logo-simeria

2023 – Hotărâri Consiliul Local

2023 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 HCL 1 / 2023 Nu există fișiere
2 13.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2023 privind aprobarea proiectului “Infiintarea unui centru comunitar integrat in Orasul Simeria, Judetul Hunedoara” in vederea contractarii si finantarii acestuia in cadrul Planului National De Redresare Si Rezilienta – Componenta C12 – Sanatate – Investitia 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti -I1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 Vizualizare
3 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 3/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiillor de joacă pentru copii , situate pe domeniul public al Orașului Simeria Vizualizare
4 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 4/2023 privind privind alegerea președintelui de ședintă Vizualizare
5 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 5/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
6 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 6/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria Vizualizare
7 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 7/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2023 Vizualizare
8 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 8/2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Simeria Vizualizare
9 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 9/2023 privind stabilirea bazei de calcul a salariilor de bază pentru funcționarii publici și pesonalul contractual din aparatul de specilalitate al Primarului orașului Simeria , din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria ,pentru anul 2023 Vizualizare
10 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 10/2023 privind includerea in domeniul public al Orașului Simeria a terenului aferent imobilului -pășune nr.787/2 Vizualizare
11 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 11/2023 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.159 /2022 privind includerea in domeniul public al Orasului Simeria a terenului aferent drumului de exploatare nr.573/1 Vizualizare
12 31.01.2023 HOTĂRÂREA Nr. 12/2023 privind modificarea art.7 din H.C.L. nr. 100/2012 privind aprobarea înființării unei societăși comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic orașul Simeria , precum și modificarea art.13 și art. 15 din anexaH.C.L. nr. 100/2012 Vizualizare
13 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 13/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar din perioada 2019-2022 Vizualizare
14 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 14/2023 privind aprobarea creditelor de angajamnet pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2023 2025 Vizualizare
15 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 15/2023 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2023 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
16 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 16/2023 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 – 2026 Vizualizare
17 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 17/2023 privind aprobarea bugetului de venituri al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 – 2026 Vizualizare
18 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 18/2023 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 – 2026 Vizualizare
19 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 19/2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 – 2026 Vizualizare
20 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 20/2023 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 – 2026 Vizualizare
21 02.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 21/2023 pentru completarea HCL nr.66/2022 privind aprobarea cererii de trecere din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a orașului Simeria a imobilului – teren cu construcții, în suprafață de 5.612 m.p. Vizualizare
22 17.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 22/2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatiilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Judetul Hunedoara si a anexelor,a Strategiei de contractare, a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similar din Judetul Hunedoara, a Planului tarifar actualizat – analiza pragului de suportabilitate al tarifelor actualizate si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Vizualizare
23 24.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 23 / 2023 privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat pentru constituirea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământ Dual “TehnoHubVest Vizualizare
24 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 24 / 2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
25 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 25 / 2023 privind revocarea H.C.L. nr.156/2022 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 98 m.p., situat în Simeria , strada Teilor, nr.6, județul Hunedoara, aflată în proprietatea privată a orașului Simeria către domnul FIRICAN MĂDĂLIN-CRISTIAN, proprietarul construcției Vizualizare
26 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 26 / 2023 pentru revocarea art.2 din H.C.L. nr.4/2023 privind alegerea președintelui de ședintă Vizualizare
27 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 27 / 2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria Vizualizare
28 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 28 / 2023 privind modificarea art.2 și art.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Cultural și de Creație al Orașului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 Vizualizare
29 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 29 / 2023 privind modificarea art.9 din Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.6/2023 Vizualizare
30 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 30 / 2023 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2023, în orașul Simeria Vizualizare
31 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 31 / 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
32 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 32 / 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a Grădiniței Căsuța Piticilor, orașul Simeria, județul Hunedoara,, și abrogarea H.C.L. nr.130/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a Grădiniței Căsuța Piticilor, orașul Simeria, județul Hunedoara ,, pentru finanțarea acestuia prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de învătământ gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu(AFM) Vizualizare
33 28.02.2023 HOTĂRÂREA Nr. 33 / 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a clădirii internatului din cadrul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Anghel Saligny, orașul Siemria, județul Hunedoara Vizualizare
34 06.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 34 / 2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului ,, Consorțiu Regional Integrat pentru Învățământul Dual TehnoHubVest,, prin Planul Național de Redresare și Reziliență Vizualizare
35 06.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 35 / 2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului ,, Consorțiu Regional Integrat pentru Învățământul Dual TehnoHubVest,, prin Planul Național de Redresare și Reziliență Vizualizare
36 17.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 36/2023 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 46/2022 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării prin leasing financiar a unui microbuz și a unei mașini multifuncționale pentru măturatul stradal și a Anexei H.C.L nr.46/2022 Vizualizare
37 27.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 37/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Dotarea și echiparea unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria„ finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Vizualizare
38 27.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 38/2023 privind completarea anexei la H.C.L. nr. 134/2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a zonei urbane Simeria 2021-2023 Vizualizare
39 27.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 39/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Generația care Gândește Verde„ finanțat prin Administrația Fondului de Mediu Vizualizare
40 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 40/2023 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Simeria pe anul 2023 Vizualizare
41 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 41/2023 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
42 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 42/2023 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
43 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 43/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân„ a „ Caietului de sarcini„ și a „Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Simeria„ Vizualizare
44 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 44/2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
45 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 45/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Simeria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA PREST HUNEDOARA„ Vizualizare
46 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 46/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Simeria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA PREST HUNEDOARA„ Vizualizare
47 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 47/2023 privind modificarea Statului de funcții – anexa nr.2 la H.C.L. nr. 5/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
48 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 48/2023 privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2023 pentru locuințele A.N.L. din orașul Simeria Vizualizare
49 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 49/2023 privind aprobarea premierii doamnei SZEKELY MARINELA, sportiv legitimat la Federația Română de Atletism, pentru performanțe deosebite obținute la Campionate Naționale și Internaționale Vizualizare
50 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 50/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „LOCUINȚĂ P+M„ ,situat în localitatea Simeria, sat Simeria Veche, extravilan, beneficiar OPRICA GABRIELA -STELA Vizualizare
51 31.03.2023 HOTĂRÂREA Nr. 51/2023 privind aprobarea vânzării către concesionar, doamna Gavrelescu Simona-Milidora, a terenului în suprafață de 358mp., înscris în CF 61338, situat în Simeria, strada Sigismund Toduță, nr.7, aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria Vizualizare
52 12.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 52/2023 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
53 19.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 53/2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la documentul de poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara„, împuternicirea reprezentantului legal al Orașului Simeria să semneze Actul adițional nr.2 la DDocumentul de Poziție, aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de prestare sl Serviciului de salubrizare în Zona Centru (Bârcea Mare), Județul Hunedoara nr.44/167 din 10.10.2022 precum și mandatarea Președintelui șă semneze Actul Adițional Vizualizare
54 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 54/2023 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român Vizualizare
55 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 55/2023 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
56 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 56/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025 Vizualizare
57 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 57/2023 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bârcea Mare ,oraș Simeria ,județul Hunedoara ,, pentru finanțarea acestuia prin Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny Vizualizare
58 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 58/2023 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Realizarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Cărpiniș ,oraș Simeria ,județul Hunedoara ,, pentru finanțarea acestuia prin Programul Național de Investiții ,, Vizualizare
59 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 59/2023 privind predarea către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului pentru realizarea obiectivului de investiții „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Hunedoara, orașul Simeria, str.Traian nr.104„ Vizualizare
60 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 60/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Siemria Vizualizare
61 28.04.2023 HOTĂRÂREA Nr. 61/2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2023-2024 Vizualizare
62 15.05.2023 HOTĂRÂREA Nr. 62/2023 privind modificarea poziției nr.59 din anexa la H.C.L. nr.6/2018 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.79/2017 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Simeria a terenurilor aferente unor străzi Vizualizare
63 15.05.2023 HOTĂRÂREA Nr. 63/2023 privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi pentru anul 2023 la nivelul orașului Simeria Vizualizare
64 15.05.2023 HOTĂRÂREA Nr. 64/2023 privind modificarea anexei la HCL nr 196/20232 privind aprobarea Analizei la nivelul local pentru investiția,, Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bârcea Mare ,oraș Simeria ,județul Hunedoara ,, Vizualizare
65 15.05.2023 HOTĂRÂREA Nr. 65/2023 privind aprobarea modificării Art.1 punctul (1) la HCL nr.127/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – componenta 3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de managemnt integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate pentru obiectivul de investiții „ Construire insule ecologice digitalizate în orașul Simeria, județul Hunedoara„ Vizualizare
66 15.05.2023 HCL 66 / 2023 Nu există fișiere
67 15.05.2023 HCL 67 / 2023 Nu există fișiere
68 15.05.2023 HCL 68 / 2023 Nu există fișiere
69 15.05.2023 HCL 69 / 2023 Nu există fișiere
70 26.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 70/2023 privind modificarea art.4 din H.C.L. nr.68/2023 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Spitalului CFR Simeria, în domeniul public al Orașului Simeria și administrarea Consiliului Local al orașului Simeria a imobilelor-terenuri cu construcții, CF 62769 Siemria și CF 62770 Siemria Vizualizare
71 26.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 71/2023 privind aprobarea cererii de trecere, cu titlu gratuiut, din domeniul public al Statului Român și administrarea R.A. ROMATSA, în domeniul public al Orașului Simeria și administrarea Consiliului local al Orașului Simeria, a imobililui – teren în suprafață de 1846 mp., identificat prin C.F. nr.61719 Simeria Vizualizare
72 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 72/2023 privind completarea anexei la HCL nr.122/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Orașului Simeria Vizualizare
73 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 73/2023 privind completarea anexei la HCL nr. 92/2023 2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulației auto pe raza orașului Simeria Vizualizare
74 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 74/2023 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
75 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 75/2023 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
76 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 76/2023 privind aprobarea implementării proiectului „ Servicii de educație timpurie complementară în orașul Simeria„ și a încheierii Acordului de parteneriat între Orașul Simeria și Liceul Tehnologic de Transport Feroviar„ Anghel Saligny„ Simeria Vizualizare
77 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 77/2023 privind modificarea anexelor la H.C.L. nr.9/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pesonalul contractual din aparatul de specilalitate al Primarului orașului Simeria, din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria ,pentru anul 2023 Vizualizare
78 29.06.2023 HOTĂRÂREA Nr. 78/2023 privind aprobarea documentației faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții„ Creșterea eficienței energetice a gradiniței Bârcea Mare„ Vizualizare
79 11.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 79/2023 privind aprobarea contractării unui leasing financiar pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturatul strada, în valoare de 164.015,46 euro Vizualizare
80 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 80/2023 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
81 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 81/2023 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
82 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 82/2023 privind modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr. 3 la H.C.L. nr 191/2022 privind aprobarea documentatiei faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehno-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Uroi, oras Simeria, Județul Hunedoara”. Vizualizare
83 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 83/2023 privind modificarea art.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii, situate pe domeniul public al Orașului Simeria, anexă la H.C.L. nr. 3/2023 Vizualizare
84 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 84/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.71/2023 prin care s-a aprobat cererea de trecere, cu titlu gratuiut, din domeniul public al Statului Român și administrarea R.A. ROMATSA, în domeniul public al Orașului Simeria și administrarea Consiliului local al Orașului Simeria, a imobililui – teren în suprafață de 1846 mp., identificat prin C.F. nr.61719 Simeria Vizualizare
85 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 85/2023 privind aprobarea cererii de trecere a terenului identificat prin CF 61620, în suprafață de 2040 mp., din domeniul privat al statului român în domeniul privat al orașului Simeria Vizualizare
86 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 86/2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
87 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 87/2023 privind modifarea anexei nr.2 la H.C.L. 164/20233 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Săulești, oraș Simeria, Județul Hunedoara”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny„, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
88 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 88/2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2023-2024 Vizualizare
89 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 89/2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Acordul de parteneriat încheiat între Orașul Simeria și Asociația SALVITAL Hunedoara, prin H.C.L. nr.8/2018 Vizualizare
90 31.07.2023 HOTĂRÂREA Nr. 90/2023 privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.181/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții„ Modernizare strada 1 Decembrie și amenajarea intersecției strazii 1 Decembrie cu Șoseaua Națională(DN7), Orașul Simeria, județul Hunedoara„ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny„, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
91 11.08.2023 HOTĂRÂREA Nr. 91/2023 privind revocarea H.C.L. nr.86/2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
92 11.08.2023 HOTĂRÂREA Nr. 92/2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2023 Vizualizare
93 11.08.2023 HCL 93 / 2023 Nu există fișiere
94 31.08.2023 HOTĂRÂREA Nr. 94/2023 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 92/2023 2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulației auto pe raza orașului Simeria Vizualizare
95 31.08.2023 HOTĂRÂREA Nr. 95/2023 privind aprobarea modelului de Contract de mandat care se va încheia între Orașul Simeria și asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor privind creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale Vizualizare
96 31.08.2023 HCL 96 / 2023 Vizualizare
97 31.08.2023 HCL 97 / 2023 Vizualizare
98 14.09.2023 HCL 98 / 2023 Vizualizare
99 14.09.2023 HCL 99 / 2023 Vizualizare
100 29.09.2023 HCL 100 / 2023 Vizualizare
101 29.09.2023 HCL 101 / 2023 Vizualizare
102 29.09.2023 HCL 102 / 2023 Vizualizare
103 29.09.2023 HCL 103 / 2023 Vizualizare
104 29.09.2023 HCL 104 / 2023 Vizualizare
105 17.10.2023 HCL 105 / 2023 Vizualizare
106 17.10.2023 HCL 106 / 2023 Vizualizare
107 17.10.2023 HCL 107 / 2023 Vizualizare
108 31.10.2023 HCL 108 / 2023 Vizualizare
109 31.10.2023 HCL 109 / 2023 Vizualizare
110 31.10.2023 HCL 110 / 2023 Vizualizare
111 31.10.2023 HCL 111 / 2023 Vizualizare
112 31.10.2023 HCL 112 / 2023 Vizualizare
113 31.10.2023 HCL 113 / 2023 Nu există fișiere
114 29.11.2023 HCL 114 / 2023 Vizualizare
115 29.11.2023 HCL 115 / 2023 Vizualizare
116 29.11.2023 HCL 116 / 2023 Vizualizare
117 29.11.2023 HCL 117 / 2023 Vizualizare
118 07.12.2023 HCL 118 / 2023 Vizualizare
119 07.12.2023 HCL 119 / 2023 Vizualizare
120 07.12.2023 HCL 120 / 2023 Vizualizare
121 15.12.2023 HCL 121 / 2023 Vizualizare
122 22.12.2023 HCL 122 / 2023 Vizualizare
123 22.12.2023 HCL 123 / 2023 Vizualizare
124 22.12.2023 HCL 124 / 2023 Vizualizare
125 22.12.2023 HCL 125 / 2023 Vizualizare
126 22.12.2023 HCL 126 / 2023 Vizualizare
127 22.12.2023 HCL 127 / 2023 Vizualizare
128 22.12.2023 HCL 128 / 2023 Vizualizare
129 22.12.2023 HCL 129 / 2023 Vizualizare
130 22.12.2023 HCL 130 / 2023 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile