Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

ConsultarePublica

 CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ


Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea tarifelor maximale practicate de SC SIMPRESTUTIL SRL SIMERIA pentru serviciile specificate în centralizator

Proiectul de Hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, pe anul 2019

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea NORMELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, CURĂŢENIE, ÎNTREŢINEREA PĂSTRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE , COMERŢ, CONSERVAREA MEDIULUI ÎN ORAŞUL SIMERIA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL ORAŞULUI SIMERIA PENTRU ANUL 2018

Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru oraşul Simeria

Proiectede Hotărâri privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2018, a bugetului pentru Centru Cultural si de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018, a bugetului de autofinantate al oraşului Simeria pe anul 2018 și a bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2018.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2018, în oraşul Simeria.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune 2018 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria

Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al oraşului Simeria

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Simeria

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ - teritorială a Oraşului Simeria


Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în oraşul Simeria pentru anul 2018 și a regulamentului pentru constatarea, urmărirea, încasarea, executarea silită și utilizarea sumelor încasate


Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2018, in oraşul Simeria


Proiectul de hotărâre privind acordarea de eşalonări si/sau amanari la plata obligaţiilor fiscale si a obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. 184 alin (5) din Legea nr. 207/ 2015, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice


Proiectul de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr.92/2016, pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulaţiei auto pe raza oraşului Simeria


Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Simeria este asociat


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea înfiinţări Serviciului de iluminat public al oraşului Simeria şi aprobarea Regulamentului de iluminat public al oraşului Simeria


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii din blocul 8 sat Bârcea Mare, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii blocului nr.2, etajele I și II, str. Retezatului, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii locuințelor nr.3 și nr.4 din sat Simeria Veche, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza si coeficientilor de ierarhizarea a functiilor publice si contractuale din aparatulului de specialitate al primarului orasului Simeria si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al orasului Simeria


Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 34/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Simeria


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA"


Proiectul de hotărâre privind planul de ordine si siguranţă publică al oraşului Simeria - 2017


Proiectul de hotărâre privind Bugetul Local al oraşului Simeria pentru anul 2017


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a programului anual de combatere a marginalizării 2017


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind instituirea taxei speciale de salubrizare in oraşul Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind privind aprobarea documentaţiei de atribuire a Serviciului de salubrizare al oraşului Simeria - Activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţile comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea şi completarea HCL nr.64/2014 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public comunitar de salubrizare al oraşului Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2017, in orasul Simeria"


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind adoptarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului "Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii"


Proiectul de hotărâre privind REVIZUIREA ZONĂRII FISCALE A TERITORIULUI ORAŞULUI SIMERIA


Proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ÎN ORAȘUL SIMERIA pentru anul 2016


Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor masuri privind reglementarea circulatiei auto pe raza oraşului Simeria.


Proiectul de hotărâre privind Bugetul Local al oraşului Simeria pentru anul 2016.


Proiectul de hotărâre privind stabilirea metodologiei de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin. (1) lit. h) al Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.


STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2015-2020 A ORAŞULUI SIMERIA, JUD. HUNEDOARA


Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor in orasul Simeria pentru anul 2016


Proiect de completare act normativ - HCL 121/2013

Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judetul Hunedoara
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.