logo-simeria

2020 – Hotărâri Consiliul Local

2020 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 08.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii Dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 Vizualizare
2 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2020-2021 Vizualizare
3 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 3/2020 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria pentru anul 2020 Vizualizare
4 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 4/2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Trufaş Augustin-Alin, a terenurilor în suprafaţă de 427 mp., respectiv de 99 mp., înscrise în CF 67801 Simeria, respectiv CF 63388 Simeria, situate în Simeria, strada Sigismund Toduţă, nr.15, aflate în proprietatea privată a Orașului Simeria Vizualizare
5 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 5/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reţea alimentare cu apă pe străzile Gheorghe Lazăr şi Mierlei, oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Vizualizare
6 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 6/2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC PREST SERV CRIZANTEMA SRL Simeria Vizualizare
7 30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 7/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reţea canalizare menajeră pe strada Atelierului, între străzile George Coşbuc şi Traian, Oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Vizualizare
8 06.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 8/2020 privind stabilirea salarizării pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Simeria, începând cu anul 2020 Vizualizare
9 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 9/2020 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 Iei Vizualizare
10 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 10/2020 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Vizualizare
11 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 11/2020 privind aprobarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2020 şi a estimărilor pe perioada 2021-2023 Vizualizare
12 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 12/2020 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2020 şi a estimărilor pe perioada 2021-2023 Vizualizare
13 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 13/2020 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al oraşului Simeria pe anul 2020 Vizualizare
14 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 14/2020 privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023 Vizualizare
15 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 15/2020 privind aprobarea bugetului local al oraşului Smieria pe anul 2020 şi a estimărilor pe perioada 2021-2023 Vizualizare
16 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 16/2020 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală al oraşului Simeria Vizualizare
17 19.02.2020 HOTĂRÂREA NR. 17/2020 privind modificarea art.2 şi art.4 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 Vizualizare
18 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 18/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Vizualizare
19 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 19/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2020, în orașul Simeria Vizualizare
20 13.04.2020 HOTĂRÂREA NR. 20/2020 pentru completarea art.11 din Anexa Ia H.C.L. nr. 84/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv „C.F.R,” Simeria Vizualizare
21 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 21/2020 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Simeria pe anul 2020 Vizualizare
22 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 22/2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Orașului Simeria a terenurilor aferente unor străzi Vizualizare
23 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 23/2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
24 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 24/2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
25 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 25/2020 privind aprobarea Actului Adiţiona! nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii nr.3283/2015, privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare, încheiat între Orașul Simeria și S.C. Prest Serv Crizantema S.R.L. Simeria Vizualizare
26 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 26/2020 privind aprobarea Actelor Adiţionale Ia Actul Constitutiv și Ia Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” — Județul Hunedoara, a Contractului privind delegarea gestiunii Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Simeria, județul Hunedoara și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.D.L Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Vizualizare
27 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 27/2020 privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2020 pentru locuinţele A.N.L. din oraşul Simeria Vizualizare
28 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 28/2020 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 Ia Acordul de parteneriat încheiat între Orașul Simeria și Asociația SALVITAL Hunedoara, în vederea organizării și dezvoltării Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare Hunedoara, prin HCL nr.8/2018 Vizualizare
29 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 29/2020 privind încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr.7898 din 12.07.2017, încheiat între Orașul Simeria și domnul Isai Gheorghe-Florin Vizualizare
30 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 30/2020 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul nr.2011/2018 privind delegarea prin concesiune a Serviciului de operare și administrare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bîrcea Mare, Județul Hunedoara Vizualizare
31 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 31/2020 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a orașului Simeria, pe semestrul II al anului școlar 2019/2020 Vizualizare
32 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 32/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
33 30.04.2020 HOTĂRÂREA NR. 33/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Oraşului Simeria, care nu se supun înmatriculării Vizualizare
34 30.04.2020 HOTĂRÂREA NR. 34/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ai Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Simeria Vizualizare
35 30.04.2020 HOTĂRÂREA NR. 35/2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Trufaş Augustin-Alin, a terenului în suprafaţă de 427 mp., înscris în CF 67801 Simeria, situat în Simeria, strada Sigismund Toduţă, nr.15, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Vizualizare
36 30.04.2020 HOTĂRÂREA NR, 36/2020 privind aprobarea acordării de finanţări nerambursabile pentru unităţile de cult din oraşul Simeria, pentru anul 2020 Vizualizare
37 30.04.2020 HOTĂRÂREA NR. 37/2020 pentru completarea art.20 din Anexa la H.C.L. nr.117/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Simeria Vizualizare
38 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR, 38/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Vizualizare
39 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 39/2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Trufaş Augustin-Alin, a terenului în suprafaţă de 427 mp., înscris în CF 67801 Simeria, situat în Simeria, strada Sigismund Toduţă, nr.15, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Vizualizare
40 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 40/2020 privind aprobarea introducerii contribuţiei pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfăşoară activităţile de colectare şi transport a deşeurilor Vizualizare
41 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 41/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
42 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 42/2020 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Vizualizare
43 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 43/2020 privind darea In administrarea C.S. „C.F.R.” Simeria a imobilului în suprafaţă de 289 m.p., identificat prin C.F. nr.65080 Simeria, număr cadastral 60580 – C2, situat în Oraşul Simeria, str. Piaţa Unirii, f.n., în vederea amenajării unei săli de fitness Vizualizare
44 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 44/2020 privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara (ADEH) Vizualizare
45 29.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 45/2020 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr.7898 din 12.07.2017, încheiat între Oraşul Simeria şi domnul Isai Gheorghe-FIorin Vizualizare
46 22.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 46/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Vizualizare
47 22.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 47/2020 privind darea în administrarea Centrului Cultural şi de Creaţie al Oraşului Simeria a Parcului de Afaceri Simeria Vizualizare
48 26.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 48/2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
49 26.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 49/2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
50 26.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 50/2020 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 ia Contractul de delegare a gestiunii nr.3283/2015, privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare, încheiat între Orașul Simeria și S.C. Prest Serv Crizantema S.R.L. Simeria Vizualizare
51 20.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 51/2020 pentru modificarea art.7, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare-anexa nr.1 la H.C.L. nr,25/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural şi de Creaţie al Oraşului Simeria Vizualizare
52 20.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 52/2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Oraşului Simeria a terenurilor aferente tronsonului 4 al străzii 1 Decembrie Vizualizare
53 20.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 53/2020 privind darea în administrarea Liceului Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Salingny” Simeria a imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Oraşului Simeria Vizualizare
54 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 54/2020 pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bîrcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 Vizualizare
55 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 55/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Realizare sens giratoriu în Oraşul Simeria, intersecţia Şoseaua Naţională (DN7) cu str. 1 Decembrie” Vizualizare
56 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 56/2020 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1.000 m.p., aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria, identificat prin C.F. nr.61108 Simeria, situat în intravilanul Oraşului Simeria, DJ 700, spre Săuleşti Vizualizare
57 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 57/2020 privind revocarea ILC.L. nr.42/2020 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modiOcărilor aduse ia inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Vizualizare
58 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 58/2020 privind atestarea apartenenţei Ia domeniul public al Oraşului Simeria a unor reţele de alimentare cu apă şi canalizare Vizualizare
59 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 59/2020 privind darea în administrarea C.S. „C.F.R.” Simeria a imobilului în suprafaţă de 289 m.p., identificat prin C.F. nr.60580 Simeria, număr cadastral 60580 – C2, situat în Orașul Simeria, str. Piaţa Unirii, f.n., în vederea amenajării unei săii de fitness Vizualizare
60 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 60/2020 privind stabilirea cotei părţi ce revine titularilor dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică a Oraşului Simeria din contravaloarea chiriei încasate de către aceştia în cazul închirierii acestor bunuri Vizualizare
61 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 61/2020 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/2004 privind aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „CFR” Simeria Vizualizare
62 29.07.2020 HOTĂRÂREA NR. 62/2020 privind constituirea unei comisii de analiză) negociere în vederea stabilirii preţului de cumpărare a imobilelor situate pe strada 1 Decembrie nr.l si nr.2, din oraşul Simeria, județul Hunedoara, precum şi pentru stabilirea clauzelor contractuale Vizualizare
63 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 63/2020 privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 69/2020 Vizualizare
64 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 64/2020 privind acordarea unor facilităţi la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 Vizualizare
65 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 65/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat în comunitate prin Compartimentul „Servicii de Asistență Comunitară” din cadrul Direcției de Asistență Socială Simeria Vizualizare
66 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 66/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
67 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 67/2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea „Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
68 14.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 68/2020 privind aprobarea cumpărării unor imobile proprietate privată, în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare sens giratoriu în Orașul Simeria, intersecția Șoseaua Națională (DN7) cu strada 1 Decembrie Vizualizare
69 02.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 69/2020 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
70 02.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 70/2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
71 02.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 71/2020 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2020 Vizualizare
72 02.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 72/2020 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
73 02.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 73/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
74 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 74/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,Locuință individuală,anexe,bazin septic şi împrejmuire”, situat în județul Hunedoara, Orașul Simeria, acces din strada Preot Nistor Socaciu,f.nr., beneficiar fiind STĂNILĂ ANTONIE-VICTOR Vizualizare
75 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 75/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria Vizualizare
76 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 76/2020 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român Vizualizare
77 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 77/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Gheorghe Lazăr – prelungire – 12 locuri de consum, Oraș Simeria, jud. Hunedoara” Vizualizare
78 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 78/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
79 08.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 79/2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
80 14.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 80/2020 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a coridorului de mobilitate integrat considerat strategic, al Orașului Simeria Vizualizare
81 14.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 81/2020 privind încetarea Contractului de concesiune nr.7898 din 12.07.2017, încheiat între Orașul Simeria și domnul Isai Gheorghe-Florin Vizualizare
82 09.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 82/2020 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
83 09.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 83/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate Vizualizare
84 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 84/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Simeria”, precum şi pentru acordarea unor diplome şi premii Vizualizare
85 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 85/2020 pentru modificarea art.5 şi art.7 din H.C.L. nr.100/2012 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic oraşul Simeria, prin Consiliul local al oraşului Simeria, precum şi modificarea art.13 şi art.15 din anexa la H.C.L. nr.100/2012 Vizualizare
86 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 86/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria Vizualizare
87 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 87/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare şi a bugetului aferent în vederea obţinerii finanţării Proiectului „Creşterea accesului la e-educaţie în Oraşul Simeria, judeţul Hunedoara” Vizualizare
88 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 88/2020 privind alegerea viceprimarului Oraşului Simeria, judeţul Hunedoara Vizualizare
89 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 89/2020 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativa a oraşului Simeria, pe semestrul I al anului şcolar 2020/2021 Vizualizare
90 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 90/2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Vizualizare
91 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 91/2020 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2020 Vizualizare
92 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 92/2020 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
93 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 93/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
94 25.11.2020 HOTĂRÂREA NR. 94/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Locuinţă individuală,anexe,bazin septic şi împrejmuire”, situat în judeţul Hunedoara, Oraşul Simeria, acces din strada Preot Nistor Socaciu,f.nr., beneficiar fiind STĂNILĂ ANTONIE-VICTOR Vizualizare
95 16.12.2020 HOTĂRÂREA nr.95/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
96 21.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 96/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
97 21.12.2020 HOTĂRÂREA NR.97/2020 privind stabilirea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a orașului Simeria, pentru semestrul I al anului școlar 2020/2021 Vizualizare
98 29.12.2020 HOTĂRÂREA Nr. 98 /2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria Vizualizare
99 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 99/2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
100 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 100/2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
101 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 101/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria Vizualizare
102 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 102/2020 privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public din orașul Simeria Vizualizare
103 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 103/2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru anul 2021 Vizualizare
104 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 104/2020 privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării și gestionării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul U.A.T. Simeria Vizualizare
105 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 105/2020 privind reactualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Simeria, înființată prin H.C.L. nr.117/2010 Vizualizare
106 29.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 106/2020 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/2004 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „CFR” Simeria Vizualizare
32 31.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 32/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2020 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile