Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

MOL-1
Monitorul oficial UAT Simeria

​Statut UAT SIMERIA


´

(Anexă la HCL nr. 23/2003)

         Art.1 - În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.53/2002, privind Statutul - cadru al unității administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003, precum și ale art.38, alin.2, lit.,,b''  și ale art.46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, Consiliul local elaborează și aprobă Statutul orașului.

         Art.2.a) - Orașul Simeria este situat în județul Hunedoara și se delimitează teritorial după cum urmează :

 • în partea de nord și nord - vest se învecinează cu comuna Hărău;
 • în partea de est cu comunele Rapoltu Mare și Turdaș;
 • în partea de sud, cu comunele Mărtinești și Băcia;
 • în partea de sud- vest cu municipiul Deva.

         Orașul Simeria cuprinde, în afara localității Simeria, localitățile :

 •  Bîrcea Mare;
 •  Cărpiniș;
 •  Săulești;
 •  Simeria Veche;
 •  Sîntandrei;
 •  Uroi.

         Orașul Simeria se află în centrul teritoriului care îi aparține.

         În partea de sud-vest a localității Simeria, se află satele Bîrcea Mare și Sîntandrei. În partea de vest se află satul Săulești, la nord satele Uroi și Cărpiniș, iar în partea de est, satul Simeria Veche.

         Distanțele între localități sunt :

 •          Simeria - Uroi                         2 km.
 •          Uroi - Cărpiniș                       2 km.
 •          Simeria - Simeria Veche         3 km.
 •          Simeria - Săulești          2 km.
 •          Simeria - Sîntandrei                4 km.
 •          Sîntandrei - Bîrcea Mare        2 km.

         Suprafața totală a teritoriului administrativ este de 4.975 ha. structurată după cum urmează:

         b). Colectivitatea asupra căreia își exercită autoritatea Consiliul local este formată din locuitorii stabili și cei cu reședință din cele șase sate aparținătoare și din orașul Simeria.

         Existența orașului Simeria este atestată documentar încă din anii 1449 - 1555, când a luat naștere Colonia Simeria, sub denumirea de Piskitelep, după numele unor proprietari de viță nobilă, care au trăit în această perioadă.

         Fiind așezată într-o zonă deosebit de favorabilă dezvoltării căilor de comunicație, localitatea Simeria a devenit un important nod de cale ferată.

         Între Simeria și Săulești sunt urme de așezare neolitică, bronz, suprapusă de cimitir medieval timpuriu (secolul XI - XIII).

         În satul Uroi, la 2 km. nord-vest, la Măgura Uroiului, sunt urme de așezare din Epoca bronzului, a doua Epocă a fierului și cariere de piatră romană timpurie.

         c) Populația orașului, potrivit datelor recensământului din 18 martie 2002, este de 13.905 locuitori, din care :

         - Simeria                                          11.360 locuitori

         -  Bîrcea Mare                                       413 locuitori

         - Cărpiniș                                             233 locuitori

         - Sîntandrei                                  725 locuitori

         - Săulești                                               316 locuitori

         - Simeria - Veche                         459 locuitori

         - Uroi                                                    399 locuitori.

         Locuitorii orașului sunt în marea majoritate români , structura pe etnii, fiind după cum urmează:

         - români :                      13.282

         - maghiari:                          410

         - rromi :                                99

         - germani :                            90

         - italieni :                                2

         - alte naționalități        22

         Populația este împărțită pe religii după cum urmează:

         - ortodocși :                 11.253

         - romano-catolici :            310

         - greco-catolici :                127

         - reformați :             274

         - baptiști :                        919

         - penticostali :                  763

         - alte religii :                     259

         Structura populației pe sexe, este următoarea:

         - bărbați :                      6.718

         - femei:                          7.187

         d) Localitatea de reședință este orașul Simeria.

         e) Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în oraș sunt Consiliul local - ca autoritate deliberativă și Primarul - ca autoritate executivă. Acestea își desfășoară activitatea în Simeria, strada Avram Iancu, nr.23. Atribuțiile acestora sunt cele prevăzute în Legea administrației publice locale nr.215/2001, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice.

         Consiliul local este format din 19 consilieri aleși, reprezentând următoarele partide :

         Partidul Social Democrat                          :  11 consilieri

         Partidul România Mare                   :    4 consilieri

         Federația Ecologistă din România   :    4 consilieri

         f) În cadrul orașului Simeria, funcționează următoarele instituții social - culturale:

         Învățământ

 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny'';
 • Liceul Waldorf Simeria;
 • Școala Generală Nr.1 Simeria;
 • Școala Generală Nr. 2 Simeria;
 • Școala Generală Sîntandrei;
 • Școala Primară Uroi ;
 • Școala Primară Cărpiniș;
 • Școala Primară Săulești;
 • Școala Primară Simeria Veche;
 • Școala Primară Bîrcea Mare;
 • Centru de Pedagogie Curativă și Terapie Ocupațională Simeria - Veche;
 • Grădinița cu program normal Nr.1 Simeria;
 • Grădinița cu program normal Nr.2 Simeria;
 • Grădinița cu program prelungit  SC REVA SA Simeria;
 • Grădinița cu program normal Sîntandrei;
 • Grădinița cu program normal Simeria Veche;
 • Grădinița cu program normal Uroi;
 • Grădinița cu program normal Bîrcea Mare;
 • Grădinița Waldorf.

         Sănătate

 • Spitalul CFR Simeria din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
 • Dispensarul Simeria;
 • Dispensarul Sîntandrei.

         Cultură

 • Casa de cultură ,,Sigismund Toduță'' Simeria;
 • Biblioteca orășenească Simeria;
 • Căminul cultural Sîntandrei;
 • Căminul cultural Bîrcea Mare;
 • Căminul cultural Simeria Veche;
 • Căminul cultural Săulești;
 • Căminul cultural Uroi;
 • Căminul cultural Cărpiniș;

         g) Pe teritoriul orașului Simeria se află o porțiune din DN 7, care trece prin oraș și pe lângă satul Sîntandrei spre municipiul Deva și pe lângă satul Simeria Veche, spre comuna Turdaș. Din DN 7, între Simeria și Simeria Veche, se formează DN 66, care intră în comuna Băcia.

         Orașul Simeria are legătură și cu DJ 107A, care vine din comuna Hărău, trece pe lângă satul Cărpiniș, trece prin satul Uroi și intră în comuna Rapotul Mare.

         Prin satele Sîntandrei și Bîrcea Mare trece DJ 700, care intră în municipiul Deva spre satul Bîrcea Mică, iar prin satul Simeria - Veche trece DC 44, care intră în comuna Băcia, spre satul Totia.

         Orașul Simeria este nod de cale ferată cu ieșiri spre Deva, Orăștie, Subcetate și Hunedoara.

         h) În orașul Simeria se regăsesc următoarele activități economice:

         Industrie

 • reparații material rulant;
 • prelucrarea marmurei;
 • colectarea și prelucrarea deșeurilor metalice;
 • colectarea și prelucrarea laptelui;
 • morărit și panificație;
 • prelucrarea lemnului;
 • producție pulberi micronizate.

         Agricultură

 • cultivarea pământului individual și în asociații;
 • SC SANSERE SA Sîntandrei

         Transporturi

 • Depoul de locomotive;
 • Stația CFR Simeria;
 • Poștă, telefoane.

         Comerț

- alimentar;

- industrial;

- alimentație publică;

- particular.

         i). Servicii publice :

 • de administrație locală;
 • de gospodărire comunală și locativă;
 • cooperație meșteșugărească;
 • de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • poștă și telecomunicații;
 • de protecție socială și asistență specială;
 • comunitar de cadastru și agricultură;
 • de pompieri civili.

         j). Pe teritoriul orașului Simeria se află Parcul Dendrologic, având suprafața de 70 ha.

         Art.3 - Orașul Simeria este persoană juridică de drept public, având patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

         Bunurile care aparțin domeniului public al orașului Simeria, sunt prevăzute în  anexa nr. 13 la HG nr. 1352/2001, publicată în Monitorul Oficial nr.634 bis din 28 august 2002. Inventarul acestor bunuri a fost însușit de Consiliul local al orașului Simeria în Hotărârea nr. 34/2001.

         Bunurile care fac parte din domeniul public al orașului sunt inalienabile, imprescrtiptibile și insesizabile. Aceste bunuri, pot fi date în administrare regiilor autonome, autorităților și instituțiilor publice, pot fi închiriate sau concesionate în condițiile legii.

         Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată, pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

         Toate bunurile care aparțin orașului sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.

         Consiliului local i se prezintă anual, de către Primar, un raport asupra situației gestionării acestor bunuri.

         Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în parte în note explicative anexate la inventar.

         Art.4 - Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau persoanelor importante, reprezentative pentru oraș, titlul de ,,Cetățean de onoare'', în următoarele condiții :

         - persoanelor născute în oraș care au adus servicii deosebite țării;

         - persoanelor născute în oraș care s-au distins pe plan național prin operele lor științifice și de artă sau prin activitate politică, științifică, socială, culturală sau sportivă;

         - persoanelor române sau străine care au adus servicii deosebite orașului în domeniul economic, social sau cultural.

         Purtătorul titlului de ,,Cetățean de onoare'' al orașului este scutit de impozite și taxe locale și are dreptul să participe gratuit la toate manifestările culturale și sportive din oraș.

         Pierderea sau retragerea titlului de <Cetățean de onoare'' al orașului are loc în cazul în care persoana căreia i s-a conferit, prin faptele și acțiunile sale, aduce atingere intereselor și imaginii orașului.

         Art.5 - Cetățenii orașului au dreptul de a participa, prin modalitățile prevăzute de lege, la viața politică, economică, socială și cultural-sportivă a orașului.

         De asemenea, cetățenii orașului sunt consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din cadrul orașului.

         Referendumul local se poate organiza pe tot teritoriul administrativ al  orașului Simeria, ori numai în unele dintre componentele acestuia.

         Art.6 - Cetățenii orașului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate în mediul rural și pe cartiere sau străzi în mediul urban.

         Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești, se face de către Primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

         Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

         Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților  familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

         Propunerile se consemnează într-un proces verbal și se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și finanțare, dacă este cazul.

         Soluția adoptată de către Consiliul local este adusă la cunoștință publică prin grija secretarului.

         Art.7  - Orașul Simeria se poate asocia sau poate coopera cu persoane juridice române sau străine sau cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii, sau proiecte de interes public local,precum și stabilirea unor relații de parteneriat cu unități administrativ - teritoriale similare din alte țări.

         Condițiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale, în vederea promovării unor interese comune, se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a Consiliului local, în fiecare caz în parte.

         Art.8 - Atribuirea sau schimbarea, în condițiile legii, a denumirilor de străzi, de piețe și de obiective de interes public local, se realizează prin hotărâri ale Consiliului local, în urma obținerii avizelor de la compartimentele de specialitate al aparatului propriu al Consiliului local.

         Art.9 - Prezentul Statut al orașului Simeria, poate fi modificat numai prin hotărâre a Consiliului local.

 

Simeria, 26 mai 2003

 
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.