Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Acte necesare

Resurse umane, Organizare, Salarizare

Ultima actualizare: 30.08.2021

Acte necesare pentru înscriere la concurs de recrutare

 • Formular de înscriere tip (se descarcă de la Formulare online).
 • Curriculum vitae, modelul comun european (se descarcă de la Formulare online).
 • Copia actului de identitate.
 • Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
 • Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței* eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (se descarcă de la Formulare online).
 • Cazierul judiciar**.
 • Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului***;
 • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.( se descarcă de la Formulare online)
Notă:
* - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D ṣi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii : funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăṣurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum ṣi vechimea în specialitatea studiilor.
; ** - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ṣi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăṣurării concursului, dar nu mai târziu de data ṣi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire; *** - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Acte necesare pentru înscriere la examenul de promovare:

 • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formular de înscriere (se ridică de la sediul Primăriei orașului Simeria - Compartiment Resurse Umane, Organizare, Salarizare sau se descarcă de la Formulare online)Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.