logo-simeria

Acte necesare

Acte necesare
Acte necesare pentru înscriere la concurs de recrutare
 • Formular de înscriere tip (se descarcă de la Formulare online).
 • Curriculum vitae, modelul comun european (se descarcă de la Formulare online).
 • Copia actului de identitate.
 • Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
 • Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței* eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (se descarcă de la Formulare online).
 • Cazierul judiciar**.
 • Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului***;
 • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.( se descarcă de la Formulare online)

Notă:
* - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D ṣi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii : funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăṣurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum ṣi vechimea în specialitatea studiilor.;
** - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ṣi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăṣurării concursului, dar nu mai târziu de data ṣi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
*** - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Acte necesare pentru înscriere la examenul de promovare:
 • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formular de înscriere (se ridică de la sediul Primăriei orașului Simeria - Compartiment Resurse Umane, Organizare, Salarizare sau se descarcă de la Formulare online)

 

1. Concurs de recrutare
2. Examen de promovare

Acte necesare pentru declararea bunuri dobândite - Persoane Fizice

1. Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

cumpărate din ţară
Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);
Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;
Buletin/Carte de identitate proprietar;
dosar plic.
cumpărate din străinătate
Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană - traducere legalizată;
Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată;
Buletin/Carte de identitate proprietar;
dosar plic.
Notă:
În cazul persoanelor care dobandesc vehicule din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene, se anexează primul document emis de către autoritatea vamală romană in care se face referire la mijlocul de transport in cauză;
cumpărate in leasing
Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Contract de leasing;
Proces verbal predare-primire;
Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
Buletin/Carte de identitate utilizator;
dosar plic.

2.Actele necesare pentru declararea apartamentelor

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);
Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
Buletin/Carte de identitate proprietari;
dosar plic.

3.Actele necesare pentru declararea clădirilor (caselor)

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);
Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);
Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
Buletin/Carte de identitate proprietari;
dosar plic.

4.Actele necesare pentru declararea clădirilor noi construite

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Autorizaţia de construire;
Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);
Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;
Buletin/Carte de identitate proprietari;
dosar plic.

5.Actele necesare pentru declararea terenurilor

Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului;
Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.);
Buletin/Carte de identitate proprietari;
dosar plic.

6.Acte necesare pentru declararea terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale inchiriate sau concesionate catre persoane fizice

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Contract de inchiriere sau concesiune, incheiat cu orasul SIMERIA;
Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor;
dosar plic.

7.Acte necesare pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

8.Acte necesare pentru scoaterea din evidenţa fiscală a terenurilor şi clădirilor

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)
Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare/demolare inregistrat la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare (In cazul clădirilor demolate);
Buletin/Carte de identitate proprietar.

9.Acte necesare pentru scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport

Declaraţie tip (completată la secţiunile care revin contribuabilului);
Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);
Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;
Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport;
Buletin/Carte de identitate proprietar.
Nota
In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Hunedoara.

 

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală

a.Cerere tip;
b.Alte documente in funcţie de situaţie:
c.Taxa extrajudiciara de timbru de 2 lei (Plata se poate face la momentul depunerii cererii).
d.Buletin/Carte de identitate proprietar.
Nota:
Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta:

 • IMPUTERNICIREA in original
 • copie BI/CI imputernicit
 • copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte.

1. Declararea bunuri dobandite
2. Declarații fiscale

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei de transport în regim de taxi

Cerere-tip pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
Copie Certificat înregistrare ca transportator;
Copie Certificat constatator - eliberat de ORC;
Copie Certificat de competenţă profesională a persoanei desemnate (coordonator de transport) persoane juridice, ori copie a atestatului profesional al taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate;
Cazierul judiciar al persoanei desemnate (coordonator de transport);
Avizul medico-psihologic al persoanei desemnate în cazul persoanelor juridice sau a taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate;
Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator în activitate;
Dovada achitării taxelor şi impozitelor chiriilor şi redevenţelor către Consiliul Local;
Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora;
Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport;
Copie certificat de inmatriculare al autovehiculului din care sa rezulte ca acesta are o vechime mai mica de 5 ani;
Permisul de conducere al conducatorului auto.
Certificat de agreere al autovehiculului (eliberat de R.A.R.).
Copie de verificare metrologica al aparatului de taxat.
Copie asigurare persoane si bunuri.
Copie buletin/carte de identitate.
Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport.
Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de taxi.
Eliberare autorizatie Transport 165 lei
Eliberare autorizatie Taxi 165 lei
Viza autorizatie Transport 110 lei
Viza autorizatie Taxi 66 lei

Acte anexate cererii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru societăţile comerciale:

- cerere tip
- certificat de înregistrare la Registrul Comerţului – copie;
- certificat constatator punct de lucru – copie;
- autorizaţie de mediu, pentru activităţile cu impact asupra mediului – copie;
- actul de deţinere a spaţiului – copie;
- notificare – de la Directia de Sanatate Publica a jud.Hunedoara;
- acordul vecinilor, în cazul amplasării punctului de lucru în zone de locuinţe, activităţi cu impact asupra mediului;
- contract salubritate – copie;
- contract pompieri;
- dosar plic;
- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare:
1086lei– pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant" pentru suprafete de peste 500mp
543 lei – pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant" pentru suprafete de pana la 500mp inclusiv
110 lei – pentru restul activităţilor în mediul urban
45 lei – pentru restul activităţilor în mediul rural
Pentru vizarea anuală taxele sunt:
543 lei – pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant"
55 lei – pentru restul activităţilor în mediul urban
23 lei – pentru restul activităţilor în mediul rural

​ ​1. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru societăţile comerciale
2. Acte necesare în vederea eliberării autorizaţiei de TAXI

ACTE NECESARE PENTRU ...

... eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ - actualizat
 • PLAN CADASTRAL/TOPOGRAFIC (ORTOFOTOPLAN şi/sau EXTRAS DE
 • PLAN CADASTRAL eliberate de OFICIUL DE CADASTRU);
 • CHITANŢĂ (copie) - pentru confirmarea achitării taxei de certificat de urbanism;

... prelungirea valabilităţii CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)

... eliberarea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

 • CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online);
 • DOUĂ DOSARE:
  • PIESE SCRISE:
   Certificat de urbanism-copie;
   Extras de Carte Funciară;
   Memoriu pe specialităţi;
   Studiu geotehnic;
   Referate de verificare a documentaţiei tehnice;
   Avizele şi acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism;
   Acordul vecinilor (unde este cazul)
  • PIESE DESENATE:
   Plan de încadrare în zonă a lucrării,emis de O.C.P.I.
   Plan de situaţie întocmit de Proiecţie Stereografic 1970,vizat de O.C.P.I.
   Plan privind construcţiile subterane;
   Planşe pe specialităţi: arhitectură,structură,instalaţii;
 • CHITANŢĂ (copie) - pentru confirmarea achitării taxei de eliberare a Autorizaţiei de construire/desfiinţare.

... prelungirea valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

 • CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)

1. Eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM
2. Prelungirea valabilităţii CERTIFICATULUI DE URBANISM
3. Eliberarea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
4. Prelungirea Dovada adresei de domiciliu

1.Dovada adresei de domiciliu

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislatia româna în vigoare (contract de vînzare, de donație, de întreținere, act de partaj voluntar, autorizație de construire, extras CF nu mai vechi de 30 de zile, etc);
 • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din documentele prevazute la lit. a), în cazul în care solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit;
 • declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publica, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdictie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 • documentul eliberat de primăria locului de domiciliu, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spatiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor (în acest caz fiind necesară prezenţa găzduitorului la ghişeu), a poliţistului de siguranţă publică (Anexa 12), a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României. În cazul în care documentul prezentat este grevat de sarcină de uzufruct, declarația se dă de către uzufructuar.

Notă: din documentele prezentate este necesar să rezulte adresa poştală a imobilului precum și că acesta are destinație de locuință.

2.Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotarârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), dacă este cazul, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui parinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum si în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

3.Eliberarea actului de identitate la implinirea vârstei de 14 ani
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.), ce va fi semnată atât de minor, cât şi de parinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al parinţilor sau, dupa caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă încheiat la notarul public) şi convenţia încheiată cu privire la stabilirea domiciliului minorilor, în cazul în care părinţii sunt divortati, original şi copie;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredintat, prin hotarâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimtamânt a părintelui caruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia menţionată mai sus poate fi dată la ghişeu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

4.Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • actul de identitate şi cartea de alegator,în cazul deteriorării;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotarârea de divort, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), dacă este cazul, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituții sau autorităti publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învatamânt, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

5.Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinatate in Romania
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate în România (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • certificatul de naştere, original si copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotarârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), dacă este cazul, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul, original şi copie;în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public sau copia hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, prin care copiii i-au fost încredinţaţi;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;
 • pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, dacă este cazul;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

6.Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotarârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), dacă este cazul, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

7.Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinti, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia româna împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

8.Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la bază (tip B. I.);
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

9.Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotarârea de divorț, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), dacă este cazul, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul persoanelor văduve, original şi copie;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinatate, original, şi copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • dovada adresei de reședință din România;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii - 1 leu;

Notă: taxa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achită la casieria Primăriei oraşului Simeria.

10.Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (formular tipizat ce se pune gratuit la dispoziţia solicitanţilor de către S.P.C.L.E.P.);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședintă, original și copie;
 • declarația găzduitorului.

1. Eliberarea actului de identitate
2. Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
3. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței/valabilităţii

 1. Transcriere
2. Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă
3. Divort
4. Înregistrarea decesului
5. Înregistrarea căsătoriei

Acte justificative necesare în vederea analizării cererilor și întocmirii dosarului pentru stabilirea listei de priorități si a listei de repartizăre a locuințelor pentru tineri

 

1. Locuințe ANL

Contact

Avansis Mobile