logo-simeria

2024 – Hotărâri Consiliul Local

2024 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 22.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2023 Vizualizare
2 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2024 privind alegerea președintelui de ședintă Vizualizare
3 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2024 privind modificarea titlului H.C.L. nr. 122/ 2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Orașului Simeria, județul Hunedoara, adoptată de către Consiliul local al Orașului Simeria la data de 22 decembrie 2023. Vizualizare
4 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 2024 privind modificarea anexei nr.7 la H.C.L. nr. 35/2021 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria. Vizualizare
5 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2024 privind stabilirea modalităților și a criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență în Orașul Simeria. Vizualizare
6 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria, administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2024. Vizualizare
7 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 2024 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român. Vizualizare
8 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al orașului Simeria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA,, să voteze planul de afaceri al operatorului regional SC APA PROD S.A Deva și al lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID, aferente anului 2024. Vizualizare
9 31.01.2024 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orașului Simeria ,din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului Local al Orașului Simeria, pentru anul 2024. Vizualizare
16 23.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 16 / 2024 privind mandatarea domnului Hațegan Pavel, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Simeria, să reprezinte Consiliul Local și șă semneze documentele necesare pentru anularea Încheierii nr. 1812/14.02.2024 a Oficiului Registrului Comerțului. Vizualizare
17 23.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 17 / 2024 privind încheierea unui act adițional la Contractul de mandat nr.17203/2023 în vederea încetării mandatului administratorului S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, d-nul Șimon Ionuș Lucian și împuternicirea domnului Bedea Iulius Bedea pentru desemnarea unui administrator intermediar al societății Simprestutil S.R.L. Simeria. Vizualizare
18 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 18 / 2024 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Centru de zi destinat copiilor expuși riscului de a fi separați de familie,, Vizualizare
19 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 19 / 2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria, pentru anul școlar 2024-2025. Vizualizare
20 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 20 / 2024 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2024,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria. Vizualizare
21 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 21 / 2024 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2024 și a estimărilor pe perioada 2025 – 2027. Vizualizare
22 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 22 / 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2024 și a estimărilor pe perioada 2025- 2027. Vizualizare
23 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 23 / 2024 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 – 2027. Vizualizare
24 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 24 / 2024 privind modificarea Anexei nr.1 – Organigrama și a Anexei nr.2 – Statul de funcții la H.C.L. nr.126/2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Simeria, instituție publică din subordinea Consiliului local al Orașului Simeria, începând cu data de 01.01.1024. Vizualizare
25 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 25 / 2024 privind însușirea Protocolului nr. 1222/07.02.2024, privind predarea-preluarea personalului medico-sanitar de specilalitate din unitatea de învățământ preuniversitar de Stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritatea adminitrației publice locale. Vizualizare
26 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 26 / 2024 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii. Vizualizare
27 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 27 / 2024 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
28 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 28 / 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2023. Vizualizare
29 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 29 / 2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2024 și a estimărilor pe perioada 2025 -2027. Vizualizare
30 29.02.2024 HOTĂRÂREA Nr. 30 / 2024 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 117/2010 privind înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică a orașului Simeria. Vizualizare
31 01.03.2024 HOTĂRÂREA Nr. 31 / 2024 privind aprobarea Proiectului ,, Înfințarea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de afi separați de familie în Orașul Simeria,, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Vizualizare
32 01.03.2024 HOTĂRÂREA Nr. 32 / 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul,, Înfințarea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de afi separați de familie,, în Orașul Simeria. Nu există fișiere
33 01.03.2024 HOTĂRÂREA Nr. 33 / 2024 privind alegerea președintelui de ședintă Vizualizare
34 13.03.2024 HOTĂRÂREA Nr. 34 / 2024 privind modificarea art.2 și art.4 și completarea art.5 și art.12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Cultural și de Creație al Orașului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016. Vizualizare
35 13.03.2024 HOTĂRÂREA Nr. 35 / 2024 privind aprobarea încetării prin denunțare unilaterală a Contractului nr. 6.234/14.05.2021 de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de salubrizare al Orașului Simeria și a Contractului nr 1.065 din 25.01.2021 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al Orașului Simeria. Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile