Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

DezbaterePublica

 Dezbateri publice


(în construcție)


Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Simeria este asociat


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii din blocul 8 sat Bârcea Mare, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii blocului nr.2, etajele I și II, str. Retezatului, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru locatarii locuințelor nr.3 și nr.4 din sat Simeria Veche, oraș Simeria, județul Hunedoara


Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza si coeficientilor de ierarhizarea a functiilor publice si contractuale din aparatulului de specialitate al primarului orasului Simeria si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al orasului Simeria


Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 34/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Simeria


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA"


Proiectul de hotărâre privind planul de ordine si siguranţă publică al oraşului Simeria - 2017


Proiectul de hotărâre privind Bugetul Local al oraşului Simeria pentru anul 2017


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a programului anual de combatere a marginalizării 2017


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind instituirea taxei speciale de salubrizare in oraşul Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind privind aprobarea documentaţiei de atribuire a Serviciului de salubrizare al oraşului Simeria - Activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţile comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea şi completarea HCL nr.64/2014 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public comunitar de salubrizare al oraşului Simeria


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2017, in orasul Simeria"


Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind adoptarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului "Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii"


Proiectul de hotărâre privind REVIZUIREA ZONĂRII FISCALE A TERITORIULUI ORAŞULUI SIMERIA


Proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ÎN ORAȘUL SIMERIA pentru anul 2016


Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor masuri privind reglementarea circulatiei auto pe raza oraşului Simeria.


Proiectul de hotărâre privind Bugetul Local al oraşului Simeria pentru anul 2016.


Proiectul de hotărâre privind stabilirea metodologiei de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin. (1) lit. h) al Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.


STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2015-2020 A ORAŞULUI SIMERIA, JUD. HUNEDOARA


Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor in orasul Simeria pentru anul 2016


Proiect de completare act normativ - HCL 121/2013

Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judetul Hunedoara
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.