate  care va fi făcut public prin grija secretarului.

            Art.79. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte, sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

            La cererea consilierilor, votul lor va fi consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.

            Art.80.   Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.

                       

Secţiunea  a  II – a

Obligaţiile , drepturile consilierilor locali.

 

            Art.81. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

            Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau comisiei din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, sau din motivele prevăzute de art.49 din prezentul regulament. Pentru şedinţa de la care absentează motivat, consilierul local nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă.

            Art.82.  Consilierul care absentează nemotivat de la 2 şedinţe consecutive poate fi sancţionat, potrivit prezentului regulament.

            In caz de lipsă nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, mandatul său încetează de drept.

            Art.83.  Consilierii locali în exercitarea calităţilor lor de reprezentanţi ai colectivităţii locale au următoarele obligaţii :

 •  să participe pe durata mandatului la exercitarea funcţiilor autorităţii administraţiei locale din care face parte, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales ;
 • să respecte Constituţia şi legile ţării, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local
 • să depună declaraţia de interese personală în care să menţioneze interesele lor personale care contravin interesului general al  consiliului local  şi să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul anului dar nu mai târziu de 1 februarie ;
 • în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin odată pe trimesturu, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte consiliului local o informare privind problemele ridicate de cetăţeni ;
 • să prezinte anual un raport de activitate consiliului local care va fi făcut public prin grija secretarului localităţii,
 • să-şi perfecţioneze pregătirea în domeniul administrativ prin participarea la cursurile de pregătire cu aprobarea consiliului local ;
 • nu pot face uz şi nu se pot prevala de calitatea lor de consilier în exercitarea unei activităţi private ;
 • să-şi depună în termen declaraţia de avere ;
 • nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii, fiind obligaţi ca la începutul dezbaterilor să anunţe interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

Art.84. Consilierii locali în exercitarea calităţilor lor de reprezentanţi ai colectivităţii locale au următoarele drepturi :

 • de a avea acces la orice informaţie de interes public ;
 • dreptul la asociere este garantat consilierilor locali ;
 • dreptul la decontarea în condiţiile legii a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului ;
 • au dreptul la iniţiativă în promovarea actelor administrative individual sau în grup ;
 • dreptul la indemnizaţia de şedinţă  prevăzută de prezentul regulament ;

 

 

Secţiunea  a  III – a

 

Dizolvarea Consiliului local

Suspendarea =incetarea mandatului de consilier

 

Art.85.  Consiliul local se consideră dizolvat de drept dacă într-un interval de 3 luni consecutive nu s-a întrunit sau dacă nu a adoptat timp de 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, sau dacă numărul consilierilor s-a redus sub jumătate plus unul şi nu se poate completa prin supleanţi. Prefectul prin ordin ia act de situaţia de dizolvare de drept a consiliului local şi propune guvernului organizarea de noi alegeri.

Art.86. Consiliul local poate fi dizolvat şi dacă a adoptat într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de către instanţa  de contencios administrativ prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

Art.87.   Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă, adresată consiliului local. Cererea se prezintă consiliului local, care ia act de demisie şi declară postul vacant.

            Art.88.   Mandatul de consilier poate fi suspendat de drept numai în condiţiile prevăzute de art.56 din Legea nr.215/2001.

            Art.89.    Schimbarea domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială, precum şi imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, duc la încetarea de drept a mandatului de consilier înainte de termen, constatată prin hotărârea consiliului local.

            Mandatul încetează de drept înainte de termen şi în alte situaţii prevăzute de Legea nr. 215/2001.

            Art.90. Nerespectarea  depunerii declaraţiei de interese personale în termenul prevăzut de art. 79 din Legea nr. 393/2004  atrge suspendarea de drept a mandatului de consilier până la depunerea declaraţiei.

            Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

            Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

Art.91. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale care nu corespund adevărului  constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

Secţiunea   a  IV – a

Răspunderea consilierilor locali şi a viceprimarului.

 

            Art.92. Aleşii locali  răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz , pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.93.  Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Art.94.   Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea mandatului atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali.

            La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, de frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

            Art.95.  În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni:

                        a)  avertisment ;

b)  chemarea la ordin;

c)  retragerea cuvântului;

d)  eliminarea din sala de şedinţă ;

Art.96.  Consiliul poate hotărî cu două treimi din numărul membrilor săi, aplicarea următoarelor sancţiuni, consilierilor care în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:

a)      Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

b)       retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe;

Propunerea aplicării sancţiunilor de mai sus se poate face de către preşedintele de şedinţă sau de consilieri.

            Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de alin.1, literele a, cazul se va trimite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele  juridice care, pe baza cercetărilor efectuate şi a explicaţiilor furnizate de cel în cauză, va întocmi şi prezenta un raport.                            

            Art.97.   În perioada sancţionării, consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

            Art.98.    Interdicţia  participării la următoarea şedinţă a consiliului , precum şi excluderea de la lucrările şedinţei şi ale comisiei de specialitate, au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă în perioada respectivă.

            Art.99.   Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, nu poate depăşi două luni.

            Art.100. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă.

Art.101. Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului  de viceprimar, acestuia i se pot aplica următoarele sancţiuni :

a)      mustrare ;

b)      avertisment ;

c)      diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni ;

d)      eliberarea din funcţie

Sancţiunile prevăzute la lit. a şi b se aplică prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. Hotărârile se adoptă cu votul deschis al majorităţii  consilierilor în funcţie.

Sancţiunile prevăzute  la lit. c şi d poate fi  adoptată cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Aplicarea lit. c şi d  poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ teritoriale. La eliberarea din funcţie se aplică şi prevederile Legii nr. 215/2001.

Mandatul de viceprimar poate înceta ]nainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr.215/2001, republicată, cu modific[rile şi completările ulterioare.


Secţiunea   a  V – a

Întrebări şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii

 

            Art.102. Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului, precum şi conducătorilor regiilor autonome şi ai serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local.

            Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut de consilier. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă.

            Art.103. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în termen de 15 zile.

            Art.104. Consilierii pot solicita informaţii la sediul autorităţii publice locale sau, după caz, ale serviciilor publice ale acestora.

            Informaţiile se pot cere şi comunica  în scris  şi  oral.

            Art.105. Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.

            Art.106.  Petiţiile se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

            Secretarul prezintă petiţia consiliului local sau o transmite  autorităţii competente spre analiză şi soluţionare.

            Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului.

                       

CAPITOLUL   VI

Aparetul permanent al Consiliului local

Dispoziţii finale

 

            Art.107. Pentru buna desfăşurare a lucrărilor consiliului local se poate înfiinţa aparatul permanent de lucru al consiliului local, format dintr-un post încadrat cu personal contractual, cu studii superioare juridice.

            Art.108.  Persoana încadrată în aparatul permanent îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului oraşului Simeria.

            Art.109.  Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se va face pe bază de concurs sau examen în condiţiile legii.

            Art.110. Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţei de judecată se face de către persoana cu studii superioare juridice angajată în aparatul permanent sau de un apărător ales. Cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

            Art.111.  Secretarul oraşului Simeria, aparatul propriu de specialitate al primarului, precum şi personalul serviciilor publice locale vor asigura consilierilor locali asistenţă de specialitate.

            Art.112.  Modificarea regulamentului de funcţionare a consiliului local se face cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

           

......................

 

 

 

 

 

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.