logo-simeria

Situația anuală a finanțării nerambursabile

Situația anuală a finanțării nerambursabile

Legea 350/2005 are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

  • libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
  • eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
  • transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
  • tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
  • excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
  • neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la lit. g);
  • cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; pentru fondurile alocate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” pentru perioada 2007-2013, contribuţia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea totală a finanţării.
Regulament - Ghiduri privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local
REGULAMENT

privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru acticităţi nonprofit de interes local (aprobat prin HCL nr. 33/2016, HCL 52/2021)

GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr.350/2005

Domeniul CULTE RELIGIOASE
Domeniul SPORTIV
Domeniul CULTURAL
Domeniul SOCIAL
Domeniul EDUCATIE-TINERET-MEDIU
Comisii de evaluare, selecție și soluționare contestații
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

SALAN VIOREL-CIPRIAN - membru
TODOR NICOLETA - membru
MATIS NICOLAE-ALIN - membru
CĂLUGĂR-MĂRGINEAN VALER - membru Consilier Local
PASCU ELENA-MARIA - membru Consilier Local
LUCA ANGELICA MARIA - secretar

Comisia de soluționare a contestaților

TODOR NICOLAE ADRIAN - membru
CRIŞAN IULIANA LUMINIŢA - membru
COCIOABĂ DANIELA - membru
TALPOS ROBERT PETRICA - membru Consilier Local
GRAUR ANDREI-GEORGE - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA-GHEORGHITA - secretar

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

STOICA GHEORGHE-membru - membru
BOCSER SIMONA ANGELICA - membru
PIPERNEA SZIDONIA ILDIKO - membru
STEICI MARIUS-SILVIU - membru Consilier Local
BODEAN GABRIEL-REMUS- membru Consilier Local
LACATUSU NICOLETA GEORGIA - secretar

Comisia de soluționare a contestaților

TODOR NICOLAE ADRIAN - membru
BOZDOG CLAUDIA LILIANA - membru
BLAGA JULIETA-CATITA - membru
BORDEAN MARCELA ELENA - membru Consilier Local
MAEREANIOAN - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA GHEORGHITA-secretar

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

STOICA GHEORGHE - membru
KALUZA ANCA - membru
PIPERNEA SZIDONIA ILDIKO - membru
BAN-FINTINA IOAN - membru Consilier Local
BALTAT DOINA - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA GHEORGHITA - secretar

Comisia de soluționare a contestaților

TODOR NICOLAE ADRIAN - membru
BOZDOG CLAUDIA LILIANA - membru
BLAGA JULIETA-CATITA - membru
BORDEAN MARCELA ELENA - membru Consilier Local
GLAVU ANGELICA-DANIELA - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA GHEORGHITA-secretar

 

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

STOICA GHEORGHE - membru
DEMIAN NICOLAE - membru
PINTEA ADRIAN lACOB - membru
FELCIUC EDUARD - membru Consilier Local
ROT MIRCEA-CRISTIAN - membru Consilier Local
BUDIU ROXANA - secretar

Comisia de soluționare a contestaților

TODOR NICOLAE ADRIAN - membru
BOZDOG CLAUDIA LILIANA - membru
BLAGA JULIETA CATITA - membru
BORDEAN MARCELA ELENA - membru Consilier Local
GLAVU ANGELICA-DANIELA - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA GHEORGHITA-secretar

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

STOICA GHEORGHE - membru
DEMIAN NICOLAE - membru
IACOB GEORGE - membru
PASCU LIVIU - membru Consilier Local
IGNAT EMIL-CONSTANTIN - membru Consilier Local
TOMOTAS ELENA-LAURA - secretar

Comisia de soluționare a contestaților

TODOR NICOLAE ADRIAN - membru
BOZDOG CLAUDIA-LILIANA - membru
BLAGA JULIETA-CATITA - membru
CSUKA GYOZO - membru Consilier Local
MUREŞ AN TEODOR - membru Consilier Local
CIOAREC DELIA GHEORGHITA - secretar

Anunțuri
Rapoarte anuale

Avansis Mobile