logo-simeria

2021 – Hotărâri Consiliul Local

2021 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 29.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 1/2021 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
2 29.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2021-2022 Vizualizare
3 29.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 3/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
4 29.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 4/2021 privind avizarea Protocolului (Contractului-cadru) pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între A.D.I. „S.I.G.D. Hunedoara” și diferite organizații de preluare a responsabilității (O.I.R.E.P.) Vizualizare
5 29.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 5/2021 pentru modificarea art.39 și revocarea art.40 din H.C.L. nr.98/2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria Vizualizare
6 29.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 6/2021 privind darea în folosință gratuită a spațiilor de amplasare a sirenelor (S SM 059 și S SM 058) pe teren aparținând domeniului privat al Orașului Simeria și acordarea dreptului de acces asupra acestor imobile, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române” Vizualizare
7 29.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 7/2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 privind prefinanţările primite pentru proiectele de investiții aflate în derulare, ca sursă de finanțare a cheltuielilor Secțiunii Dezvoltare, în anul 2021 Vizualizare
8 29.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 8/2021 privind aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor de plată restante, formulată de către S.C. REVA. S.A Simeria Vizualizare
9 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Oraşului Simeria Vizualizare
10 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind modificarea art.l, art.2, art.4 şi art.5, alin.2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 Vizualizare
11 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 11/2021 pentru modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.140/2016 privind stabilirea structurii pe specialităţi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor şi aprobarea Listei cuprinzând actele care se vor anexa cererii depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” Vizualizare
12 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 12/2021 privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2021 pentru locuinţele A.N.L. din oraşul Simeria Vizualizare
13 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 13/2021 pentru modificarea anexelor nr.l şi nr.2 Ia H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Vizualizare
14 26.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 14/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al orașului Simeria în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” Vizualizare
15 12.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 15/2021 privind schimbarea temporară a destinației unor spații din imobilul aparținând domeniului public al Orașului Simeria din „Parc de Afaceri” în „Centru de vaccinare împotriva Covid-19” pe toată perioada desfășurării campaniei de vaccinare Vizualizare
16 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 16/2021 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria pentru anul 2021 Vizualizare
17 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 17/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria Vizualizare
18 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 18/2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2020, în oraşul Simeria Vizualizare
19 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 19/2021 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Simeria şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia Vizualizare
20 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
21 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local şi ale bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Vizualizare
22 25.03.2021 HOTĂRÂREA Nr. 22/2021 pentru modificarea art.7, pct.6, pct.8 şi pct.9 din H.C.L. nr.98/2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, în oraşul Simeria Vizualizare
23 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 23/2021 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales a acestora Vizualizare
24 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 24/2021 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat încheiat între Oraşul Simeria şi Asociaţia SAL VITAL Hunedoara, prin H.C.L. nr.8/2018 Vizualizare
25 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 25/2021 pentru modificarea Anexei nr.2 – Coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic, al Oraşului Simeria – la H.C.L. nr.80/2020 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă şi a Coridorului de mobilitate integrat considerat strategic, al Oraşului Simeria Vizualizare
26 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 26/2021 pentru completarea art.5 din H.C.L. nr.47/2020 privind darea în administrarea Centrului Cultural şi de Creaţie al Oraşului Simeria a Parcului de Afaceri Simeria Vizualizare
27 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 27/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Vizualizare
28 25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 28/2021 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Oraşului Simeria pe anul 2021 Vizualizare
29 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 29/2021 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Vizualizare
30 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 30/2021 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2021 şi a estimărilor pe perioada 2022-2024 Vizualizare
31 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea bugetului de autofînantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2021 şi a estimărilor pe perioada 2022-2024 Vizualizare
32 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 32/2021 privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2024 Vizualizare
33 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al oraşului Simeria pe anul 2021 Vizualizare
34 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 34/2021 privind aprobarea bugetului local al oraşului Simeria pe anul 2021 şi a estimărilor pe perioada 2022-2024 Vizualizare
35 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 35/2021 privind aprobarea modalităţii de gestiune a unor activităţi din cadrul Serviciului public de salubrizare al oraşului Simeria Vizualizare
36 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Actului Adiţional nr.l la Contractul de închiriere nr.6.175/23.05.2018, încheiat între Oraşul Simeria şi doamna Gîţ Veronica-Viorica Vizualizare
37 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind schimbarea temporară a destinaţiei, pe o durată de 5 ani, a imobilului aparţinând domeniului public al U.A.T. Simeria din „Clădire Cantină ajutor social” în „Punct de lucru al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Vizualizare
38 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 38/2021 privind aprobarea modului de întocmire al Registrului agricol al Oraşului Simeria, pe perioada 2020 – 2024 Vizualizare
39 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 39/2021 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Simeria Vizualizare
40 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 40/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice-cadastrale aferente poziţiei nr.354 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Simeria – Grădiniţa cu program normal „Căsuţa piticilor” în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară Vizualizare
41 22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 41/2021 privind trecerea terenului în suprafaţă de 21.848 m.p., identificat prin C.F. nr.61262 Simeria, şi a construcţiilor aferente, din domeniul public al Oraşului Simeria, în domeniul privat al Oraşului Simeria Vizualizare
42 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 42/2021 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a oraşului Simeria, pe semestrul II al anului şcolar 2020/2021 Vizualizare
43 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 43/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Extinderea reţelei electrice de interes public din zona Drum vicinal 713 şi 711/3, între strada Cuza Vodă şi strada Sigismund Toduţă, Oraş Simeria, jud. Hunedoara” Vizualizare
44 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 44/2021 pentru modificarea anexei nr.2 – Statul de funcţii, la H.C.L. nr.3/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Vizualizare
45 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 45/2021 privind aprobarea înscrierii Oraşului Simeria în Asociaţia „Oraşe Energie România” (OER) Vizualizare
46 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 46/2021 privind însuşirea unor documentaţii tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară Vizualizare
47 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 47/2021 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493, alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
48 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 48/2021 privind stabilirea măsurilor pentru efîcientizarea înscrierii datelor în Registrul agricol, pentru trimestrul al II-lea al anului 2021 Vizualizare
49 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 49/2021 privind includerea în domeniul public al Oraşului Simeria a terenului aferent drumului de exploatare nr.793/3 Vizualizare
50 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 50/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului Simeria în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” Vizualizare
51 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 51/2021 privind aprobarea contractului de administrare pentru administratorul societăţii SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria Vizualizare
52 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 52/2021 privind modificarea anexelor nr.l, 2 şi 7 la H.C.L. nr.33/2016 pentru aprobarea metodologiei de acordare a finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi non-profit de interes local Vizualizare
53 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 53/2021 privind aprobarea contribuţiei de 0,34 lei/locuitor pentru achiziţionarea, în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, a serviciilor de elaborare a Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare S.M.I.D. judeţul Hunedoara şi a caietelor de sarcini care stau la baza atribuirii contractelor de delegare a serviciilor Vizualizare
54 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 54/2021 privind aprobarea cererii de trecere a unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Simeria Vizualizare
55 28.05.2021 HOTĂRÂREA NR. 55/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 Vizualizare
56 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 56/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria Vizualizare
57 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 57/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria Vizualizare
58 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 58/2021 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
59 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 59/2021 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare şi de dezvoltare ale bugetului local şi ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
60 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 60/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023 Vizualizare
61 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 61/2021 privind însușirea unei documentații tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară Vizualizare
62 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 62/2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
63 30.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 63/2021 pentru completarea și modificarea unor anexe la H.C.L. nr.35/2021 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria Vizualizare
64 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 64/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Vizualizare
65 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 65/2021 privind aprobarea acordării de finanţări nerambursabile pentru unităţile de cult din oraşul Simeria, pentru anul 2021 Vizualizare
66 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 66/2021 privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrul agricol, pentru trimestrul al III-Iea al anului 2021 Vizualizare
67 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 67/2021 privind includerea în domeniul public al Oraşului Simeria a terenului în suprafaţă de 24.585 m.p., identificat prin număr cadastral 3365 Vizualizare
68 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 68/2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.124/2017 privind propunerea demolării imobilului „Şcoala Generală Săuleşti” Vizualizare
69 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 69/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – fază D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Modernizare teren de sport Şcoala Gimnazială Sigismund Toduţă Simeria” Vizualizare
70 23.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 70/2021 pentru modificarea art.34, alin.l, pct.B, fit. g din H.C.L. nr.98/2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, în oraşul Simeria Vizualizare
71 30.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 71/2021 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.29/2021 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2021” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Vizualizare
72 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 72/2021 pentru completarea H.C.L. nr.27/2018 şi modificarea anexelor nr.l şi nr.3 Ia H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Vizualizare
73 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 73/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice Vizualizare
74 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 74/2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei Vizualizare
75 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 75/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.29/2021 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2021” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Vizualizare
76 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 76/2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2021 Vizualizare
77 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 77/2021 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
78 12.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 78/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
79 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 79/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Modernizare şi extindere anexă existentă, transformare în service auto, birouri şi locuinţă de serviciu”, situat în Simeria, DJ700, f.n., judeţul Hunedoara, beneficiar fiind BOLDIJAR REMUS Vizualizare
80 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 80/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Amplasare containere pentru amenajare grădiniţă”, situat în Simeria, sat Simeria Veche, f.n., extravilan, judeţul Hunedoara, beneficiari fiind SFÂRU GHEORGHE ŞI SFÂRU LIDIA Vizualizare
81 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 81/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
82 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 82/2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
83 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 83/2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local şi ale bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Vizualizare
84 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.84/2020 privind propunerea de trecere în proprietate privată a Oraşului Simeria a unui teren intravilan, aflat în proprietatea Statului Român Vizualizare
85 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.85/2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Oraşului Simeria şi al localităţilor aparţinătoare şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestuia Vizualizare
86 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.86/2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria şi a Regulamentului aferent acestora Vizualizare
87 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.87/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Simeria în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” Vizualizare
88 31.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 88/2021 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român Vizualizare
89 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 89/2021 pentru completarea art.ll din Anexa la H.C.L. nr. 84/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv „C.F.R.” Simeria Vizualizare
90 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 90/2021 privind însuşirea unei documentaţii tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară Vizualizare
91 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 91/2021 pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr. 55/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Realizare sens giratoriu în Oraşul Simeria, intersecţia Şoseaua Naţională (DN7) cu str. 1 Decembrie” Vizualizare
92 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 92/2021 privind rectificarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CER Simeria pe anul 2021 şi a estimărilor pe perioada 2022-2024 pe anul 2021 Vizualizare
93 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 93/2021 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
94 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 94/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2021 Vizualizare
95 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 95/2021 privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.92/2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulaţiei auto pe raza oraşului Simeria Vizualizare
96 30.09.2021 HOTĂRÂREA NR. 96/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile