Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Regulament de organizare si functionare

Anexă la HCL nr. 62/2019

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate

al Primarului oraşului Simeria

 CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 CAPITOLUL II - ATRIBUŢII

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILA

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, AUTORITATE, TUTELARA, JURIDIC

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL, INFORMARE CETĂŢENI, ARHIVĂ

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

ADMINISTRATORUL PUBLIC

DIRECŢIA ECONOMICĂ

BIROU BUGET-CONTABILITATE -FINANCIAR

COMPARTIMENT TAXE - IMPOZITE-EXECUTARI SILITE

COMPARTIMENT INFORMATICA

COMPARTIMENTUL INVENTAR

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE TRANSPORT COMERŢ

COMPARTIMENTUL PROTOCOL

COMPARTIMENTUL SSM

DIRECŢIA TEHNICA

SERVICIUL STRATEGII, DEZVOLTARE LOCALA PROIECTE

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-CADASTRU

COMPARTIMENTUL PROIECTE

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALA, PĂȘUNI

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL UTILITĂŢI PUBLICE, MEDIU

SERVICIUL POLITIA LOCALA

Compartimentul ordine si liniştea publica, pază bunuri

Compartimentul circulaţie pe drumurile publice

Compartimentul disciplina in construcţii si afisajul stradal

Compartimentul protecţia mediului

Compartimentul inspecţie comerţ

Compartimentul evidenţa persoanelor

SERVICIUL URBANISM-AMENAJARE TERITORIU, PROTEJARE MONUMENTE

Serviciul Urbanism-Amenajare Teritoriu, Protejare monumente

Disciplina în construcţii

CAPITOLUL III - 


 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în oraşul Simeria sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.

Art.2. Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din oraş, în condiţiile legii.

Art.3. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului local de buna funcţionare a acesteia.

Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Art.4. Oraşul are un viceprimar care este ales cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, din rândul acestora. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.5. Oraşul Simeria are un secretar salarizat din bugetul local.

Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, se bucură de stabilitate în funcţie, nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie şi se supune regulilor cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

Art.6. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale

Art.7. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului este organizat pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare disponibile.

Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art.8. Direcţiile, Serviciile, Birourile şi Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt subordonate după caz, primarului, viceprimarului, secretarului şi directorilor executivi, potrivit organigramei aprobată de către consiliul local.

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de către acesta, în condiţiile legii.

Condiţiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie, drepturile şi obligaţiile personalului din aparatul de specialitate al primarului, sunt stabilite prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi prin legislaţia muncii.

Art.9. Compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului au obligaţia de a întocmi rapoarte şi referate de specialitate pentru problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local.

Art. lQ. Compartimentele funcţionale, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, vor colabora permanent.

Art.ll. Secretarul oraşului, potrivit dispoziţiilor legale, urmăreşte soluţionarea în termenul legal a petiţiilor adresate consiliului local, de către persoanele fizice şi juridice.

Art.12. Circuitul documentelor între compartimente funcţionale se va realiza printr-un registru intem(INFOCET) de corespondenţă, gestionat de persoana cu atribuţii de registratură generală, desemnată din cadrul Compartimentului Comunicare, Relaţii cu Publicul, Registratura

Art.13. Compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt organizate după cum urmează:

A.      Subordonate direct Primarului

 • Administratorul Public
 • Direcţia Economică
 • Direcţia Tehnica
 • Compartimentul Resurse Umane
 • Compartimentul Audit Intern
 • Cabinetul Primarului
 • Serviciul Politia Locala
 • Compartimentul Protecţie civila
 • Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu,

B.      Subordonate indirect Viceprimarului

 • Direcţia Tehnica

C.      Subordonate direct Secretarului oraşului

 • Compartiment Administraţie Publica Locala, Autoritate tutelara,Juridic,
 • Compartiment Comunicare, Relaţii cu Publicul,Registratura,Informare Cetateni, Arhiva
 • Compartiment Registrul Agricol

D.      Subordonate direct directorului executiv al Direcţiei economice

 • Birou Buget- Contabilitate, Financial'
 • Compartiment Taxe-Impozite, Executări silite
 • Compartiment Informatica
 • Compartiment Inventar
 • Compartiment Autorizare transport, Comerţ
 • Compartiment Protocol
 • Compartiment SSM
 • Biblioteca

E.      Subordonate direct directorului executiv al Direcţiei tehnice

 • Serviciul Strategii, Dezvoltare locala, Proiecte
 • Serviciul Gospodărie Comunala, Păşuni

CAPITOLUL II
ATRIBUŢII

Art.14. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute în art.61, alin.2 din Legea administraţiei publice locale m\215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce, aparat structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

Pe durata mandatului, primarul primeşte o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar.

Conform prevederilor art.63 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. - atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. - atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. - atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. - atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. - alte atribuţii stabilite prin lege.

  în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în oraşul în care a fost ales.

  Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi veceprimarului, secretarului oraşului sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

ADMINISTRATORUL PUBLIC 

Art.15. în organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria aprobată prin Hotărârea nr.72/2013 este prevăzută funcţia de administrator public, funcţie contractuală pe perioadă nedeterminată.

Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de către primar, prin dispoziţie, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice aprobate prin H.C.L. adoptată de către Consiliul local al oraşului Simeria.

Art.16. Administratorul public are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1.      Specifice

a)    - urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către consiliul local şi a dispoziţiilor emise de către primar;

b)      - asigură îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între compartimente;

c)       - asigură gestionarea corespondenţei;

d)      - asigură relaţia cu consiliul local şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale;

e)     - în perioada concediului legal de odihnă al primarului sau în absenţa acestuia din cadrul instituţiei, îndeplineşte atribuţiile de ordonator principal de credite;

f)       - întocmeşte şi urmăreşte diagrama circulaţiei documentelor în cadrul instituţiei;

2.      Alte atribuţii

a)    - asigură încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică şi termică, apă, canal, gaze naturale, salubritate şi diverse alte servicii şi materiale;

b)     - ia măsuri pentru derularea corespunzătoare a contractelor prevăzute la lit.„a", în colaborare cu Direcţia tehnica - Serviciul de Gospodărie Comunala, Păşuni

c)     - preia corespondenţa de la primar, iar în lipsa acestuia, de la viceprimar, în vederea gestionării acesteia, după care, o comunică funcţionarului cu atribuţii de registratură generală;

d)     - semnează toate actele şi documentele, cu excepţia celor care, conform legislaţiei în vigoare, trebuie semnate în mod obligatoriu de primar, sau, în absenţa acestuia, de viceprimar.

Actele şi documentele exceptate sunt următoarele:

 1. - dispoziţiile emise de către primar;
 2. - referatele pe baza cărora se emit dispoziţiile de către primar;
 3. - certificatele de urbanism;
 4. - autorizaţiile de construire/desfiinţare;
 5. - avizele de luare la cunoştinţă, emise de primar, pentru lucrările care au obţinut certificate de urbanism emise de Consiliul Judeţean Hunedoara;
 6. - procesele-verbale de sancţionare a contravenţiilor;
 7. - autorizaţiile de funcţionare;
 8. - adeverinţele de atestare materială a persoanelor din ţară, întreţinute de rudele din străinătate;
 9. - actele de personal privind activitatea Compartimentului Resurse Umane;
 10. - certificatele de producători agricoli;
 11. - fişele de punere în posesie;
 12. - planurile de Legea 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. - cererile formulate de primar către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea întocmirii documentaţiilor cadastrale;
 14. - toate răspunsurile referitoare la soluţionarea cererilor privind retrocedarea terenurilor agricole;
 15. - actele privind activitatea desfăşurată de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, subordonat consiliului local;
 16. - actele, documentele eliberate la solicitarea Centrului Militar Zonal Hunedoara, Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului;
 17. - documentele secrete;
 18. - autorizaţiile de taxi;
 19. - notele interne emise de către primar.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Art.17. Directorul executiv al Direcţiei Economice are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. - coordonează activitatea financiar-contabilă şi administrativă a unităţii administrativ- teritoriale;
 2. ~ coordonează activitatea birourulor si a compartimentelor aflate in directa subordonare,

  precizate la pct. D
 3. - asigură punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul resurselor financiare, a taxelor şi impozitelor, sanatatii si securităţii in munca, invenarul instituţie, autoriazare transport si comerţ;
 4. - asigură întocmirea proiectului de buget şi a bugetului anual defalcat pe trimestre, cu respectarea Legii finanţelor publice locale şi a Legii bugetare anuale;
 5. - exercită controlul financiar preventiv la angajarea şi efectuarea cheltuielilor din credite bugetare şi extrabugetare;

g)     propune ordonatorului principal de credite emiterea dispoziţiilor de inventariere a patrimoniului, de recepţie a bunurilor patrimoniale, de numire a membrilor comisiilor de achiziţie publică a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;

g)       - efectuează periodic sau ori de câte ori legea o cere, controlul casieriei;

h)      - în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale, poate delega o parte din aceste atribuţii personalului de specialitate din subordine;

i)       - urmăreşte şi coordonează întocmirea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale şi ia măsuri pentru depunerea acestora în termen autorităţilor competente;

j)         - verifică ţinerea la zi a evidenţelor contabile în cadrul unităţii administraţiv-teritoriale;

k)       - conduce şi coordonează activitatea Direcţiei Economice.

l)         -participa la şedinţele Consiliului Local;

m)      - face parte din Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intem/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:

 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 6. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
 7. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului
 8. Realizează proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentru activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului
 9. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 10. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului
 11. Identifica funcţiile sensibile din cadrul structurii

n)                 - are calitatea de evaluator/contrasemnatar pentru salariaţii din subordine

Art*18 Directorul executiv al Direcţiei economice are in directa subordine următoarele

structuri:

 1. Birou Buget- Contabilitate, Financiar
 2. Compartiment Taxe-Impozite, Executări silite
 3. Compartiment Informatica
 4. Compartiment Inventar
 5. Compartiment Autorizare transport, Comerţ
 6. Compartiment Protocol
 7. Compartiment SSM
 8. Biblioteca

Art.19 Birou Buget-Contabilitate -Financiar

Biroul Buget-Contabilitate-Financiar este structura in cadrul Direcţiei economice si este condus de către un sef birou, aflat in directa subordonare a directorului executiv al Direcţiei

economice . In cadrul structurii sunt atribuţii şi responsabilităţi, în următoarele domenii de activitate:

1.     Buget - Contabilitate

a)    - asigură întocmirea proiectului bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b)   - prezintă consiliului local proiectul bugetului local cu respectarea cerinţelor legale de publicitate şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pentru anul financiar expirat;

c)      - repartizează pe trimestre cheltuielile bugetului aprobat;

d)   - organizează şi asigură executarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

e)    - conduce evidenţa executării bugetului ordonatorilor de credite secundari cu contabilitatea la instituţie;

f)    - întocmeşte şi centralizează conturile de execuţie şi dările de seamă periodice privind cheltuielile şi veniturile bugetului local, ţinând evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor, înregistrează în contabilitate actele privind veniturile şi cheltuielile bugetare şi autofinanţate, întocmeşte conturi de execuţie lunare, pe care le prezintă Direcţiei Finanţelor Publice Hunedoara, la termenele stabilite;

g)   - efectuează înregistrarea în fişele de operaţiuni bugetare a modificărilor intervenite în bugetul local;

h)      - întocmeşte notele contabile şi balanţa de verificare lunară a cheltuielilor bugetare;

j)  - verifică extrasele de cont şi actele însoţitoare privind executarea bugetului propriu şi al activităţilor autofinanţate;

k)  - întocmeşte documentele de plăţi şi încasări care se efectuează prin trezorerie, cu respectarea dispoziţiilor legale;

 1. - ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a gestionării valorilor materiale , bunurile de inventar, exercită controlul periodic asupra gestiunii materiale;

  m)  - organizează şi asigură inventarierea patrimoniului în condiţiile şi la intervalele stabilite prin actele normative în vigoare;

  n)   - întocmeşte rapoartele de specialitate pentru problemele din domeniu înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local;

o)    - asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii contabile în condiţiile prevăzute de lege şi conform principiului autonomiei locale;

p)    - urmăreşte cuprinderea în buget a lucrărilor de investiţii şi reparaţii la imobilele aflate în administrarea instituţiei, deschiderea finanţării şi plata acestora, cât şi respectarea termenelor şi modalităţilor de plată stipulate în contractele încheiate sau în actele normative în domeniu;

q)    - efectuează plata în condiţiile legii pentru lucrările de investiţii şi reparaţiile curente sau capitale;

r)     - asigură plata furnizorilor de energie electrică şi termică, apă, telefonie şi alte prestaţii de servicii şi materiale, potrivit contractelor încheiate şi actelor normative în domeniu;

s)     - urmăreşte încadrarea cheltuielilor în buget şi pe destinaţiile aprobate, iar dacă este necesar întocmeşte un raport fundamentat pentru suplimentarea bugetului la anumite cheltuieli necesare, pe care îl supune spre aprobare consiliului local;

ş) - întocmeşte rapoarte şi prezintă informări cu privire la fondurile cheltuite, precum şi documentaţii cu privire la actele respinse la viza de control financiar preventiv şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii contabile, pe care le supune analizei consiliului local;

t)   - ţine la zi, în colaborare cu Compartimentul Taxe - Impozite, evidenţa debitorilor şi creditorilor la bugetul oraşului şi întocmeşte actele necesare în vederea recuperării debitelor;

ţ) - asigură efectuarea operaţiunilor contabile privind bunurile imobile, obiectele de inventar şi materialele şi face confruntări lunare referitoare la gestionarea bunurilor aflate în folosinţă şi stocurile aflate în gestiune;

u)    - întocmeşte referatele în vederea emiterii dispoziţiei privind inventarierea periodică a bunurilor, casarea, declasarea sau transferarea acestora la alte unităţi, întocmind actele pentru înregistrarea lor în contabilitate;

v)   - asigură evidenţa operaţiunilor contabile pe fiecare lună, păstrarea acestora până la controlul efectuat de autorităţile prevăzute de lege, în vederea descărcării de gestiune şi le predă apoi la arhiva instituţiei;

2.     Financiar

a)   - intocmeste statele de plata a sal ari aţii lor din cadrul UAT oraş Simeria, pe baza foilor de pontaj întocmite si înaintate de comp.Resurse umane ,efectuează controlul salariilor, întocmeşte centralizatorul statelor de salarii lunare şi documentele necesare eliberării salariilor de către trezorerie;

b)    - asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiare, în condiţiile prevăzute de lege şi conform principiului autonomiei locale;

c)     - fundamentează necesarul fondurilor de salarizare, în corelaţie cu statul de funcţiuni aprobat, precum şi a celui pentru cheltuielile materiale, corelat cu volumul de activitate al compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, precum şi al serviciilor publice subordonate consiliului local şi întocmeşte documentaţia pentru proiectul bugetului anual, care este supus spre analiză şi aprobare consiliului local;

d)    - ţine evidenţa salariilor şi reţinerilor din salarii, pe care le virează pe destinaţiile respective şi efectuează controlul financiar preventiv privind salariile, plata drepturilor cuvenite din fondul de asigurări sociale, a premiilor lunare şi trimestriale, a gratificaţiilor anuale şi a deconturilor de deplasare;

e)     - asigură lunar, efectuarea la trezorerie a controlului salariilor şi prezintă în acest scop, spre verificare, documentele respective;

f)     - asigură efectuarea operaţiunilor financiare privind bunurile imobile, obiectele de inventar, materialele şi face confruntări lunare referitoare la gestionarea bunurilor aflate în folosinţă şi stocurile aflate în gestiune;

g)    - asigură evidenţa operaţiunilor financiare pe fiecare lună, păstrarea acestora până la controlul efectuat de autorităţile prevăzute de lege, în vederea descărcării de gestiune şi le predă apoi la arhiva instituţiei;

h)    - întocmeşte dările de seamă statistice referitoare la salarizarea personalului instituţiei şi a serviciilor subordonate consiliului local;

i)      - participă la elaborarea proiectului de buget pentru sumele necesare drepturilor salariale şi verifică încadrarea în sumele aprobate în bugetul local;

j)     - întocmeşte şi ţine la zi evidenţa dosarelor fiscale ale personalului instituţiei şi a serviciilor publice subordonate consiliului local şi ale consilierilor locali;

k)    - ţine evidenţa garanţiilor materiale constituite pentru personalul care gestionează valori materiale şi băneşti;

l)        - urmăreşte şi aplică personalului, reţineri, popriri, imputaţii;

m)       - ţine evidenţa documentelor referitoare la operaţiunile prevăzute la Iit.„l";

n)      - eliberează adeverinţe şi orice alt act care atestă fapte şi evenimente pentru personalul salarizat;

o)         - colaborează cu instituţiile de stat în domeniul fiscal.

Art.20 COMPARTIMENT TAXE - IMPOZITE-EXECUTARI SILITE

Compartimentul taxe-impozite-executari silite este structura in cadrul Direcţiei economice aflat in directa subordonare a directorului executiv al Direcţiei economice . In cadml structurii sunt atribuţii şi responsabilităţi, în următoarele domenii de activitate:

1.      Taxe - Impozite

a)     - propune stabilirea impozitelor, a taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetului local, la persoane juridice şi fizice ;

b)    - operează pe calculator debitele din impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;

c)     - efectuează pe teren, potrivit legii, controale fiscale prin care se va verifica realitatea datelor din declaraţiile de impunere, precum şi corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, persoane fizice şi juridice;

d)    - în baza constatărilor efectuate, ca unnare a activităţilor de control fiscal se vor dispune măsuri pentru:

1 .-stabilirea în sarcina contribuabililor a diferenţelor de impozit şi calcularea majorărilor de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate ;

2.                  -constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor şi penalităţilor prevăzute de legile fiscale.

e)      - analizează cererile temeinic justificate a contribuabililor debitori, persoane fizice şi juridice şi face propuneri în legătură cu :

1amânări şi eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare;

 1. - scutiri şi reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii;
 2. - amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

f)      - aplică măsurile de executare silită a contribuabililor, potrivit legii, în cazul neachitării impozitelor şi taxelor locale şi a altor obligaţii faţă de bugetul local, în care scop se vor lua măsuri pentru:

1întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată, ca acte premergătoare executării silite;

 1. - comunicarea somaţiilor dacă debitorul nu a efectuat plata la termenul prevăzut în înştiinţarea de plată;
 2. - folosirea succesivă sau concomitentă a modalităţilor de executare silită prevăzute de lege (poprire, sechestrare şi valorificare a bunurilor mobile, vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile);

g)     - întocmeşte periodic informări şi rapoarte cu privire la stadiul impunerilor efectuate şi a rezultatelor verificărilor cu ocazia controalelor fiscale;

h)     - întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabili, persoane fizice şi juridice, precum şi registrul special pentru evidenţa debitelor de la persoanele juridic ;

i)      - stabileşte în cursul anului debitele noi apărute, întocmeşte borderoul de scăderi şi le operează pe calculator;

j)    - stabileşte la începutul anului fiscal debitele la impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport, etc., pentru persoanele juridice, rămăşiţele acestora din anii precedenţi şi colaborează cu Compartimentul Contabilitate, Financiar pentru corecta lor reflectare în bugetul local;

k)      - emite borderouri de debite şi scăderi pentru persoanele fizice şi juridice;

j) - evidenţiează în registrul special debitele provenite din amenzi şi urmăreşte încasarea acestora, în termenele prevăzute de lege;

m)  - întocmeşte dacă este cazul, acte de insolvabilitate, cu respectarea condiţiilor de legalitate;

n)   - conduce matricole de evidenţă a contribuabililor supuşi impozitului pe clădiri, mijloace de transport, etc.;

o)    - eliberează la cerere, adeverinţe şi certificate de atestare fiscală;

p)      - întocmeşte rapoarte şi referate de specialitate privind problemele de taxe şi impozite, ce vor fi supuse aprobării consiliului local,

r)   - stabileşte debitele din concesiuni şi închirieri la finele fiecărei luni;

s)   ~ înregistrează şi urmăreşte încasarea amenzilor primite;

t)   - întocmeşte confirmările de primire a proceselor verbale;

t)   - restituie procesele verbale de amendă;

u)   - urmăreşte încasarea chiriilor pentru spaţii şi terenuri şi a redevenţelor;

2.      Casierie

a)      - îndeplineşte potrivit legii, atribuţiile de casier central al instituţiei;

b)    - efectuează plăţile şi încasările în numerar din bugetul local şi conduce evidenţa operativă a acestora;

c)       - încasează taxele din concesiuni şi închirieri;

d)      - îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile de casier încasator al instituţiei;

e)       - încasează veniturile ce se cuvin bugetului local din impozitele şi taxele locale;

f)       - încasează taxele stabilite pentru activităţile autofmanţate;

g)      - încasează debitele provenite din amenzi;

h)    - efectuează depuneri şi ridicări de numerar, precum şi actele contabile ale acestora, la, şi de la trezorerie.

3.      Executări silite

 1. - urmăreşte situaţia debitelor restante a pers. fizice si juridice, din închirieri, concesiuni, impzite, taxe, amenzi etc.
 2. -aduce la cunoştinţa publica situaţia debitelor restante a pers. fizice si juridice, din închirieri, concesiuni, impzite, taxe, amenzi etc.
 3. -întocmeşte somaţiile în vederea punerii sub urmărire a datornicilor din concesiuni şi închirieri;
 4. - întocmeşte somaţii debitorilor din amenzi;
 5. - întocmeşte înştiinţările de plată şi somaţii debitorilor restanţe din impozite şi taxe

  locale;
 6. -efectuează procedura de executare silită prin cele trei modalităţi prevăzute de lege a debitorilor restanţi pers* fizice si juridice la impozite şi taxe locale, conform legislaţiilor in vigoare,

Art.21 Compartiment Informatica

Compartimentul Informatica , structura in cadrul Direcţiei economice are in principal următoarele atribuţii specifice:

 1. colaborează cu toate structurile aparatului de specialitate al primarului, cat si cu serviciile publice subordonate Consiliului local pentru stabilirea strategiei de informatizare a activitatii desfăşurate de fiecare structura prin analiza permanenta asupra sistemului informaţional si propune soluţii de informatizare adecvate;
 2. coordonează implememntarea sistemului informatic;
 3. administraza reţeaua existenta;
 4. gestionează conectarea utilizatorilor la internet;
 5. asigura asistenta tehnica celorlalte compartimente in vederea expoatarii raţionale a echipamentului informatic integrat, cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicaţiilor informatice implementate;
 6. stabileşte necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicaţiile informatice ce urmeaza a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic;
 7. instruirea personalului cu ocazia apariţiei unor noutati in domeniu si supravegherea insusirii cunoştinţelor;
 8. asigurarea de asistenta tehnica hard si soft de baza si birotica;
 9. raportare scrisa/verbala erori INFOCET, INFOCHÎOSC, A VÂNT AX, AVANPATRIMONIU;
 10. actualizare, monitorizare si gestionare pagina web a instituţiei;
 11. execută şi aduce la îndeplinire orice alte dispoziţii ierarhic superioare primite sau necesare la un moment dat;

Art. 22 Compartimentul Inventar

 1. - efectuează inventarierea periodica a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar , precum si casarea acestora din cadrul UAT;
 2. - intocmeste si completează la zi evidenta mijloacelor mobile, imobile si a obiectelor de inventar din cadrul UAT;
 3. ~ colaborează cu comisia de inventariere in vederea efectuării inventarierii bunurilor mobile si imobile ale domeniului public si privat a UAT ori de cate ori este cazul;
 4. - tine evidenta informatizata a situaţiilor privind inventarul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din domeniului public si privat a UAT;
 5. - actualizeaza inventarul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventai* din domeniului public si privat a UAT, ori de cate ori este cazul;

Art.23 Compartimentul Autorizare transport Comerţ

1.      Autorizare Transport

Are in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. - avizează şi ţine evidenţa caietelor de sarcini privind transportul de călători;
 2. - aplică şi respectă legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport public local;
 3. - aplică şi respectă prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 4. - îşi fundamentează concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
 5. - transmite la A.N.R.S.C. orice alte date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată;
 6. - respectă măsurile de conformare stabilite în notele de constatare către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C., cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
 7. - se supune controlului şi pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C., datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
 8. - îşi exercită capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât, în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;
 9. - este interzisă acceptarea de cadouri, servicii, sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ;
 10. - asigură şi păstrează confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor se serviciu;
 11. - în toate situaţiile trebuie să aibă o atitudine de neutralitate în relaţiile cu transportatorii;
 12. - observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de aceştia şi nici a comparaţiilor cu alte documentaţii de autorizare;
 13. - întocmeşte referate şi rapoarte de specialitate privind probleme din activitatea sa, pe care le prezintă spre aprobare consiliului local.

2.      Comerţ

Are in principal atribuţii şi responsabilităţi, în următoarele domenii de activitate:

a)    - stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b)    - autorizează desfăşurarea activităţilor din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă, urmărind respectarea cerinţelor necesare desfăşurării acestor activităţi;

c)     - autorizează, în colaborare cu Oficiul Registrului Comerţului Hunedoara, persoanele fizice şi asociaţiile familiale, în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale;

d)     - vizează autorizaţiile de funcţionare emise, în conformitate cu prevederile legale;

e)     - verifică încadrarea pe tipuri, a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;

f)    - controlează împreună cu instituţiile abilitate, igiena şi salubritatea localurilor publice şi produsele alimentare puse în vânzare pentru populaţie;

g)    - urmăreşte respectarea regulilor generale de exercitare a formelor specifice de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii în zonele publice, precum şi cerinţele minime de dotare necesare realizării acestor activităţi, emiţând, dacă este cazul, şi autorizaţii de funcţionare ;

h)    - participă împreună cu organele de control abilitate conform legii la verificările efectuate pe teritoriul administrativ al oraşului;

i)       - sprijină la cerere asociaţiile de locatari pentru buna gospodărire, întreţinere şi administrare a fondului locativ, respectarea prevederilor legale, participă la şedinţele acestora;

j)        - colaborează cu :

 • Consiliul Judeţean Hunedoara;
 • Direcţia Sanitar Veterinară;
 • Inspectoratul pentru Protecţia Mediului;
 • Poliţia oraş;
 • Administraţia Finanţelor Publice ;
 • Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Inspectoratul pentru Protecţia Muncii;
 • Direcţia Sanitară;
 • Oficiul Registrului Comerţului.

k)    - întocmeşte referate şi rapoarte de specialitate privind probleme din activitatea desfăşurată, pe care le prezintă spre aprobare consiliului local.

Art.24 Compartimentul Protocol

In cadrul compartimentului Protocol se desfasoara in principal următoarele activitati:

a)      se asigura multiplicarea, indosarierea documentelor din cadrul serviciului;

b)       asigura aprovizionarea serviciului cu materialele necesare desfăşurării activitatii;

c)       face convocări si asigura protocolul in cadrul instituţiei;

d)      conduce evidenta ordinelor de depalasare pentru salariaţii instituţiei;

e)      execută şi aduce la îndeplinire orice alte dispoziţii ierarhic superioare primite sau necesare la un moment dat;

Art25 Compartimentul SSM

 1. - completează dosarele medicale pe care le înmânează medicului de instituţie, precum şi fişele de aptitudini;
 2. - elaborează propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrarea instituţiei, urmăreşte realizarea lucrărilor specifice şi participă la efectuarea recepţiilor;
 3. - întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite necesare;
 4. - răspunde de executarea lucrărilor de întreţinere, utilizare şi evidenţa imobilelor, a instalaţiilor aferente, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în dotare;
 5. - asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor auto din dotare, precum şi folosirea acestora în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legii;
 6. - achiziţionează bonuri de benzină şi distribuire, calculează şi centralizează foile de

  parcurs

  (F.A.Z.);

e)    - asigură, în conformitate cu normele legale, evidenţa bonurilor de benzină, a foilor de parcurs, a deplasărilor şi a altor situaţii legate de autoturismele din dotare;

f)    - ţine la zi evidenţa inventarului obiectelor şi mijloacelor fixe, efectuând operaţiile de intrări, ieşiri, transferuri şi casări;

g)      - întocmeşte procesele-verbale de casare a obiectelor şi a mijloacelor fixe;

h)    - face parte din comisiile de recepţionare a materialelor şi documentelor cu regim special;

i)      - răspunde de sistemul de telefonie fixă, de faxul şi xeroxul din instituţie, verifică zilnic şi îl informează pe şeful ierarhic superior despre funcţionarea acestora;

j)         - urmăreşte efectuarea în condiţii optime, a activităţii de curăţenie a incintei instituţiei;

k)     - participă şi răspunde de buna organizare a acţiunilor desfăşurate cu ocazia zilei naţionale, a zilei eroilor, precum şi a altor acţiuni la care este solicitat;

l)        - răspunde de arborarea drapelului naţional şi al Uniunii Europene la instituţie;

m)     -centralizează rapoartele de necesitate întocmite de compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi de serviciile publice aflate în subordinea consiliului local şi asigură aprovizionarea la timp cu cele solicitate în acestea.

DIRECŢIA TEHNICA

Art.26. Directorul executiv al Direcţiei tehnice are in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)    - coordonează activitatea de dezvoltare si gospodărire a unităţii administrativ- teritoriale;

b)       - coordonează activitatea serviciilor aflate in directa subordonare, precizate la pct.E,

respectiv Serviciul Strategii Dezvoltare Locala, Proiecte si Serviciul Gospodărie

Comunala, Păşuni

c)     - asigură punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul dezvoltării locale, proiecte cu finanţare neramburasbila, investirii, a patrimoniului şi a achiziţiilor publice precum si a gospodărie comunale, mediu;

d)      - participa la întocmirea proiectului de buget;

e)     - coordonează activitatea de organizare a licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări şi verifică modul de respectare a clauzelor contractuale împreună cu compartimentul achiziţii publice;

f)     propune ordonatorului principal de credite emiterea dispoziţiilor de inventariere a patrimoniului, de recepţie a bunurilor patrimoniale, de numire a membrilor comisiilor de achiziţie publică a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;

g)     - în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale, poate delega o parte din aceste atribuţii personalului de specialitate din subordine;

h)       - participa la şedinţele Consiliului Local;

i)       - face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal minatoarele atribuţii:

L Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.

 1. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 2. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 3. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 4. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 5. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial,
 6. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului
 7. Realizează proceduri documentate (operaţionale si de sistem), pentm activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului
 8. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 9. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului
 10. Identifica funcţiile sensibile din cadrul structurii

j)                  - are calitate de evaluator/contrasemantar pentru salariaţii din subordine

Art.27 Directorul executiv al Direcţiei tehnice are in directa subordine următoarele structuri:

SERVICIUL STRATEGII, DEZVOLTARE LOCALA PROIECTE

Art.28. Serviciul Strategii, Dezvoltare Locala, Proiecte se afla directa subordonare a directorului executiv si este condus si coordonat de şeful de serviciu, care la rândul sau se subordonează direct directorului executiv.

Art.29. Şeful serviciului coordonează si conduce activitatea Serviciului Strategii, Dezvoltare Locala, Proiecte, si a compartimentelor aflate in directa subordonare avand in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. - participă activ la iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;
 2. - elaborează, implementează şi monitorizează proiectele cu finanţare nerambursabilă adresate instituţiilor finanţatoare naţionale şi internaţionale;
 3. - iniţiază, promovează, monitorizează şi evaluează proiecte cu finanţare internaţională;
 4. - utilizează metodologiile de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe;
 5. - se implică activ în implementarea proiectelor în derulare îndeplinind toate sarcinile care derivă din poziţia pe care o ocupă, sprijină şi colaborează cu toţi membrii echipei de implementare a unui proiect;
 6. - participă activ la activităţile de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare permanentă a proiectelor;
 7. - participă activ şi îşi aduce aportul în activităţile de elaborare, implementare, raportare şi monitorizare a proiectelor;
 8. - îşi aduce aportul la realizarea rapoartelor tehnice şi financiare către finanţator;
 9. - monitorizează şi efectuează înregistrări şi evidenţe contabile primare atât pe proiectele implementate sau în curs de implementare, cât şi în cadrul serviciului când este cazul, asigurând circulaţia documentalor;
 10. - se implică în elaborarea proiectelor, asigurând culegerea de date, comunicarea între parteneri, multiplicarea şi îndosarierea documentelor, aprovizionarea cu documente necesare, îndeplinind şi alte sarcini primite sau necesare în timpul elaborării proiectelor;
 11. - îşi aduce aportul la elaborarea studiilor şi analizelor socio-economice;
 12. ~ participa la Întocmirea proiectului de buget;
 13. - analizează sursele de finanţare disponibile pentru implementarea proiectelor şi elaborează documentaţia necesară accesării acestora;
 14. - asigura prin comparimenteîe de specialitate activitatea de organizare a licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări şi verifică modul de respectare a clauzelor contractuale împreună cu compartimentul achiziţii publice din subordinea directa;
 15. - asigura întocmirea planului anual de achizitii/investitii;
 16. - răspunde de calitatea Iucrărilor/proiectelor efectuate;

  r)  - respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii Iucrărilor/proiectelor pe care le coordonează;

  s)  - execută şi aduce la îndeplinire orice alte dispoziţii ierarhic superioare primite sau necesare la un moment dat;

  s)   - participă la programele de instruire şi formare profesională;

  t)  - întocmeşte rapoartele şi referatele de specialitate pentru problemele specifice serviciului, pe care le supune spre aprobare consiliului local.

  t)   - are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine;

  u)  - face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:
 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 6. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 7. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului

  B.Realizeaza proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentru activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului
 1. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 1. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului.

  Art.30. In cadrai serviciului funcţionează următoarele compartimente, care sunt in directa subordine a şefului de serviciu:
 1. comp. Achiziţii publice;
 2. comp.-Investitii;
 3. comp. Administrare patrimoniu-cadastru;
 4. comp. Proiecte;

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

ArL31. Compartimentul Achiziţii Publice, are in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)     - elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice aflate în subordinea consiliului local, la iniţiativa conducerii instituţiei;

b)     - elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori a documentaţiei de concurs, în cazul organizării imui concurs de soluţii;

c)       - întocmeşte notele justificative privind determinarea valorii estimate;

d)     - alege procedura de atribuire, în cazul în care procedura a fost alta decât licitaţia deschisă sau restrânsă;

e)       - întocmeşte şi transmite anunţurile de participare în SEAP;

f)        - întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;

g)       - asigură corespondenţa cu privire la solicitările de clarificări;

h)       - întocmeşte raportul procedurii de atribuire;

i)         - asigură comunicarea rezultatelor procedurii de atribuire;

j)         - întocmeşte contractul de achiziţie publică, cu avizul secretarului oraşului;

k)       - întocmeşte şi transmite anunţul de atribuire la SEAP;

l)       - asigură după caz, comunicarea cu Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;

m)       - constituie şi păstrează dosarul achiziţiilor publice;

n)      - asigură comunicarea către Compartimentul Investiţii şi Compartimentul Buget- Contabiîitate, Financiar din cadrul Direcţiei Economice ale aparatului de specialitate al primarului, a câte unui exemplar al contractului de achiziţii publice;

o)      - întocmeşte rapoartele de specialitate referitoare la propunerile privind problemele de achiziţii publice, care figurează pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local;

p)         - asigură rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;

q)      - participă la organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru lucrările cu finanţare externă, la propunerea Serviciului Public Dezvoltare Locală Management Proiecte.

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII

Art.32 Compartimentul Investiţii, pe partea de investiţii are atribuţii şi răspunderi după cum urmează:

 1. - participă la întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pentru investiţii, precum şi la rectificarea acestuia, ori de câte ori este nevoie;
 2. - asigură punerea în aplicare a actelor normative din domeniul investiţiilor;
 3. - colaborează cu dirigintele de şantier pentru urmărirea stadiilor de realizare a lucrărilor de investiţii, precum şi pentru încadrarea în devizele şi graficele de lucrări stabilite la contractarea lucrării;
 4. - asigură reactualizarea devizelor generale ale lucrărilor de investiţii;
 5. - verifică situaţiile de lucrări şi propune aprobarea decontării lor in funcţie de ofertă;
 6. - asigură comunicarea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări vizate;
 7. - participă la întocmirea fişelor de investiţii pentru fiecare lucrare în parte, care să reflectate toate costurile generate de lucrare, astfel încât la finalizarea acestora, să poată fi cunoscută şi înregistrată corect valoarea investiţiei;
 8. - asigură obţinerea avizelor necesare pentru lucrările de investiţii;
 9. - participă la recepţia lucrărilor de investiţii;
 10. - urmăreşte derularea contractelor la lucrările de investiţii, precum şi stadiul realizării acestor lucrări
 11. - participă la derularea lucrărilor de investiţii cu finanţare externă, prin întocmirea situaţiilor solicitate de către unităţile de implementare ale proiectelor de acest gen;
 12. - întocmeşte rapoartele de specialitate referitoare la problemele de investirii, ce figurează pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local;
 13. - asigură rezolvarea în termen legal a corespondenţei repartizate
 14. - colaborează cu instituţiile de stat în probleme de investiţii;
 15. - colaborează cu societăţi comerciale de proiectare pentru întocmirea documentaţiilor necesare la lucrările de investiţi;
 16. - colaborează cu Serviciul Urbanism - Amenajare Teritoriu, Cadastru, Fond Funciar în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii curente sau lucrări de construcţii de interes public şi urmăreşte realizarea acestor lucrări;

r)     - asigură comunicarea către Compartimentul Achiziţii Publice a câte unui exemplar din procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor finale.

s)     ~ face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local;

s)  - identifica riscurile si instrumentele de control intern asociate acestora de la nivelul compartimentului investiţii;

t)    - intocmeste registrul de riscuri de la nivelul compartimentului si elaborează obiectivele specifice si indicatorii de performanta la nivelul compartimentului investiţii;

u)    - elaborează procedurile operaţionale pentru activitatile specifice compartimentului investiţii si proceduri de sistem in colaborare cu celelalte structuri ale UAT oraş Simeria;

v)    - realizează autoevaluarea implementării standardelor de control intern managerial de la nivelul compartimentului si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului investiţii

Art.33 Compartimentul Administrare Patrimoniu-Cadastru

Administrarea domeniului public si privat al oraşului

 1. - păstrează şi actualizează inventarul domeniului public şi privat al oraşului;
 2. - organizează potrivit legii, licitaţiile publice în vederea concesionării imobilelor din domeniul public şi privat al oraşului, pentru executarea de construcţii;
 3. - asigură încheierea contractelor pentru imobilele concesionate şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;
 4. - organizează potrivit legii, licitaţiile publice în vederea închirierii spaţiilor comerciale din domeniul public şi privat al oraşului;
 5. - asigură încheierea contractelor pentru închirierea spaţiilor comerciale şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;
 6. - face propuneri pentru repartizarea apartamentelor construite din fonduri publice;
 7. - întreprinde acţiuni pentru depistarea spaţiilor de locuit construite din fonduri publice, disponibile şi, după caz, propune repartizarea acestora;
 8. - propune măsuri pentru îmbunătăţirea administrării spaţiilor locative construite din fondurile publice;
 9. - efectuează recenzarea familiilor din imobilele ce urmează a fi demolate pentru nevoi de interes public, ţine evidenţa locuinţelor demolate şi urmăreşte mutarea locatarilor în condiţiile prevăzute de lege;
 10. - urmăreşte utilizarea raţională şi conservarea domeniului public, inclusiv a dotărilor tehnico-edilitare şi de circulaţie, potrivit destinaţiei lor stabilite prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 11. - constată contravenţii referitoare la buna gospodărire a domeniului public al oraşului şi sancţionează potrivit legii, atât agenţii economici, cât şi persoanele fizice;
 12. - efectuează diferite măsurători în teren în funcţie de necesităţi;
 13. - întocmeşte şi realizează procedurile, în vederea vânzării de imobile din domeniul privat al oraşului;

  m)   . ţine evidenţa ofertelor de licitaţii într-un registru special;
 14. - redactează contractele de asociere în participaţiune;
 15. - eliberează adeverinţe privind destinaţia unor imobile şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;
 16. - administrează fondul locativ de stat;

  r)   - întocmeşte şi realizează procedurile, în vederea vânzării locuinţelor din fondul locativ

  de stat;

  s)   - urmăreşte modul de ocupare al domeniului public şi constată contravenţii în acest

  sens;

  s)  - identifică terenuri în vederea construirii de imobile şi face demersurile necesare pentru atribuirea acestora, conform legislaţiei în domeniu;

  t)   - întocmeşte rapoarte şi referate de specialitate referitoare la propunerile privind problemele de administrare a domeniului public şi privat al oraşului, ce vor fi supuse aprobării consiliului local.

  t)   - întocmeşte contractele de închirieri terenuri, spaţii şi contractele de concesiune teren;

  u)  - ţine evidenţa terenurilor şi spaţiilor proprietate a statului ce sunt administrate de Primărie;
 1. - întocmeşte modificările la contractele de concesiune conform ratei inflaţiei;

  In domeniu Cadastru are in princiapl atribuţii privind lucrări de cadastru imobiliar

  edilitar, dupa cum urmeaza:
 1. - efectuează măsurători topografice şi întocmeşte documentaţii topografice;
 2. - răspunde de registrul cadastral şi de evidenţele cadastrale;
 3. - participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 4. - constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare privind terenurile;
 5. - delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al oraşului;
 6. - efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar.
 7. - întocmeşte fişele de punere în posesie;
 8. - constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al autorităţii;
 9. - furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol;
 10. - propune consiliului local stabilirea unor taxe, potrivit reglementărilor legale, pentru prestarea de servicii la cererea cetăţenilor;
 11. - face propuneri şi demersurile necesare privind trecerea terenurilor din proprietatea statului în domeniul privat al oraşului, precum şi al persoanelor fizice;
 12. - soluţionează cererile persoanelor fizice şi juridice privind proprietatea tabulară din cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în domeniu (eliberează adeverinţe şi dovezi);
 13. - face demersurile necesare pentru eliminarea erorilor materiale din titlurile de proprietate, care se referă la nume şi număr parcelă;
 14. - ţine la zi registrul de evidenţă a adeverinţelor şi dovezilor privind fondul funciar;
 15. - păstrează registrul de procese-verbale ale şedinţelor comisiei de fond funciar;
 16. - soluţionează şi arhivează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar în vigoare;

  r)   - ţine la zi registrul de evidenţă a cererilor prevăzute la lit., j";

  s)   - conduce evidenţa păşunilor de pe teritoriul administrativ al oraşului;

  s)  - ţine la zi dosarul cu ordinele de împroprietărire emise de către Prefectul Judeţului Hunedoara;

  t)  - întocmeşte rapoartele de specialitate referitoare la propunerile privind problemele de fond funciar, ce vor fî supuse aprobării consiliului local;

  t)  - poartă corespondenţă cu Instituţia Prefectuiui Judeţului Hunedoara, Judecătoria Deva, Tribunalul Hunedoara, etc.;

  u)   - păstrează dosarul privind certificarea spaţiului rural;
 1. - colaborează şi este îndrumat tehnic şi metodologic de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală şi Direcţia Judeţeană de Statistică.

Art.34 Compartimentul Proiecte

In cadrul compartimentului Proiecte se desfasoara in princiapl următoarele activitati specifice:

 1. - se elaborează, implementează şi monitorizează proiectele cu finanţare nerambursabilă adresate instituţiilor finanţatoare naţionale şi internaţionale;
 2. - se iniţiază, promovează, monitorizează şi evaluează proiecte cu finanţare internaţională;
 3. - se utilizează metodologiile de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe;
 4. - se răspunde de calitatea lucrărilor/proiectelor efectuate;
 5. - personalul din carul compartimentului se subordonează direct şefului de serviciu si face parte din echipa de implementare a proiectelor aflate in derulare;
 6. - se elaborează , pe baza strategiei de dezvoltare a oraşului , consultând cu celelalte structuri de specialitate din cadrul primăriei, programul de finanţare externa a proiectelor;
 7. - identifica programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana;

i)     - colaborează cu firme de consultanta in vederea Întocmirii de documentaţii necesare atragerii de fonduri;

j)     - asigura monitorizarea proiectelor, intocmeste rapoarte periodice si anuale , pe care le transmite finanţatorului extern si instituţiilor centrale implicate in evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordului de finanţare si a legislaţiei naţionale in vigoare;

f)    - execută şi aduce la îndeplinire orice alte dispoziţii ierarhic superioare primite sau necesare la un moment dat;

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALA, PĂȘUNI

Art.35. Şeful Serviciului Gospodărie Comunala, Păşuni se subordonează directorului executiv al Direcţiei tehnice si are in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. - conduce si coordonează activitatea seviciului
 2. - asigură punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative specifice ;
 3. - participa la şedinţele Consiliului Local;
 4. - face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intem/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:
 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 6. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 7. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului
 8. Realizeaza proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentm activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului

  9-Realizează autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.

  10.Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului

i)       - răspunde în faţa conducerii instituţiei pentm activitatea pe care o desfăşoară;

j)     - coordonează, urmăreşte şi verifică următoarele lucrări ce se desfăşoară pe raza administrativă a oraşului:

 • modernizări, reparaţii şi întreţinere a drumurilor publice;
 • întreţinere şi reparaţii alei şi trotuare;
 • alimentare cu apă şi canalizare;
 • alimentare cu gaze naturale;
 • alimentare cu energie electrică şi iluminat public;
 • gospodărirea apelor;
 • telefonie.
 • mediu
 • adminstrarea cimitirelor orăşeneşti;
 • întreţinere spaţii verzi;
 • salubrizare străzi;
 • colectarea şi transportul deşeurilor menajere
 • colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public;
 • gestionarea câinilor fără stăpân;
 • întreţinerea spaţiilor dejoacă;
 • întreţinerea mobilierului urban;
 • gestionarea serviciului de deszăpezire;
 • întreţinerea marcajului rutier;

k)       - răspunde de corectitudinea lucrărilor întocmite, precum şi de încadrarea în termen;

l)        - participă la şedinţele consiliului local, ale comisiilor de specialitate ale acestuia, precum şi ale comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor;

m)     - participă la organizarea şi desfăşurarea de concursuri, selecţii de oferte, licitaţii, cu aprobarea conducerii sau la solicitarea acesteia;

n)       - pune la dispoziţia conducerii, a compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al primarului şi a comisiilor de specialitate ale consiliului local, toate datele şi documentele solicitate privind activitatea biroului;

o)         - urmăreşte şi controlează prezenţa la serviciu a personalului din subordine;

p)         - asigură delegarea de atribuţii pe perioada concediilor şi delegaţiilor;

r)   - efectuează alte lucrări în concordanţă cu activitatea profesională;

s)   - colaborează cu regiile şi societăţile comerciale de specialitate în vederea elaborării documentaţiilor pentru lucrări publice;

s)   - respectă hotărârile adoptate de către consiliul local şi dispoziţiile emise de către primai* şi le pune în aplicare;

t)    - are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine

Art.36 Şeful serviciului are in directa subordine compartimentele:

 1. compartiment administrativ
 2. compartiment utilitati publice, mediu

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art.37. Compartimentul Administrativ are atribuţii şi responsabilităţi, după cum urmează:

1.      Administrator cimitire orăşeneşti

 1. - asigură paza cimitirului orăşenesc;
 2. -urmăreşte respectarea lucrărilor de amenajare a locurilor de înhumare (poziţionare şi aliniament);
 3. - verifică achitarea taxelor de înhumare, nepermiţând intrarea în cimitir sau executarea lucrărilor aferente, doar în cazul în care acestea sunt achitate;
 4. - urmăreşte circulaţia vehiculelor în cimitir, nepermiţând staţionarea îndelungată a acestora;
 5. - întreţine capela, locuinţa de serviciu şi zonele aferente acestora;
 6. - împreună cu solicitantul locului de înhumare, stabileşte amplasamentul specificându-i în scris suma pe care acesta trebuie să o achite, în funcţie de zonă, în conformitate cu Regulamentul de administrare a cimitirelor orăşeneşti;
 7. - pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu în mod optim, va respecta programul de lucru

  stabilit;
 8. - anunţă Serviciul de Salubritate pentru ridicarea containerelor de gunoi ori de câte ori situaţia o impune;
 9. - pentru eventualele probleme ivite în exercitarea atribuţiilor, informează şeful ierarhic

a

2.      îngrijitor

a)       - efectuează curăţenia în instituţie constând din următoarele activităţi:

 • măturat;
 • aspirat;
 • şters praf;
 • spălat gresie, faianţă, parchet;
 • curăţat ferestre;
 • întreţinere şi igienizare grupuri sanitare.

b)    ** efectuează operaţiunilor enumerate la îit„a" şi la sediul Biblioteci oraşului Simeria si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor .

3. Şofer

 1. - conduce autoturismele din dotarea instituţiei ori de câte ori este nevoie;
 2. - întocmeşte foile de parcurs după fiecare deplasare;
 3. - menţine în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie autoturismele instituţiei;
 4. - verifică periodic starea tehnică a autoturismelor din dotare, sesizând şeful ierarhic superior în cazul apariţiei unor probleme de funcţionare a acestora, solicitând în scris remedierea defecţiunilor de către o firmă specializată în acest scop;
 5. - nu foloseşte autoturismele instituţiei în scopuri personale;
 6. - nu transportă în autoturismele instituţiei persoane din afara acesteia, doar în cazul în care are aprobarea conducerii.

COMPARTIMENTUL UTILITĂŢI PUBLICE . MEDIU

1.      Utilitati publice

 1. - urmăreşte modul de asigurare a iluminatului public, verifică consumul realizat şi propune aprobarea decontării sumelor respective;
 2. - asigură materialele pentru întreţinerea iluminatului public şi ornamental şi remediază defecţiunile la instalaţia de iluminat;
 3. - asigură exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice ale oraşului care se referă în principal la crearea condiţiilor necesare unei cât mai bune funcţionalităţi a serviciilor publice de gospodărie comunală şi locativă, transport local şi reţele tehnico-edilitare, întreţinerea drumurilor publice şi desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal în limitele administrativ-teritoriale ale oraşului;
 4. - elaborează propuneri pentru lucrările şi fondurile necesare administrării, modernizării şi întreţinerii domeniului public : străzi, drumuri, trotuare, pieţe şi parcări, parcuri şi zone verzi, cimitirele oraşului, precum şi pentru serviciul de gospodărie comunală finanţat de la bugetul local, în colaborare cu Compartimentele Administrare Patrimoniu, Contabilitate, Financiar;
 5. - asigură şi realizează implantarea semnelor de circulaţie, de avertizare şi presemnalizare pe toate arterele de circulaţie, precum şi marcarea rutieră şi a locurilor pentru parcare;
 6. - supraveghează menţinerea în stare funcţională a semnelor şi indicatoarelor de circulaţie;
 7. - asigură implantarea indicatoarelor cu denumirile străzilor;
 8. - face propuneri în vederea aprobării traseelor de circulaţie rutieră în interiorul localităţilor oraşului, pe categorii de autovehicule, inclusiv stabilirea locurilor de parcare, ori interzicerea, după caz, a parcării;
 9. - răspunde de îndeplinirea sarcinilor cu privire la prevenirea înzăpezirii arterelor de circulaţie şi asigură executarea măsurilor cuprinse în programul stabilit pentru prevenirea inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase;
 10. - sancţionează, potrivit legii, pentru buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, constatând sancţiuni atât pentru agenţii economici cât şi pentru persoanele fizice;
 11. - ţine evidenţa persoanelor care prestează activităţi în folosul comunităţii;
 12. - efectuează diferite măsurători în teren, în funcţie de necesităţi;
 13. - întocmeşte referatele şi rapoartele de specialitate referitoare la activitatea sa, pe care le înaintează spre aprobare consiliului local.
 14. - monitorizează lucrările de intrtinere relete apa si canalizare de pe raza administrativ teritoriala oraş Simeria

2.      Salubritate

 1. - întocmeşte în colaborare cu factorii competenţi graficul de măturat străzile, stropit zone verzi şi ridicarea reziduurilor menajere, urmărind respectarea acestuia;
 2. - verifică şi urmăreşte modul de prestare a serviciilor precizate la lit.„a", participă la recepţia lucrărilor şi propune aprobarea decontării lor în funcţie de modul de respectare a clauzelor contractuale;
 3. - sancţionează potrivit legii, pentru buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, constatând sancţiuni atât pentru agenţii economici cât şi pentru persoanele fizice;
 4. - urmăreşte modul de realizare a lucrărilor de salubrizare a străzilor;
 5. - ia măsuri pentru eliminarea câinilor comunitari şi a altor animale care produc stricăciuni;
 6. - întocmeşte referatele şi rapoartele de specialitate referitoare la activitatea de salubrizare, pe care le înaintează spre aprobare consiliului local.
 7. ~ monitorizează desfasurarea lucrărilor de colectare a deşeurilor menajere urbane de pe raza administrativ teritoriala oraş Simeria,

3.      Coordonarea şi controlul cimitirelor orăşeneşti

Coordonarea şi controlul cimitirelor orăşeneşti se efectuează de către funcţionarii instituţiei numiţi de către primar, care vor avea următoarele atribuţii:

 1. - fac propuneri şi întocmesc Regulamentul de administrare al cimitirelor orăşeneşti, pe care îl supun spre aprobare consiliului local;
 2. - asigură buna funcţionare a cimitirelor orăşeneşti;
 3. - verifică şi coordonează activitatea desfăşurată de către administratorul cimitirelor orăşeneşti;
 4. - verifică realizarea lucrărilor de curăţenie şi amenajare a cimitirelor orăşeneşti;
 5. - verifică respectarea atribuirii locurilor de înhumare;
 6. - verifică achitarea taxelor de înhumare în cimitirele orăşeneşti, funcţie de zona atribuită.
 1. Mediu
 1. - urmăreşte potrivit legii, în colaborare cu organele competente, realizarea măsurilor de protecţie a mediului ambiant şi de prevenire a poluării urbane;
 2. - organizează si urmăreşte colectarea selecativa a deşeurilor in vederea reciclării;
 3. - urmăreşte realizarea obiectivelor ce se impun cu privire la protecţia mediului în care scop ia măsuri pentru:

  1îmbunătăţirea microclimatului urban prin înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale;
 1. - menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a aranjamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 2. - reglementarea, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale oraşului şi în special în zonele de locuit;
 3. - schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca zone verzi prevăzute în planul urbanistic care se va putea face numai pentru motive temeinic justificate şi numai în condiţiile legii.
 4. Alte atribuţii
 1. - asigură buna desfăşurare a spectacolelor şi a activităţilor culturale;
 2. - ia măsuri pentru întreţinerea şi conservarea monumentelor istorice.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

ART.38 - Compartimentul Resurse Umane se afla in directa subordonare a primarului oraşului si are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)    - asigură recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, buna funcţionare a activităţii aparatului de specialitate al primarului, precum şi a serviciilor publice fără personalitate juridică, dacă legea nu prevede altfel;

b)    - in colaborare cu şefii structurilor din cadrul instituţiei, asigura întocmirea materialului necesar pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, precum şi cel al serviciilor publice fără personalitate juridică, subordonate consiliului local si pune la dispoziţia C.A.P.L.in vederea aprobării ROF;

c)    - participă la elaborarea regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului;

d)    - întocmeşte organigrama şi statele de funcţii ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea consiliului local, dacă legea nu prevede altfel;

e)       - întocmeşte fişele colective de prezenţă ale salariaţilor;

f)    - asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare, în ceea ce priveşte angajarea, stabilirea salariului, avansarea, promovarea, recompense şi sancţionarea personalului;

g)    - efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, încadrări, transferări, detaşări, delegări, pensionări, încetări ale raportului de serviciu şi al contractului de muncă, întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de personal;

h)      - asigură realizarea programului de perfecţionare a personalului;

i)       - urmăreşte întocmirea evaluărilor anuale ale salariaţilor pentru acordarea calificativelor pe baza criteriilor de performanţă;

j)     - răspunde de organizarea în condiţiile legii a concursurilor sau examenelor pentru angajarea şi promovarea salariaţilor;

k)    - verifică prezenţa la serviciu, semnarea condicii de prezenţă la intrarea şi ieşirea de la serviciu, ţine evidenţa concediilor efectuate de salariaţi;

l)        - răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării;

m)     - întocmeşte dările de seamă statistice referitoare la evidenţa, încadrarea, promovarea personalului, precum şi a altor aspecte din domeniul resurselor umane;

n)         - întocmeşte documentaţiile de înfiinţare a serviciilor publice din subordinea consiliului

local

o)     - întocmeşte rapoartele de specialitate pentru problemele specifice compartimentului, înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local;

p)       - colaborează cu instituţiile, după cum urmeaza:

 • ANFP Bucureşti;
 • Instituţia Prefectului jud. Hunedoara
 • Consiliul Judeţean Hunedoara
 • şomaj;
 • Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara;

  ;

q)     - asigură evidenţa documentelor de personal, păstrarea acestora, până la predarea la arhivă, conform termenelor legale;

r)      - asigură gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice, colaborând direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

s)      - răspunde de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă;

ş) - ţine la zi registrul de evidenţă a salariaţilor REVISAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cel al serviciilor publice fără personalitate juridică, subordonate consiliului local;

t)      ~ face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si indrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intem/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii;

 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 6. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru' monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 7. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului
 8. Realizeaza proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentru activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului
 9. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 10. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Art.39. Compartimentul de audit intern este organizat in mod independent, in subordinea primarului, asigurandu-se , astfel independenta necesara desfăşurării activitatii de audit intern , in scopul unei evaluări obiective a disfunctiilor constatate si formularea unor recomandări adecvate soluţionării acestora .

Obiectivul general al auditului public intern il reprezintă imbunatatirea managementului entitatii publice si este atins prin:

 1. activitati de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de

  a furniza entităţilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
 2. activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilităţi manageriale.

  Principalele atribuţii ale compartimentului de audit intern sunt:

  1 Elaborează norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI, iar in cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia;
 1. Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani.
 2. Elaborează proiectul planului anual de audit intern si planul anual de audit intern
 3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
 4. Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel puţin o data Ia 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:
 1. activitatile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite

  din finanţare externa;
 2. plăţile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 3. administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ- teritoriale;
 5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanţa, precum si a facilitaţilor acordate la Încasarea acestora;
 6. alocarea creditelor bugetare;
 7. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
 8. sistemul de luare a deciziilor;
 9. sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 10. sistemele informatice.

  6.Informeaza UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum si despre consecinţele acestora;
 1. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit;
 2. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern

  9.1n cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate
 1. Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum si a Codului privind conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate si poate iniţia masurile corective necesare, in cooperare cu conducătorul entitatii publice in cauza
 2. Identifica riscurile de la nivelul compartimentului de audit intern si identifica instrumentele de control intern asociate acestora
 3. întocmeşte registrul de riscuri la nivelul compartimentului de audit intern
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului de audit intern
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice
 6. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului de audit intern
 7. Realizează proceduri operaţionale, pentru activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului de audit si proceduri de sistem in colaborare cu celelalte structuri din cadrul entitatii publice
 8. Realizează autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei de Implementare a controlului inteni/managerial in vederea realizării situaţiei sintetice asupra implementării sistemului de control intem/managerial la nivelul instituţiei publice.
 9. Realizeaza alte activitati stabilite prin Dispoziţia Primarului oraşului Simeria.

  CABINETUL PRIMARULUI

  Art.40. In conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.215/2001, cu modficariîe si completările ulterioare , la nivelul structurii U.A.T. Simeria , in cadrul aparatului de specialitate al primarului este infiintat compartimentul Cabinet Primar prevăzut cu 2(doua) posturi de consilieri personali. Cei doi consilieri din Cabinetul Primarului au atribuţii structurate pe domenii, stabilite prin Dispoziti ale Primarului.

  Personalul prevăzut la art.25 este numit si eliberat din funcţie de către primar, si isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de mimca Încheiat pe durata determinata , pe durata mandatului primarului.

SERVICIUL POLITIA LOCALA

Art.41. Serviciul Poliţia Locala Simeria se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Simeria, prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare Simeria, precum şi a structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului, comerţ şi transport. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Simeria, sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea

şi funcţionarea a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament.

Art.42. (1) Serviciul Poliţia Locala Simeria, este organizat ca un compartiment funcţional in cadrul aparatului de specialitate al primarului, sub directa coordonare a acestuia.

(2) Poliţia Locală Simeria se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor

şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea

infracţiunilor, în următoarele domenii;

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii şi aftşajul stradal;
 4. protecţia mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidenţa persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.

  Art.43.. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Simeria şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

  Art.44. Serviciul Poliţia Locala Simeria îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

  In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului

  General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvemamentale, precum şi cu persoane fizice

  Şi

  juridice, în condiţiile legii.

  (2) In relaţiile cu acestea, Serviciul Politia Locala este reprezentată de şeful serviciului

  Art»45 Şeful Serviciului Poliţiei Locale Simeria îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al întregului personal pe care-1 conduce şi îl controlează.

  Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal, Regulamentul de organizare
  şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Simeria, cu avizul ANFP.

  Art.46. (1) Antetul documentelor şi corespondenţa Serviciului Poliţia Locala Simeria, vor avea următorul conţinut: „România, Oraşul Simeria Judeţul Hunedoara, Serviciul Politia Locala."

  (2) Serviciul dispune de ştampilă proprie de formă rotundă cu înscrisul: „ România,

Oraşul.Simeria, Judeţul Hunedoara, Servichd Poliţia Locală.5".

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.47 (1) Serviciul Poliţia Locală Simeria este condus de un sef seiviciu,

(2) Şeful Poliţiei Locale este numit în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr, 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.48. (1) Structura organizatorică a Serviciului cuprinde compartimente, constituite în conformitate cu organigrama aprobata de Consililu Local prin HOL nr.l 14/2012.

ArL49.( 1 )Personalul Poliţiei locale Simeria este compus din funcţionari publici, care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.

Compartimentele din structura Direcţiei Poliţiei Locale Simeria sunt următoarele:

 1. Compartimentul ordine si liniştea publica, pază bunuri;
 2. Compartimentul circulaţie pe drumurile publice;
 3. Compartimentul disciplina in construcţii si afisajul stradal;
 4. Compartimentul protecţia mediului;
 5. Compartimentul inspecţie comerţ;
 6. Compartimentul evidenta persoanelor;

  Art50,Şeful serviciului îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

a)      organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;

b)      întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c)      asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d)      răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e)       aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

f)      studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

g)      analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

h)       asigură informarea operativă a Consiliului Local al Oraşului Simeria, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei locale;

i)         reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii

neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

j)      asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

k)      propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

l)         asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţii lor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m)       organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

n)         întocmeşte aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei:

o)         coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

p)        urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

q)         întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

r)       menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

s)      analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

t)       organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

u)      organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

v)      organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a

incendiilor;

 1. propune sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei locale.

  z) aplica sancţiuni în baza constatării contravenţiilor de către personalul din

  subordine

  y)    îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, Dispoziţii ale primarului.

w)              - face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:

 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 4. Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului
 1. Elaboreaza indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului
 2. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/manageriaL
 3. identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului
 4. Realizează proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentru activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului
 5. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 6. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapo artelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului

  wl) - are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine

Atribuţiile compartimentelor din structura Serviciului Poliţia Locala

Art.51. Compartimentul ordine si liniştea publica, pază bunuri Coordonatorul compartimentului se subordonează nemijlocit şefului serviciului şi are următoarele atribuţii specifice:

 1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
 2. întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
 3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 4. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 5. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;
 6. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 7. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 8. participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Simeria;
 9. asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Simeria;
 10. asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către funcţionarii publici din Poliţia locală, a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;
 11. participă alături de conducerea Poliţiei locale la încheierea protocoalelor standarde de cooperare, cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia distribuirii de cărţi de alegător, şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;
 12. organizează şi coordonează activitatea de verificare a reclamaţiilor şi a sesizărilor adresate Direcţiei, referitoare la săvârşirea unor fapte de natură contravenţională;
 13. urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat;
 14. urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate;
 15. urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a amenzii în 48 de ore;
 16. execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când nu au fost de faţa la data încheierii lui, ori au refuzat primirea;
 17. execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată, încheierea, etc);
 18. urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal in vederea executării sancţiunii amenzii;
 19. urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale;
 20. declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului-verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent;
 21. verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal în perioada prevăzută de lege a apărut una din situaţiile următoare:
 1. s-a depus plângere;
 2. nu s-a depus plângere;
 3. contravenientul a achitat amenda în termenul prevăzut de lege.

1.    Dacă s-a primit plângerea:

 1. menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
 2. înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze;
 3. înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia Locală este competentă să o soluţioneze;

2.     Daca nu s-a primit plângerea în perioada prevăzută de lege de la comunicarea procesului- verbal, originalul acestuia va fî înaintat de îndată organului competent să execute amenda, facându-se menţiune în registrul de evidenţă a proceselor-verbale.

3.     Dacă contravenientul a achitat amenda în termenul prevăzut de lege - procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la rubrica „observaţii", iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.

- procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată.

Compartimentul ordine si linişte publica, pază bunuri are următoarele atribuţii:

 1. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Simeria, aprobat în condiţiile legii;
 2. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Oraşului Simeria, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Oraşului Simeria sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 6. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activitati care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 7. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Oraşului Simeria în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local.
 8. prevederea în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc.
 9. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 10. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 11. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 12. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 13. acordă, pe teritoriul Oraşului Simeria, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 14. asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Oraşului Simeria, conform planurilor de pază şi ordine publică;
 15. asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;
 16. comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 17. în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Simeria, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;
 18. participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;
 19. întocmirea planurilor de pază a obiectivelor, asigurând cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;
 20. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 21. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 22. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

  Art.52. Compartimentul circulaţie pe drumurile publice In exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
 1. să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ";
 2. să poarte caschetă cu coafa albă;
 3. să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant.

  în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locala are următoarele atribuţii
 1. asigură fluenţa circulaţiei pe dramurile publice din raza unitatii administrativ

  teritorială;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic,

  ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţîonale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatomlui autovehiculului
 9. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Oraşului Simeria;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 13. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a. dispune

  măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 14. constată contravenţii şi aplică sancţiuni ca urmare a staţionării neregulamentare al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

  Art.53.Compartimentul disciplina in construcţii si afisajul stradal

  în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locala îndeplineşte minatoarele atribuţii:
 1. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate iară autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 2. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 3. verifică respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral

  şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

  participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Oraşului Simeria ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e)       verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

f)       verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate in stadiu avansat de

degradare;

g)      verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţi ile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

h)      constată contravenţii în cazul nerespectarii normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;

i)        constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, primarului sau împuternicitului acestuia.

Art.54Compartimentul protecţia mediului

în domeniul protecţiei mediului, Poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)       controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b)      sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c)       participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a

epizootiilor;

d)      identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Oraşului Simeria sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e)       verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f)       verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g)      verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h)      verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite:

i)        verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j)        verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

k)     verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

l)            verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

m)     veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

n)       verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

o)       veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor

verzi;

p)    veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea rezidurilor menajere şi

solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

q)     verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economic in limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

r)         constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.55 Compartimentul inspecţie comerţ

în domeniu activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. acţionează şi verifica pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal, a activităţilor comerciale şi de prestări servicii, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 4. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 5. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 6. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 7. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Oraşului Simeria sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 8. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate a! acestora;
 9. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 10. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 11. verifică daca în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare

  pentru elevi si studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează

  sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun ori ale produse interzise;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind comercializare produselor

  Art.56. Compartimentul evidenţa persoanelor

  Compartimentul evidenţa persoanelor, are următoarele atribuţii:
 1. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate,
 4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespeciarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

SERVICIUL URBANISM-AMENAJARE TERITORIU, PROTEJARE MONUMENTE

1.     ARHITECTUL SEF

Art.57. Arhitectul Şef este in directa subordonare a primarului oraşului si reprezintă instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea acesteia.

Arhitectul Şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)     - coordonează si conduce întreaga activitate a Serviciului Urbanism-Amenajare Teritoriu, Protejare monumente

b)     - detaliază atribuţiile serviciului din subordine, repartizând sarcinile şi îndatoririle de serviciu, pe fiecare angajat din cadrul acestuia, are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine;

c)     - răspunde şi asigură rezolvarea în termenul legal a lucrărilor, cererilor, sesizărilor şi scrisorilor;

d)     - răspunde faţă de şeful ierarhic pentru neîndepliniera sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin, lui şi serviciului din subordine;

e)      - ţine la zi harta oraşului şi evidenţa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z.,

P.U.D.;

f)       - se ocupă în permanenţă de cunoaşterea şi însuşirea legislaţiei referitoare la urbanism şi amenajarea teritoriului;

g)      - semnează certificatele de urbanism, precum şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;

h)      - semnează avizele de luare la cunoştinţă, emise de primar, pentru lucrările care au obţinut certificate de urbanism emise de Consiliul Judeţean Hunedoara;

i)        - analizează şi înaintează către consiliul local, Planurile Urbanistice de Detaliu întocmite pentru studierea modului de amplasare a construcţiilor pe parcele proprietate personală, ori pe acelea care studiază amplasarea de construcţii pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului;

j)       - participă la şedinţele de avizare ale Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul instituţiei, prezentând la acestea documentaţiile de urbanism referitoare la teritoriul oraşului;

k)      - în cadrul şedinţelor Comisiei Tehnice de Urbanism a instituţiei se stabileşte şi modul de autorizare a construirii locuinţelor pe parcele neafectate de studii de urbanism, urmând ca apoi lucrările să primească avizul comisiei de specialitate a consiliului local (Comisia de Urbanism, Amenajare Teritoriu);

l)        - colaborează cu direcţiile, serviciul, birourile şi compartimentele din cadrul instituţiei;

m)                                                   -organizează        evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise, făcând publică lista acestora prin afişare Ia sediul instituţiei, într-un loc accesibil cetăţenilor;

n)        - face verificări pe teren a documentaţiilor prezentate spre avizare şi autorizare;

o)        -răspunde de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea unui comportament corect în relaţiile cu cetăţenii, în scopul creşterii prestigiului instituţiei şi al angajaţilor acesteia;

p)      - ia măsuri în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii serviciului pe care îl coordonează şi face în acest sens propuneri constructive primarului sau, după caz, consiliului local;

q)      - răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

r)        - răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

s)      - răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii a programelor aprobate şi dispuse în mod expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

s)      - răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

t)      - răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

t)      - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului din subordine;

u)     - semnalează conducerii instituţiei orice probleme legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

v)     - face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intem/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:

1.     Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul compartimentului si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.

2.     întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul compartimentului

3.      Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.

4.     Elaborează obiectivele specifice ale compartimentului

5.     Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul compartimentului

6.      Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul compartimentului, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentm monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de contul intem/managerial.

7.     Identifica activitatile procedurabile de la nivelul compartimenului

8.     Realizează proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentm activitatile procedurabile de la nivelul compartimentului

9.     Realizează autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul compartimentului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.

10.     Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului.

w- are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine

Art.58.Serviciul Urbanism - Amenajare Teritoriu, Protejare monumente are răspunderi şi atribuţii în următoarele domenii de activitate:

Amenajarea teritoriului

a)      - asigură şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în elaborarea şi avizarea potrivit legii, a următoarelor categorii de documentaţii:

1 .-Plan de amenajare a teritoriului;

2.     -Plan urbanistic general;

3.     -Plan urbanistic zonal;

4.     -PIan urbanistic de detaliu;

5.     -Regulamentul de urbanism.

6.     -Nomenclatorul stradal.

b)      - întocmeşte referatele şi rapoartele de specialitate referitoare Ia propunerile înaintate spre aprobare consiliului local, privind programele de organizare şi dezvoltare urbanistică a oraşului şi a localităţilor aparţinătoare, precum şi de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiilor locale şi a prevederilor locale;

c)      - asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului prezentate la lit.„a" (punctele 1-5) pe care le supune aprobării consiliului local, cu respectarea prevederilor legale;

d)     - colaborează şi urmăreşte împreună cu factorii competenţi ca toate lucrările prevăzute în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului oraşului să respecte şi să asigure următoarele criterii:

 1. - utilizarea superioară a întregului fond funciar pe categorii de folosinţă;
 2. - realizarea într-o concepţie unitară a reţelelor de comunicaţii şi transport;
 3. - realizarea programelor de amenajare complexă a bazinelor hidrografice, utilizarea eficientă a surselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de irigaţii, precum şi a celor de alimentare cu apa potabilă şi industrială;
 4. - combaterea eroziunii şi alunecărilor de teren, realizarea unor păduri de protecţie fîtosanitară a localităţilor de pe raza oraşului Simeria;
 5. - punerea în valoare a tuturor monumentelor istorice şi de arhitectură, a monumentelor naturii şi rezervaţiilor naturale în corelare cu rezolvarea condiţiilor necesare pentru petrecerea timpului liber, turism, odihnă şi tratament, inclusiv pentru activităţi sportive şi de agrement.

e)      - ţine la zi banca de date urbane privind gestiunea oraşului şi a teritoriului necesară elaborării unor noi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului sau reactualizării celor existente;

f)       - ţine evidenţa terenurilor, a construcţiilor de orice natură, precum şi a reţelelor tehnico- edilitare şi coordonează acţiunea de elaborare a cadastrului imobiliar-edilitar, pe baza datelor furnizate de Compartimentul Cadastru, Fond Funciar;

g)      - face propuneri pentru atribuirea denumirilor de străzi, pieţe şi alte obiective de interes local şi le înaintează spre aprobare consiliului local;

h)      - face propuneri pentru avizarea, în comisia de specialitate a consiliului local pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a lucrărilor de construcţii industriale, locuinţe, dotări social-culturale, comerciale, lucrări tehnico-edilitare propuse în documentaţiile de urbanism;

i)        - asigură secretariatul comisiei orăşeneşti de urbanism;

j)        - face propuneri în vederea avizării documentaţiilor tehnico-economice de amplasare a unor obiective industriale;

k)      - colaborează la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;

l)        - cercetează şi soluţionează petiţii şi cereri, eliberează adeverinţe care privesc atribuţiile şi competenţele serviciului, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

m)      - face propuneri pentru atribuirea de denumiri noi de străzi şi obiective social - culturale;

n)        - eliberează certificate de urbanism pe care le redactează în baza analizei documentaţiilor anexate cererilor;

o)        - eliberează avize solicitate de persoane fizice sau juridice;

p)     - eliberează autorizaţii de construire/desfiinţare, pe care le redactează în baza verificării conţinutului documentaţiilor urbanistice şi a avizelor solicitate;

q)      - eliberează adeverinţe în domeniul urbanismului;

r)      - participă la procesul de trasare în teren a obiectivelor noi şi redactează procesul- verbal de trasare a lucrărilor;

s)       - întocmeşte lunar şi trimestrial următoarele:

 1. - statistici;
 2. - rapoarte către Inspectoratul de Stat in Construcţii;
 3. - situaţii către Consiliul Judeţean Hunedoara.

Disciplina în construcţii

 1.  - verifică ca toate lucrările ce privesc domeniul public, enumerate mai sus, să se efectueze în conformitate şi la termenele din autorizaţiile aprobate şi, după caz, ia măsuri corespunzătoare potrivit legii;
 2. - urmăreşte pe perioada executării obiectivelor, respectarea documentaţiilor vizate spre neschimbare şi autorizate;
 3. - participă şi urmăreşte recepţia lucrărilor realizate şi reglează taxele de autorizare în funcţie de valoarea obiectivului realizat;
 4. - participă la controalele efectuate de forurile coordonatoare - Consiliul Judeţean, Inspecţia in Construcţii, etc., pe linie de disciplina în construcţii.

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILA

Art.59 Compartimentul de protecţie civilă asigură aplicarea legi privind protecţia civilă nr. 4S1 din 8.11. 2004, cu modificările şi complectările ulterioare, precum şi a actelor normative în vigoare , având un caracter permanent privind realizarea unui ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legi enumerate mai sus, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgentă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate si se afla in directa subordonare a primarului oraşului

Atribuţiile compartimentului de protecţie civilă:

 1. identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul oraşului;
 2. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informaţiilor referitoare la proiecţia civila;
 3. informarea si pregătirea preventiva a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de proiecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce ii revin si modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenta;
 4. organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacitatii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atribuţii in domeniu;
 5. înştiinţarea autoritarilor publice si alarmarea populaţiei in situaţii de protecţie civilă, asigurând verificarea periodică, urmărind menţinerea în stare de operativitate a mijloacelor de înştinţare-alarmare la nivel local;
 6. protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
 7. asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de protecţie civilă;
 8. organizarea si executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situaţii de proiecţie civila;

j)      constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.

Atribuţiile prevăzute mai sus se completează cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internaţionale in domeniu, la care Romania este parte.

Alte atribuţii:

 • activitatea de protecţie civilă este subordonată pe linia specialităţii de protecţie civilă Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă ;
 • participă la instruirea personalului din cadrul serviciului voluntar pe linie de protecţie civilă;
 • întocnirea, înaintarea, păstrarea situaţiilor/planurilor la organele cu atribuţii în acest scop, mobilizarea Comitetului Local cu activitate temporară, a celorlalte forte de sprijin privind Sistemul Local de Management de Urgenţă cu privire la gestionarea şi evaluarea situaţilor de urgenţă;
 • prezintă informări, rapoarte cu privire la gestionarea tipurilor de risc de pe teritoriul oraşului şi participă la îndeplinirea funcţilor de sprijin ce ne revin în situaţii de urgenţă ;
 • întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate ;
 • informarea şi educarea preventivă a populaţiei, activităţii practic-aplicative de educaţie în şcoli şi licee pe linie de protecţie civilă;
 • coordonează şi sprijină aplicarea măsurilor privind proiectarea şi realizarea adăposturilor publice de protecţie civilă, identifică spaţiile subterane ce pot fi utilizate ca adăposturi şi sprijină întocmirea documentaţiilor tehnice de amenajare;
 • ţine evidenţa , le inspectează periodic, controlează întreţinerea, conservarea şi modul de folosire a fondului de adăpostire public existent;
 • urmăreşte realizarea măsurilor de protecţie asupra riscurilor de poluare şi contaminare a zonelor expuse şi să intervină în caz de necesitate cu forţe şi mijloace;
 • răspunde de asigurarea legăturilor la locul de conducere a oraşului Simeria pentru conducerea activităţilor de protecţie civilă, menţinâd în stare de operativitate a aparaturii F- 1001-B, a radiotelefonului pe frecventa IJSU, precum şi a receptorului radio ZEFIR;
 • cordonează şi sprijină aplicarea prevederilor actelor normative privind normele de înzestrare şi dotare a structurilor de protecţie civilă, analizând şi propunând îmbunătăţirea acesteia;
 • monitorizarea pe plan local a pericolului la care este expusă populaţia în cazul găsirii muniţiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate, anunţarea la timp în cazul de faţă la poliţie, dispeceratul integrat de urgenţă pentru luarea măsurilor în comun ce se impun;
 • ţine evidenţa operativă şi controlează modul de depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor şi aparaturii din dotare;
 • întocmeşte propuneri anuale referitoare la procurarea şi dotarea cu materialele necesare activităţii de protecţie civilă potrivit normativelor în viguare, spre a fî cuprinse în proiectul de buget al Consiliul local Simeria;
 • asigură cunoaşterea atribuţiilor pe timp de pace ce revin dispecerului şi politiei locale din cadrul primăriei;
 • întocmirea programelor anuale de pregătire, planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor de cooperare cu alte forţe de sprijin;
 • iniţierea, calificarea, perfecţionarea sau specializarea se realizează prin cursuri, convocări sau instructaje şi se desfăşoară în Centrul Naţional de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă/ISUJ;
 • întocmeşte şi răspunde de evidenţa militară a personalului propriu de specialitate din subordinea Consiliului Local al oraşului Simeria ;
 • întocmeşte planul la inundaţii şi poluări accidentale, planul de evacuare funcţie de riscuri, plan la cutermure si alunecări de teren, etc;
 • gestionează baza de date privind prevenirea gipei aviare;
 • ţine evidenţa şi întocmeşte situaţiile, având responsabilităţii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru aparare;
 • răspunde de documentele secrete potrivit legilor speciale în acest domeniu de activitate;
 • prezintă o serie de situaţii, în condiţiile legi la cererea Prefecturi, Consiliului Judeţean, Sistemul de Gospodărire Ape, Agenţia de mediu, etc.;
 • promovarea parteneriatului cu organizaţii ne~guvernamentale;
 • atribuţiile prevăzute până acum se completează cu cele cuprinse în alte acte normative incidente sau conexe, precum şi cu prevederile actelor internaţionale în domeniu, la care România este parte;

  Art.60. Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, este salarizat din bugetul local şi se bucură de stabilitate în funcţie.

  Secretarul oraşului are următoarele atribuţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

a)      - coordonează si conduce activitatea Compartimentului Administraţie Publică Locală, Autoritate tutelara, Juridic, a Compartimentului Comunicare, Relaţii cu Publicul, Informare Cetăţeni, Arhivă şi a Compartimentului, Registru Agricol;

b)       - în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale, poate delega o parte din atribuţii personalului de specialitate din subordine;

c)       - Conform Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare are următoarele atribuţii:

 1. - avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri care se supun dezbaterii consiliului

  local;
 2. - contrasemnează hotărârile adoptate de către consiliul local;
 3. - participă la şedinţele consiliului local;
 4. - asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi

  primar;
 5. - asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, redactează hotărârile adoptate de către consiliul local şi întocmeşte procesul verbal ai şedinţelor consiliului local pe care îl semnează alături de preşedintele şedinţei asumându-şi responsabilitatea veridicităţii celor consemnate;
 6. - pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 7. - dosarul special al fiecărei şedinţe a consiliului local, care cuprinde procesul verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţe, va fi numerotat, semnat şi sigilat de secretar împreună cu preşedintele de şedinţă, după aprobarea procesului verbal;
 8. - colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri;
 9. - afişează la sediul instituţiei în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei o copie a procesului verbal al acesteia;

  10* - urmăreşte şi asigură din punct de vedere legal desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor consiliului local;

11.      - prezintă consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri şi a altor materiale supuse dezbaterii consiliului local, iar dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile adoptate pe care le consideră ilegale;

12.      - conduce evidenţa registrului special cuprinzând obiecţiile cu privire la legalitatea acestora;

13.     - aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile adoptate de către consiliul

local;

14.     - comunică potrivit legii, primarului şi prefectului hotărârile adoptate de către consiliul

local;

15.    - pune la dispoziţia consilierilor în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local;

16.    - acordă sprijin şi asistenţă de specialitate consilierilor locali, în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâre iniţiate de către aceştia;

17.     - avizează pentru legalitate dispoziţiile emise de către primar;

18.     - comunică prefectului în termenul prevăzut de lege dispoziţiile emise de către primar;

19.     - asigură comunicarea către prefect a actelor autorităţilor administraţiei publice locale;

20.      - aduce la cunoştinţă publică actele autorităţilor administraţiei publice locale;

21.    - organizează evidenţa statistică a hotărârilor adoptate de către consiliul local şi a dispoziţiilor emise de către primar;

d)      - în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile şi instituţiile publice şi persoanele interesate, a dispoziţiilor emise de către primai*, precum şi a hotărârilor adoptate de către consiliul local;

e)       - Conform Legii nr. 16/1996 privind arhivele naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor, dovezilor şi adeverinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii:

 1. - organizează arhiva instituţiei;
 2. - întocmeşte împreună cu comisia de selecţionare a arhivei, Nomenclatorul arhivistic al documentelor privind activitatea consiliului local, precum şi a aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice subordonate consiliului local;
 3. - eliberează în condiţiile prevăzute de lege certificate, dovezi, adeverinţe, la solicitarea persoanelor îndreptăţite şi le semnează alături de primai*;

f)       -Conform Codului Civil, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii:

 1. - înregistrează intr-un registru special contractele de arendă;
 2. - arhivează copiile contractelor de arendă;
 3. - urmăreşte înregistrarea în Registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendă.

g)      - Conform Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii:

 1. - păstrează declaraţiile de interese ale aleşilor locali;
 2. - păstrează declaraţiile de avere ale aleşilor locali.

h)      - Conform OG nr.28/2008 privind registrul agricol, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol;

i)         - Alte atribuţii:

 1. - avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;
 2. - sprijină pe primar în organizarea referendumurilor, alegerilor locale şi generale;
 3. - se îngrijeşte de delimitarea secţiilor de votare, precum şi de recrutarea preşedinţilor şi locţiitorilor acestora, ai secţiilor de votare;
 4. - urmăreşte şi asigură împreună cu primarul amenajarea secţiilor de votare şi necesarul de materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor;
 5. - acordă asistenţă şi sprijină activitatea birourilor electorale la solicitarea acestora;
 6. - îndrumă şi coordoneză activitatea consilierului juridic;
 7. - asigura gestionarea corespondentei din cadrul instituţiei
 8. - îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de către consiliul local, ori de către primar.

k)       face parte din Comisia de monitorizare , coordonare si indrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intem/managerial al Primăriei oraşului Simeria si a serviciilor publice subordonate Consiliului local in cadrul careia are in principal următoarele atribuţii:

 1. Identifica, analizeza si prioritizeaza riscurile de la nivelul structurilor subordonate si identifica instrumentele de control intern asociate acestora.
 2. întocmeşte si actualizeaza registrul de riscuri la nivelul structurilor subordonate
 3. Raportează anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor , care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care o transmit secretariatului Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indmmarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 4. Elaborează obiectivele specifice ale structurilor subordonate
 5. Elaborează indicatori de performanta asociaţi obiectivelor specifice la nivelul structurilor subordonate
 6. Elaborează anual, in vederea elaborării informării privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, o raportare privind monitorizarea performantelor la nivelul structurilor subordonate, pe care o transmite secretariatului Comisiei pentm monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 7. Identifica activitatile procedurabile de la nivelul structurilor subordonate
 8. Realizează proceduri documentate ( operaţionale si de sistem), pentru activitatile procedurabile de la nivelul structurilor subordonate
 9. Realizeaza autoevaluarea implementării standardelor de control /intern managerial de la nivelul entitatii publice si raportează situaţia privind implementarea standardelor de la nivelul structurilor subordonate Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intem/managerial.
 10. Asigură transmiterea in vederea aprobării le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul structurilor subordonate.

  s)- are calitatea de evaluator pentru salariaţii din subordine

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, AUTORITATE

TUTELARA, JURIDIC

Art.61. Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate tutelara, Juridic are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate:

1.     Administraţie Publică Locală

Dispoziţii emise de către primar

 1. - întocmeşte şi redactează pe calculator dispoziţiile emise de către primar;
 2. - înregistrează şi ţine la zi evidenţa dispoziţiilor emise de către primar, într-un registru special;
 3. - asigură comunicarea dispoziţiilor emise de către primar, în termenul prevăzut de lege, la Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, pentru validare;
 4. - asigură comunicarea dispoziţiile emise de către primai*, în termenele prevăzute de lege, către compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, către serviciile publice subordonate consiliului local, precum şi celor interesaţi (persoane fizice şi juridice);
 5. - completează la zi mapa de dispoziţii emise de către primai*.

Hotărârile adoptate de către consiliul local

 1. - primeşte de la compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi de la serviciile publice subordonate consiliului local, rapoartele şi referatele de specialitate, pentru problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local;
 2. - pregăteşte rapoartele de specialitate necesare avizării şi aprobării proiectelor de hotărâri referitoare la modificarea statutului oraşului, a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, a regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, precum şi la alte speţe legate de activitatea biroului, confoim legislaţiei în vigoare;
 3. » întocmeşte şi redactează pe calculator materialele necesare desfăşurării şedinţelor onsiliului local;
 4. - asigură convocarea consilierilor şi a invitaţilor la şedinţele consiliului local, prin comunicarea invitaţiilor ce conţin ordinea de zi şi afişează la sedul instituţiei dispoziţia de convocare a şedinţelor consiliului local;
 5. - întocmeşte dosarele pentru fiecare comisie de specialitate a consiliului local, punând astfel la dispoziţia consilierilor pentru studiu, la sediul instituţiei, materialele ce se supun dezbaterii în şedinţele consiliului local;
 6. - redactează pe calculator hotărârile adoptate de către consiliul local, anexele acestora şi procesul-verbal al şedinţei şi asigură multiplicarea acestora;
 7. - întocmeşte pontajul pentru consilierii locali şi delegaţii săteşti, pe care le comunică funcţionalului cu atribuţii de salarizare, după ce este semnat de secretarul oraşului;
 8. - comunică hotărârile adoptate de către consiliul local şi anexele acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei acestuia, însoţite de adresă, la Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, în termenul legal;
 9. - comunică hotărârile adoptate de către consiliul local şi anexele acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei sau extrase ale acestuia compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice aflate în subordinea consiliului local şi, după caz, celor interesaţi (persoane fizice şi juridice);
 10. - afişează la sediul instituţiei procesul-verbal al şedinţelor consiliului local;
 11. - întocmeşte, numerotează, sigilează şi parafează dosarul de şedinţă;
 12. - completează la zi mapa de hotărâri adoptate de către consiliul local;
 13. - înregistrează şi ţine la zi evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul local, într-un registru special.

Procedura juridică referioare la citaţii si publicaţii de vânzare

 1. - afişează la sediul instituţiei citaţiile, sentinţele şi minutele acestora emise de Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi comunică procesele- verbale de afişare la emitenţi, însoţite de adresă;
 2. - afişează publicaţiile de vânzare privind licitarea unor bunuri mobile şi imobile emise de Biroul executorului judecătoresc, Administraţia Finanţelor Publice, Coipul executorilor bancari şi alte instituţii şi comunică procesele-verbale de afişare la emitenţi, însoţite de adresă.

Statistica

 1. - întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual situaţii statistice privind hotărârile adoptate de către consiliul local, dispoziţiile emise de către primar, autorizaţiile, certificatele, adeverinţele şi alte acte emise de către primar;
 2. - comunică situaţiile statistice menţionate la lita) Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.

Alte atribuţii

a)      - pune la dispoziţia consilierilor locali, la cerere, documentele legate de hotărârile adoptate de către consiliul local, pentru studiere şi numai la sediul instituţiei;

b)       - asigură respectarea termenelor de răspuns la cererile şi adresele repartizate Biroului Administraţie Publică Locală, Juridic;

c)       - asigură întocmirea lucrărilor necesare pregătirii şi desfăşurării alegerilor generale şi

locale;

d)      - asigură întocmirea lucrărilor necesare pregătirii şi desfăşurării referendumurilor;

e)       - asigură dactilografierea dispoziţiilor şi hotărârilor emise şi adoptate de către autorităţile publice locale şi a celorlalte materiale repartizate de secretar şi şeful biroului.

2.       Juridic

Compartimentul juridic are in principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. - studiază Monitoarele Oficiale ale României şi volumele de legislaţie;
 2. ~ se informează de legislaţia în vigoare, inclusiv modificările şi completările acesteia, care constituie baza temeiului legal al actelor emise de către primar şi adoptate de către consiliul local;
 3. - pune ia dispoziţia compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice subordanate consiliului local, legislaţia specifica;
 4. - asigură consultanţă de specialitate compartimentelor funcţionale ;
 5. -vizează de legalitate referatele întocmite de compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate aî primarului, precum şi de serviciile publice aflate în subordinea consiliului local;
 6. - întocmeşte modele de acte administratve emise de autoritatea publică locală.
 7. - ţine evidenţa sigiliilor şi ştampilelor într-un registru special;
 8. - ţine evidenţa persoanelor de pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria, care au fost condamnate, fiind private de anumite drepturi conform Codului Penal, într-un registru special;
 9. - ţine evidenţa persoanelor de pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria, care au primit pedepse în folosul comunităţii;
 10. - întocmeşte procesele-verbale pentru afişarea citaţiilor şi a publicaţiilor de vânzare la sediul Primăriei oraşului Simeria şi le comunică cu adrese de înaintare ;
 11. - întocmeşte şi avizează de legalitate contractele de comodat şi furnizare ori prestări servicii în care este parte autoritatea publică ;
 12. - îndeplineşte atribuţiile de secretar în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003.
 13. - întocmirea declaraţiilor de creanţă în vederea înscrierii la masa credală în baza documentelor primite de la Compartimentul Impozite-Taxe, Executări silite.

3.Autoritate tutelara

 1. efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti (cu opinie pentru încredinţarea minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, reglementarea programului de vizitare sau stabilirea de legături personale sau în vederea instituirii tutelei sau curatelei de către instanţa de tutelă).
 2. efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetăţeni care care au fost condamnaţi şi care au domiciliul pe raza teritorială al oraşului Simeria.
 3. realizarea de anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub interdicţie.
 4. efectuarea de anchete sociale în vederea obţinerii aprobării dispensei de vârstă în vederea căsătoriei.

f)      efectuarea de anchete sociale la solicitarea notarului public în vederea desfacerii căsătoriei prin acord.

g)      realizarea de anchete sociale solicitate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvârşit fapte penale.

h)      Întocmirea de dispoziţii de curatelă, la solicitarea notarului public, în vederea dezbaterii succesiunii şi în vederea dobândirii sau înstrăinării unor imobile ce aparţin minorilor, pentru cea din urmă fiind obligatorie şi autorizarea instanţei de tutelă.

i)        asistă persoanele vârstnice, la cererea acestora sau la cererea notarului public, în faţa notarului public competent cu ocazia încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000.

j)        asistă ia orice ascultare sau confruntare a minorului, în cazul săvârşirii unor infracţiuni de către acesta, dacă organul de urmărire penală consideră necesar, şi participă în mod obligatoriu la efectuarea prezentării materialului de urmărire penală la Parchet.

k)      îndeplineşte orice alte sarcini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL, INFORMARE CETĂŢENI, ARHIVĂ

Art.62. Compartimentul Comunicare, Relaţii cu Publicul, Informare Cetăţeni, Arhivă, Culura are atribuţii şi responsabilităţi în următoarele domenii de activitate:

1. Comunicare, Relaţii cu Publicul, Registratură

 1. - conduce evidenţa actelor înregistrate în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
 2. - asigură transmiterea spre soluţionare către compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate consiliului local, a cererilor şi petiţiilor adresate de persoanele fizice şi juridice;
 3. - urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal, asigurând comunicarea răspunsurilor către petenţi;
 4. - ţine evidenţa revenirilor într-un registru special;
 5. - asigură primirea, înregistrarea şi transmiterea spre rezolvare la compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate consiliului local şi la autorităţile competente, a reclamaţii lor, sesizărilor, petiţiilor şi propunerilor adresate de persoanele fizice şi juridice;
 6. - ţine evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor în registre speciale;
 7. - asigură expedierea corespondenţei, urmărind întocmirea în termen a răspunsului pentru solicitanţi;
 8. - ţine evidenţa Monitorului Oficial al României partea I şi partea I bis, într-un caiet

  special;
 9. - conduce evidenţa ordinelor de deplasare, a borderourilor de predare-primire a corespondenţei şi a timbrelor poştale;
 10. - întocmeşte în termen răspunsul dat petenţilor, la solicitările care fac obiectul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. - ţine evidenţa răspunsurilor prevăzute la lit.,j" şi a chitanţelor remise de petenţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
 12. - asigură păstrarea şi folosirea corectă a ştampilei cu inscripţia „Primăria 2";
 13. - asigură păstrarea ştampilei cu inscripţia „Primăria 4";
 14. - redactează pe calculator documentele întocmite de viceprimar.

2. Informare Cetăţeni Informarea publică directă a persoanelor

a)      - asigură accesul persoanelor la informaţii de interes public, din oficiu sau la cerere, informaţia solicitată fiind furnizată pe loc sau în scris, pe suport de hârtie sau electronic;

b)      - evaluează cererile şi stabileşte categoria informaţiilor;

 • din oficiu;
 • la cerere;
 • exceptată de la liberul acces.

c)        - asigură accesul la informaţiile de interes public, prin publicare la sediul instituţiei, prin redactarea şi furnizarea de date în vederea realizării paginii web a instituţiei, respectiv date despre actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de funcţionare, programul de audienţe, declaraţii de avere şi de interese, surse financiare, lista documentelor de interes public, informaţii utile cetăţenilor;

d)      - publică şi actualizează anual buletinul informativ care cuprinde informaţii privind:

 1. - actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;
 2. - structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice aflate în subordinea consiliului local, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 3. - numele şi prenumele persoanelor din conducerea administraţiei publice locale şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. - coordonatele de contact ale instituţiei publice: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. - sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. - programele şi strategiile proprii;
 7. - lista documentelor de interes public;
 8. - lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. - modalităţile de contestare a deciziilor administraţiei publice locale, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

e)      realizarea accesului la informaţiile prevăzute la lit„d" prin:

-afişarea la sediul instituţiei publice;

-publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masă sau proprii; -realizarea unei pagini pe internet proprii;

-realizarea unui punct de informare-documentare.

f)       - realizează şi asigură pentru cetăţeni fomulare tip pentru cereri sau reclamaţii;

g)  - realizează documentaţia necesară pentru stabilirea serviciilor de copiere solicitate de către cetăţeni;

h)      - participă la campanii de informare a cetăţenilor;

i)    - colaborează cu Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni şi Centrul de Informare Europeană.

Informarea Internă a Personalului

 1. - asigură respectarea termenelor legale de culegere şi transmitere de către angajaţii compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, precum şi de cei ai serviciilor subordonate consiliului local, a răspunsurilor la solicitările formulate de către petenţi;
 2. - asigură actualizarea şi identificarea informaţiilor care smit exceptate de la liberul acces, potrivit Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. - transmite către compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciile subordonate consiliului local, petiţiile formulate în nume propriu, cu precizarea termenelor legale de culegere a informaţiilor şi de trimitere a răspunsurilor.

Informarea Interinstitutională

 1. - identifică şi transmite solicitările în termen legal, către instituţiile şi autorităţile în a căror competenţă se încadrează;
 2. - informează în termenele legale solicitantul, cu privire la instituţia sau autoritatea competentă căreia i s-a transmis spre rezolvare, solicitarea;
 3. - colaborează cu alte compartimente de specialitate, în vederea întocmirii şi redactării unor buletine şi situaţii statistice, răspunsuri sau adrese către instituţii şi autorităţi;

Informarea Presei

 1. - furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;
 2. - acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
 3. - informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţia publică;
 4. - asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei publice prezintă un interes public, imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefînguri;
 5. - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei publice;
 6. - nu va refuza sau nu va retrage acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;
 7. - asigură organismul de presă în cazul retragerii acreditării unui ziarist de obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

Arhivă

în conformitate cu prevederile Legii Codului Civil, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul desemnat are următoarele atribuţii:

 1. - conduce evidenţa tuturor documentelor intrate în arhivă, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al dosarelor din activitatea consiliului, a aparatului de specialiate al primarului, precum şi ale serviciilor subordonate consiliului local;
 2. - asigură lucrările de secretariat ale comisiei de selecţionare a documentelor din arhivă;
 3. - asigură păstrarea documentelor din arhivă în condiţii corespunzătoare, în deplină securitate împotriva distrugerii şi degradării;
 4. - urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind folosirea, consultarea şi cercetarea documentelor din arhivă;
 5. - conduce registrul de arhivă;
 6. - conduce evidenţa eliberării actelor din arhivă, precum şi a copiilor acestor acte;
 7. - elaborează documentaţia pentru casarea dosarelor la care a expirat termenul de păstrare sau predarea acestora către Arhivele Naţionale, în situaţiile când este cazul să se procedeze în acest mod;
 8. - colaborează în mod permament cu Arhivele Naţionale;
 9. - întocmeşte adeverinţe ce cuprind date din actele arhivate, la cerere.
 10. - actualizează ori de câte ori este nevoie Nomenclatorul arhivistic al documentelor privind activitatea consiliului local, precum şi a aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice subordonate consiliului local;

Art.63. Compartimentul Registrul Agricol

Are următoarele atribuţii:

a) - înregistrează terenurile, animalele, în registrele agricole, pe baza actelor doveditoare, precum şi pe suport magnetic;


 1. - conduce evidenţele din registrul agricol pe baza declaraţiilor producătorilor agricoli şi a adreselor Compartimentului Cadastru, Fond Funciar;
 2. - întocmeşte documentaţia necesară eliberării certificatelor de producători agricoli;
 3. - în vederea eliberării certificatelor de producători agricoli, efectuează verificări la gospodăriile populaţiei, prin întocmirea proceselor-verbale de constatare a existenţei terenurilor şi a producţiei;
 4. - eliberează potrivit legii, certificatele de producători agricoli şi biletele de proprietate ale animalelor;
 5. - întocmeşte dările de seamă statistice pe baza datelor din registrul agricol şi le înaintează organelor competente;
 6. - asigură primirea cererilor şi eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea şomajului, burselor şcolare, spitalizare şi orice fel de adeverinţe care atestă proprietăţile solicitanţilor;
 7. - asigură înregistrarea terenurilor agricole care fac obiectul unei tranzacţii comerciale, schimb de proprietate, etc., pe baza adreselor de la Compartimentul Cadastru, Fond Funciar;
 8. - acordă zilnic consultanţă şi consiliere producătorilor agricoli privind diverse probleme;
 9. - înregistrează titlurile de proprietate şi le eliberează către proprietari;
 10. -întocmeşte documentaţiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile prevăzute de lege şi urmăreşte realizarea acestor acţiuni;
 11. - urmăreşte modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
 12. - propune consiliului local stabilirea unor taxe potrivit reglementărilor legale, pentru prestarea de servicii la cererea cetăţenilor;
 13. - colaborează cu Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală şi Direcţia Judeţeană de Statistică, Agenţia de Plăţi, Direcţia Sanitar-Veterinară.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE

Art.64. In executarea atribuţiilor ce le revin, salariaţii compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului si a serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al oraşului Simeria sunt obligaţi sa respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale din Regulamentul nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95146/CE.

Art.65. Consiliul local şi primarul vor putea stabili pentru personalul din aparatul de specialitate şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament.
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.