logo-simeria

Solicitare Informații – Legea 544/2001

Solicitare Informații – Legea 544/2001

Conform Legii nr. 544/12.10.2001, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberarile autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informatiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informației de interes public sau a reclamației administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative.
Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de mai jos:

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitantilor de informații de interes public sunt:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului dacă termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se considera vătămată în drepturile sale, poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.
În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.
Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.

Responsabil Legea 544/2001
Formular pentru solicitare de informații de interes public conform Legii 544/2001

Click aici pentru a descărca formularul de solicitare.


Click aici pentru a descărca formularul de contestație a deciziei.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Modalități de Contestare a deciziei și Formular Reclamație Administrativă
Completează cu adresa din Cartea de Identitate

Click aici pentru a descărca formularul pentru reclamație.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

Avansis Mobile