Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

PROCEDURI OPERAŢIONALE


        În legislația română prin  Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul intern managerial și ulterior prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace.

       Controlul intern managerial prin politicile sale și prin procedurile concepute și implementate de management și personalul entității, urmărește să asigure o protejare și o bună folosire a resurselor financiare, umane și corelarea lor cu obiectivele entității publice, îmbunătățirea fluxului informațional și creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor  și calitatea documentelor.

       Sistemul de control intern managerial trebuie privit ca o activitate de prevenire a erorilor și neregulilor, de înlăturare a cauzelor care le determină și de perfecționare a activităților controlate.

       Conform OMFP 400/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare  , conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale.

         Obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de control luate de către conducerea entităţii se cuprind în Programul de dezvoltare, care se actualizează, anual, la nivelul fiecărei entităţi publice.

Temeiul legal pentru implementarea controlului intern/managerial:

 • Ordinul Secretarului General al Guvernului  nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; (legislatie.just.ro)
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(legislatie.just.ro)
 • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice; (legislatie.just.ro)

STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂȚILE PUBLICE

Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze. Obiectivul standardelor este de a crea un model de control intern/managerial uniform și coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial, se identifică zonele și direcțiile de schimbare.

Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice

 1. Mediul de control:
  • Standardul 1 - Etica şi integritatea
  • Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
  • Standardul 3 - Competenţa, performanţa
  • Standardul 4 - Structura organizatorică
 2. Performanţe şi managementul riscului:
  • Standardul 5 - Obiective
  • Standardul 6 - Planificarea
  • Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
  • Standardul 8 - Managementul riscului
 3. Activităţi de control:
  • Standardul 9 - Proceduri
  • Standardul 10 - Supravegherea
  • Standardul 11 - Continuitatea activităţii
 4. Informarea şi comunicarea:
  • Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
  • Standardul 13 - Gestionarea documentelor
  • Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
 5. Evaluare şi audit:
  • Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
  • Standardul 16 - Auditul intern

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA STANDARDULUI 9-PROCEDURI


    Standardul 9 - Proceduri

    9.1. Descrierea standardului

    Conducerea entităţii publice asigură elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activităţile derulate în cadrul entităţii şi le aduce la cunoştinţă personalului implicat, respectiv procedurile de sistem şi proceduri operaţionale.

    9.2. Cerinţe generale

    9.2.1. Conducerea entităţii publice se asigură, pe baza unei liste a obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat, că pentru toate procesele majore, activităţile, acţiunile şi/sau evenimentele semnificative există o documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în documente.

    9.2.2. Pentru ca procedurile formalizate să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:
    - să se refere la toate procesele şi activităţile importante;
    - să asigure o separare corectă a funcţiilor de iniţiere, de verificare, de avizare şi de aprobare a operaţiunilor;
    - să fie precizate în documente scrise;
    - să fie simple, complete, precise şi adaptate proceselor şi activităţii procedurate;
    - să fie actualizate în permanenţă;
    - să fie aduse la cunoştinţă personalului implicat.

    9.2.3. Conducerea entităţii publice se asigură că, pentru toate situaţiile în care din cauza unor circumstanţe deosebite apar abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor. Circumstanţele şi modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la politicile şi procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.

    9.2.4. Procedurile formalizate concepute şi aplicate de către personalul entităţii publice trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere şi de verificare, astfel încât atribuţiile şi responsabilităţile de aprobare, de efectuare şi de control al operaţiunilor să fie încredinţate unor persoane diferite. În acest mod, se reduce considerabil riscul de eroare, fraudă, încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de nedetectare a acestor probleme.

    9.2.5. Procedurile formalizate elaborate şi aplicate de întreg personalul entităţii publice trebuie să fie în conformitate cu structura unei proceduri privind elaborarea procedurilor, care este o procedură de sistem şi se elaborează pe baza anexei nr. 2 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Procedurile formalizate se semnează la întocmire de către responsabili de activităţi, la verificare de către şeful de compartiment, la avizare de către preşedintele Comisiei de monitorizare şi se aprobă de către conducătorul entităţii publice.

    9.2.6. Conducătorii entităţilor publice în care, din cauza numărului mic de salariaţi, se limitează posibilitatea de aplicare a separării atribuţiilor şi responsabilităţilor trebuie să fie conştienţi de riscul cumulării atribuţiilor şi responsabilităţilor şi să compenseze această limitare prin activităţi de control suplimentare implementate pe fluxul proceselor sau activităţilor.

    9.2.7. În entităţile publice, accesul la resursele materiale, financiare şi informaţionale, precum şi protejarea şi folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoştinţa salariaţilor. Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora.Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.