logo-simeria

2017 – Hotărâri Consiliul Local

2017 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 09.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii Dezvoltare pe anul 2017 Nu există fișiere
2 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 2/2018 privind trecerea în proprietate privată a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român Nu există fișiere
3 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind aprobarea sumelor necesare realizării lucrărilor: Relocare/protejare conductă de transport gaze naturale Dn500, Vest I; Realizare drumuri acces Zona Industrială, Simeria Sud-Est; Realizare conducta pluvială Zona Industrială Simeria Sud-Est; Realizare traseu îngropat canal irigaţii Zona Industrială Simeria Sud-Est Nu există fișiere
4 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 4/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Nu există fișiere
5 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 5/2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
6 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 6/2018 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.79/2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Oraşului Simeria a terenurilor aferente unor străzi Nu există fișiere
7 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 7/2018 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al Serviciului de iluminat public al oraşului Simeria Nu există fișiere
8 30.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 8/2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Oraşul Simeria şi Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara, în vederea organizării şi dezvoltării Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare Hunedoara Nu există fișiere
9 16.02.2018 HOTARAREA NR. 9/2018 pentru modificarea art.2, alin,2, din H.C.L. nr.77/2016 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local ai oraşului Simeria la Proiectul ’’Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a Nu există fișiere
10 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 10/2018 privind aprobarea bugetului de autofînantate al Clubului Sportiv CER Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
11 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 11/2018 privind aprobarea bugetului de autofinanţate ai Centrului Cultura! şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
12 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 12/2018 privind aprobarea bugetului de autofînanţate aî oraşului Simeria, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021 Nu există fișiere
13 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 13/2018 privind aprobarea bugetului local al oraşului Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
14 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 14/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Simeria, pentru anul şcolar 2018-2019 Nu există fișiere
15 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind modificarea art.2 şi art.4 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 Nu există fișiere
16 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind introducerea aparatelor de iluminat public de pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria în „Inventarul domeniului privat ai Oraşului Simeria” Nu există fișiere
17 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 17/2013 privind completarea anexei ia H.C.L. nr.6/2018 pentru modificarea anexei ia H.C.L. nr.79/2017 privind atestarea apartenenţei Ia domeniui public al Oraşului Simeria a terenurilor aferente unor străzi Nu există fișiere
18 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR, 18/2018 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală al oraşului Simeria Nu există fișiere
19 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 19/2018 pentru modificarea denumirii titulaturii H.C.L. nr.140/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor fehnico-economici – faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – 2, A, B, Al, Bl, CI, Dl, situate pe strada 1 Decembrie, oraşul Simeria, judeţul Hunedoara*’, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale Nu există fișiere
20 16.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 20/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Construire baza sportivă” situat în judeţul Hunedoara, oraş Simeria, Sîntandrei, intravilan, beneficiar fiind S.C ACOMIN S.A. Deva Nu există fișiere
21 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 21/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
22 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR, 22/2018 privind abrogarea H.C.L. nr.3/2018 şi a H.C.L. nr.4/2018 Nu există fișiere
23 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 23/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Relocare/protejare conductă de transport gaze naturale Dn500, Vest 1”, în vederea amenajării Zonei Industriale Simeria Sud-Est, localitatea Simeria, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
24 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 24/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum de legătură dintre DN7 Km 377+874 şi DN 66 Km 210+218, situat în intravilanul localităţii Simeria”, în vederea amenajării Zonei Industriale Simeria Sud-Est, localitatea Simeria, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
25 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 25/2018 pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării a două mijloace de transport, autocar şi maşină de pompieri, reprezentând alte cheltuieli de investiţii Nu există fișiere
26 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 26/2018 pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea refmanţării împrumuturilor contractate de la B.C.R. S.A. şi C.E.C. BANK S.A. Nu există fișiere
27 13.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Nu există fișiere
28 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 28/2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2018, în oraşul Simeria Nu există fișiere
29 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 29/2018 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria, pentru anul 2018 Nu există fișiere
30 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al oraşului Simeria Nu există fișiere
31 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 31/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Construire bală de producţie, împrejmuire, racord utilităţi” situat în Simeria, judeţul Hunedoara, sat Simeria Veche, beneficiar fiind domnul Cazan lonel-Florin Nu există fișiere
32 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 32/2018 pentru modificarea anexei la HCL nr.19/2008 privind aprobarea componenţei unităţii locale de sprijin din cadrul centrului local sanitar-veterinar de combatere a bolilor Nu există fișiere
33 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 33/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
34 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 34/2018 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.101/2013 privind stabilirea destinaţiei spaţiului situat în Simeria, Piaţa Unirii, bl.5, parter, jud. Hunedoara Nu există fișiere
35 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 35/2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC PREST SERV CRIZANTEMA SRL Simeria Nu există fișiere
36 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 36/2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale pe perioada 2018-2019 Nu există fișiere
37 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 37/2018 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 80 m.p., situat în Simeria, strada Teilor, nr.6, judeţul Hunedoara, aflat în proprietatea privată a oraşului Simeria către doamna NEDELCU NELA, proprietarul construcţiei Nu există fișiere
38 23.04.2018 HOTĂRÂREA NR, 38/2018 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a Oraşului Simeria pe anul 2018 Nu există fișiere
39 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 39/2018 privind aprobarea încheierii Actului adiţional la Contractul de închiriere nr.4.971 din 22.04.2016, încheiat între Oraşul Simeria şi F.F.A. Mihăilă Ilie Nu există fișiere
40 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 40/20I8 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Oraşului Simeria a terenurilor aferente unor parcuri şi locuri de joacă Nu există fișiere
41 26.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 41/2018 privind acceptarea donaţiei unui teren Nu există fișiere
42 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 42/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Nu există fișiere
43 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 43/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Simeria Nu există fișiere
44 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 44/2018 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru oraşul Simeria Nu există fișiere
45 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 45/2018 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, pe anul 2019 Nu există fișiere
46 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 46/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
47 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 47/2018 privind modificarea şi completarea art.1 din H.C.L. nr.122/2016 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
48 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 48/2018 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
49 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 49/2018 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a păşunilor aflate în proprietatea privată a oraşului Simeria, din localităţile Simeria, Uroi şi Cărpiniş Nu există fișiere
50 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 50/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
51 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 51/2018 privind aprobarea tarifelor maximale practicate de S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria pentru serviciile prestate Nu există fișiere
52 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 52/2018 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
53 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 53/2018 pentru completarea art.l din H.C.L. nr.30/2018 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al oraşului Simeria Nu există fișiere
54 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 54/2018 pentru completarea art.5 din H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 Iei Nu există fișiere
55 27.04.2018 HOTĂRÂREA NR. 55/2018 pentru solicitarea trecerii cu titlu gratuit, din administrarea R.A. ROMATSA în administrarea Consiliului local al oraşului Simeria, a imobilului, teren în suprafaţă de 1.846 m.p., identificat prin C.F. nr.61719 Simeria, teren aparţinând domeniului public al Statului Român Nu există fișiere
56 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 56/2018 pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr.2/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Simeria şi desemnarea coordonatorului acestuia Nu există fișiere
57 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 57/2018 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a oraşului Simeria, pe semestrul II al anului şcolar 2017/2018 Nu există fișiere
58 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 58/2018 pentru completarea Anexei Ia H.C.L. nr.73/2014 privind acordarea unor diplome şi premii Nu există fișiere
59 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 59/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei PP din Oraşul Simeria” Nu există fișiere
60 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 60/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei PN 1 din Oraşul Simeria” Nu există fișiere
61 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 61/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.L pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi amenajare peisagistică Parcul Tineretului şi locuri de joacă pentru copii, oraşul Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
62 11.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 62/2018 privind aprobarea contribuţiei proprii a Oraşului Simeria pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
63 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 63/2018 privind aprobarea Normelor pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinerea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a oraşului Simeria Nu există fișiere
64 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 64/2018 privind acordarea de eşalonări si/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale și a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin (5) din Legea nr. 207/ 2015, Codul de Procedură Fiscală, datorate bugetului local de către persoane fizice și juridice Nu există fișiere
65 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 65/2018 pentru modificarea art.15 din anexa la H.C.L. nr.100/2012 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic oraşul Simeria, prin Consiliul local al oraşului Simeria Nu există fișiere
66 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 66/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza P.T. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și amenajare peisagistică a străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, oraș Simeria” Nu există fișiere
67 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 67/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Rețea canalizare menajeră oraș Simeria, strada Șoseaua Națională, nr.100-110, județul Hunedoara” Nu există fișiere
68 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 68/2018 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 265 m.p., situat în intravilanul orașului Simeria, strada Biscaria, fără număr, aflat în domeniul privat al orașului Simeria, în scopul amenajării unei parcări Nu există fișiere
69 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 69/2018 pentru modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr. 12/2017 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însușirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Simeria Nu există fișiere
70 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 70/2018 privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru unitățile de cult din orașul Simeria, pentru anul 2018 Nu există fișiere
71 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 71/2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Simeria și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – Secția Simeria în scopul dezvoltării și punerii în valoare a Arboretumului Simeria Nu există fișiere
72 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 72/2018 pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.42/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Nu există fișiere
73 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 73/2018 pentru completarea H.C.L. nr.43/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria Nu există fișiere
74 25.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 74/2018 privind reactualizarea documentației telnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria” Nu există fișiere
75 14.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 75/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
76 14.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 76/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
77 14.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 77/2018 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al oraşului Simeria pe anul 2018 Nu există fișiere
78 20.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 78/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
79 20.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 79/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unui complex de locuinţe sociale în oraşul Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
80 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 80/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
81 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 81/2018 privind aprobarea asocierii Orașului Simeria, prin Consiliul local al Oraşului Simeria, cu Județul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect public de interes judeţean Nu există fișiere
82 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 82/2018 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.122/2016 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse Ia inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
83 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 83/2018 pentru completarea H.C.L. nr.50/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
84 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 84/2018 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/2004 privind aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „CFR” Simeria” Nu există fișiere
85 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 85/2018 privind rectificarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
86 28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 86/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
87 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 87/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
88 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 88/2018 privind participarea la proiectul educaţional ”La pas prin Europa culturală” a elevilor olimpici şi a profesorilor care i-au pregătit din cadrul Colegiului Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria şi decontarea cheltuielilor aferente proiectului Nu există fișiere
89 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 89/2018 pentru completarea H.C.L. nr.63/2018 privind aprobarea Normelor pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinerea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a oraşului Simeria Nu există fișiere
90 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 90/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
91 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 91/2018 privind predarea capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice ale reţelei electrice de joasă tensiune aferente străzii Ioan Corvin, oraş Simeria, judeţul Hunedoara, către E-Distribuţie Banat S.A. Nu există fișiere
92 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 92/2018 privind instituirea unui drept de uz şi servitute asupra terenului pe care sunt amplasate capacităţile energetice de distribuţie a energiei electrice ale reţelei electrice de joasă tensiune aferente străzii Ioan Corvin, oraş Simeria, judeţul Hunedoara, în favoarea E-Distribuţie Banat S.A. Nu există fișiere
93 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 93/2018 privind predarea capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice ale reţelei electrice de joasă tensiune din satul Sîntandrei, strada Principală, oraş Simeria, judeţul Hunedoara, către E-Distribuţie Banat S.A. Nu există fișiere
94 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 94/2018 privind instituirea unui drept de uz şi servitute asupra terenului pe care sunt amplasate capacităţile energetice de distribuţie a energiei electrice ale reţelei electrice de joasă tensiune din satul Sîntandrei, strada Principală, oraş Simeria, judeţul Hunedoara, în favoarea E-Distribuţie Banat S.A. Nu există fișiere
95 19.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 95/2018 pentru completarea şi modificarea anexei nr.1, a anexei nr.3 şi a anexei nr.4 Ia Caietul de sarcini aprobat prin Documentaţia de atribuire – anexa nr.2 Ia H.C.L. nr.88/2014, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Documentaţiei de atribuire privind delegarea gestiunii Serviciului public comunitar de salubrizare – activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice de pe teritoriul oraşului Simeria Nu există fișiere
96 30.07.2018 HOTĂRÂREA Nr. 96/2018 privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Simeria Nu există fișiere
97 30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 97/2018 privind aprobarea Regulamentului Intern al S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria Nu există fișiere
98 30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 98/2018 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerţului şi anularea debitelor restante aferente acestora Nu există fișiere
99 30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 99/2018 privind rectificarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
100 30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 100/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
101 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 101/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
102 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 102/2018 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol precum şi aprobarea unui program de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol Nu există fișiere
103 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 103/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria Nu există fișiere
104 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 104/2018 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerţului şi anularea debitelor restante aferente acestor Nu există fișiere
105 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 105/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
106 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 106/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
107 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 107/2018 privind rectificarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
108 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 108/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018 Nu există fișiere
109 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 109/2018 privind aprobarea încheierii Actului adiţional la Contractul de închiriere nr.6.142 din 23.05.2018, încheiat între Oraşul Simeria şi Cristea Vasile-Marin Nu există fișiere
110 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 110/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului, clădire şi teren aferent, situat în Simeria, strada Teilor, nr.6, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
111 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 111/2018 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către domnul Dan Flavius-Adin a terenului în suprafaţă de 298 m.p., situat în satul Săuleşti, nr.227, teren aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
112 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 112/2018 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionarul MORAR TRAIAN a terenului aferent garajului, în suprafaţă de 20 m.p., situat în Simeria, strada 1 Decembrie, teren aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
113 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 113/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video stradal în oraşul Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
114 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 114/2018 privind nominalizarea unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Simeria, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care se impun pentru asigurarea activităţii financiar-contabile a Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria Nu există fișiere
115 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 115/2018 pentru modificarea anexei Ia HCL nr.19/2008 privind aprobarea componenţei unităţii locale de sprijin din cadrul centrului local sanitar-veterinar de combatere a bolilor Nu există fișiere
116 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR.116/2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, bl.2, bl.A, bl.B, bl.Al, bl.Bl, bl.Cl, bl.Dl”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI Nu există fișiere
117 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 117/2018 privind completarea anexelor Ia H.C.L. nr.140/2017, cu indicatorii de proiect pentru componentele proiectului „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, bl.2, bl.A, bl.B, bl.Al, bl.Bl, bl.Cl, bl.Dl”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI Nu există fișiere
118 27.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 118/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţul Hunedoara” – Faza Proiect Tehnic Nu există fișiere
119 17.09.2018 HOTĂRÂREA NR. 119/2018 privind asigurarea finanţării de Ia bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţul Hunedoara” – faza Proiect tehnic Nu există fișiere
120 09.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 120/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
121 09.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 121/2018 pentru modificarea anexei nr.3 şi a art.4 din H.C.L. nr.59/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei PP din Oraşul Simeria” Nu există fișiere
122 09.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 122/2018 pentru modificarea anexei 3 şi a art.4 din H.C.L. nr.61/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi amenajare peisagistică Parcul Tineretului şi locuri dejoacă pentru copii, oraşul Simeria, judeţul unedoara” Nu există fișiere
123 09.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 123/2018 privind aprobarea cererii de finanţare, a cheltuielilor aferente şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei Oraşului Simeria prin investiţii în obiective educaţionale şi spaţii publice”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 13, prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 -„îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” Nu există fișiere
124 19.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 124/2018 pentru modificarea anexei nr.3 şi a art.4 din H.C.L. nr.59/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei PP din Oraşul Simeria” Nu există fișiere
125 19.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 125/2018 pentru modificarea anexei 3 şi a art.4 din H.C.L. nr.61/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi amenajare peisagistică Parcul Tineretului şi locuri de joacă pentru copii, oraşul Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
126 19.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 126/2018 privind aprobarea proiectului, a documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei Oraşului Simeria prin investiţii în obiective educaţionale şi spaţii publice”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 13, prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 – a „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei m oraşele mici şi mijlocii din România” Nu există fișiere
127 24.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 127/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
128 24.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 128 72018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
129 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 129/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
130 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 130/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Nu există fișiere
131 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 131/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea apă sat Săuleşti, oraş Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
132 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 132/2018 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român Nu există fișiere
133 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 133/2018 privind aprobarea, prin act adiţional, a prelungirii duratei Contractului de concesiune nr.7774 din 05.11.2008, încheiat între Consiliul local al oraşului Simeria şi Consiliul Judeţean Hunedoara Nu există fișiere
134 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 134/2018 privind aprobarea încheierii Convenţiei parteneriale între Oraşul Simeria, Asociaţia „Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim), Direcţia de Asistenţă Socială Simeria, Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria şi Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” în vederea desfăşurării acţiunii caritabile „Nu sunteţi singuri” Nu există fișiere
135 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 135/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
136 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 136/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
137 25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 137/2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Simeria nr. 114/2018 privind nominalizarea unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Simeria, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care se impun pentru asigurarea activităţii financiar contabile a Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria Nu există fișiere
138 30.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 138/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
139 12.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 139/2018 pentru modificarea art.5 şi art.7 din H.C.L. nr.100/2012 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic oraşul Simeria, prin Consiliul local al oraşului Simeria, precum şi modificarea art.13 şi art.15 din anexa la H.C.L. nr.100/2012 Nu există fișiere
140 12.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 140/2018 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionarul SC MARSIM STREI SRL a terenului în suprafaţă de 5365 mp. din acte, 5379 mp. măsurată, înscris în CF 60301, situat în Simeria Veche, teren aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
141 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 141/2018 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2018” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Nu există fișiere
142 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 142/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018 Nu există fișiere
143 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 143/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
144 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 144/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi canalizare, branşament apă şi racord canalizare cimitir, strada Preot Nistor Socaciu, oraş Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
145 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 145/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
146 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 146/2018 pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.100/2012 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic oraşul Simeria, prin Consiliul local al oraşului Simeria, precum şi modificarea art. 9 şi 10 din anexa la H.C.L. nr.100/2012 Nu există fișiere
147 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 147/2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale pe perioada 2019-2021 Nu există fișiere
148 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 148/2018 privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţei înregistrate de către S.C. TRAS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L. Bucureşti – Sucursala Simeria Nu există fișiere
149 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 149/2018 privind aprobarea asocierii Oraşului Simeria, prin Consiliul local al Oraşului Simeria, cu Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, pentru amenajarea în sens giratoriu a intersecţiei DN7 cu DJ700 Nu există fișiere
150 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 150/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele electrice de interes public din zona Aleea Trandafirilor – 4 locuinţe, oraş Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
151 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 151/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie de utilizare gaze naturale presiune joasă Ia bloc 2, ap.11-30 (20 apartamente), Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
152 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 152/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
153 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 153/2018 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
154 29.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 154/2018 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a oraşului Simeria, pe semestrul I al anului şcolar 2018/2019 Nu există fișiere
155 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 155/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
156 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 156/2018 privind însuşirea contractului de achiziţie publica avand ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând in: – colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
157 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 157/2018 privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului oraşului Simeria Nu există fișiere
158 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 158/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
159 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 159/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
160 14.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 160/2018 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018 Nu există fișiere
161 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 161/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 43/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Simeria Nu există fișiere
162 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 162/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului în suprafaţă de 191 mp., situat în oraşul Simeria, piaţa Unirii, f.n. şi stabilirea destinaţiei de sediu Poliţia Locală a oraşului Simeria, pentru suprafaţa de 116 mp. şi Punct de Lucru. J.O.F.M.-Hunedoara Simeria, pentru suprafaţa de 75 mp Nu există fișiere
163 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 163/2018 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”,în vederea exercitării calităţii de autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. Apa Prod SA Deva Nu există fișiere
164 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 164/2018 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică Nu există fișiere
165 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 165/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
166 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 166/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Nu există fișiere
167 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 167/2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, in oraşul Simeria Nu există fișiere
168 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 168/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Nu există fișiere
169 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 169/2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşul Simeria, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
170 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 170/2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 156/2018 Privind însuşirea contractului de achiziţie publica avand ca obiect„ Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând in: – colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
171 20.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 171/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2018 Nu există fișiere
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile