logo-simeria

2022 – Hotărâri Consiliul Local

2022 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 27.01.2022 HOTĂRÂREA NR. 1 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
2 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2022 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.92/2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea auto pe raza orașului Simeria Vizualizare
3 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2022 privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizaților de ,, acces tonaj ,, în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe străzile orașului Vizualizare
4 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria Vizualizare
5 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2022 privind stabilirea bazei de calcul a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specilalitate al Primarului orașului Simeria , din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria ,pentru anul 2022 Vizualizare
6 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2022 Vizualizare
7 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 2022 privind aprobarea rețelei școlare a unitățiilor de învățământ de pe raza administrativ – teritorială a Orașului Simeria , pentru anul școlar 2022 – 2023 Vizualizare
8 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 2022 privind aprobarea documentului ,, Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Orașul Simeria , județul Hunedoara ,, – P.I.E.E. Vizualizare
9 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Simeria în Adunarea Generală a Ascociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA ,, Vizualizare
10 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021, în anul 2022 Vizualizare
11 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 2022 privind modificarea anexei la H.C.L. nr 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,, pentru finanțarea din bugetul local a unor cheltuieli Vizualizare
12 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 2022 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr . 9/2019 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,, Vizualizare
13 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 2022 privind aprobarea punerii la dispoziția pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara , în perioada 2014-2020 ,, a terenurilor aferente investițiilorcare se vor realiza în UAT Vizualizare
14 27.01.2022 HOTĂRÂREA Nr. 14 / 2022 privind aprobarea oraganigramei și statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
15 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 15 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
16 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 16 / 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021,în anul 2022. Vizualizare
17 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 17 / 2022 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2022 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
18 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 18 / 2022 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 – 2025. Vizualizare
19 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 19 / 2022 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 – 2025. Vizualizare
20 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 20 / 2022 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 – 2025 Vizualizare
21 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 21 / 2022 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 – 2025 Vizualizare
22 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 22 / 2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 -2025 Vizualizare
23 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 23 / 2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL P+1E , RECLAME DE FAȚADE , ALEI AUTO ȘI PIETONALE , ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ,, , situat în localitatea Simeria ,str. Atelierului , nr.4 ,intravilan Beneficiar -SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL Vizualizare
24 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 24 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de inevstiții ,, Amenajare parcare ,str.Decebal și sistematizare vertical în zona Parcului Tineretului ,Oraș Simeria,, Vizualizare
25 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 25 / 2022 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,, Realizare rețea de canalizare menajeră în localitatea Simeria Veche ,oraș Simeria ,județul Hunedoara ,, și abrogarea Hotărârii Consiliului Local numărul 111/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza SF pentru obiectivul de investiții ,,Realizarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Simeria Veche ,județul Hunedoara Vizualizare
26 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 26 / 2022 privind modificarea anexei nr.1 – Cerere de finanțare și a anexei nr. 2 – Deviz general estimativ la H.C.L. nr 112/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Realizarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Simeria Veche ,oraș Simeria ,județul Hunedoara ,, pentru finanțarea acestuia prin Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny Vizualizare
27 11.02.2022 HOTĂRÂREA Nr. 27 / 2022 privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri de pe raza Orașului Simeria și a satelor aparținătoare ,în vederea alegerii reprezentanților acestora în Comisia locală de fond funciar a Orașului Simeria Vizualizare
28 17.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 28 / 2022 privind modificarea art.2 și art .4 din Regulamentul de oraganizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria ,aprobat prin H.C.L. nr 21/2016 Vizualizare
29 17.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 29 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Simeria , să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii seviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centrul /Bârcea Mare nr 1760/760/27.11.2018 , încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI – CATA S.R.L. – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L. Vizualizare
30 17.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 30 / 2022 privind trecerea terenului suprafață de 38.342 m.p., identificat prin C.F. nr .67160 Simeria , din domeniul privat al Orașului Simeria ,în domeniul public al Orașului Simeria Vizualizare
31 17.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 31 / 2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, C.N.I.,, S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip – ,, Construire creșă medie ,Orașul Simeria, județul Hunedoara,, Vizualizare
32 17.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 32 / 2022 privind aprobarea modelului ,, Contractului cu asociația /asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectului privind creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliare,, Vizualizare
33 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 33 / 2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Hunedoara Vizualizare
34 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 34 / 2022 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2022 , în Orașul Simeria Vizualizare
35 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 35 / 2022 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Nicola Daniel și vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Orașului Simeria Vizualizare
36 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 36 / 2022 privind modificarea art.16,lit.,,b,, și lit.,,c,, din anexa nr .1 la H.C.L. nr. 3/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizaților de,, acces tonaj,, în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe străzile din Orașul Simeria Vizualizare
37 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 37 / 2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne. Vizualizare
38 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 38 / 2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii. Vizualizare
39 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 39 / 2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2022 -2024 Vizualizare
40 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 40 / 2022 privind stabilirea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învătământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a orașului Siemeria , pe semestrul II al anului școlar 2021/2022 Vizualizare
41 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 41 / 2022 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria Vizualizare
42 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 42 / 2022 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român Vizualizare
43 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 43 / 2022 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 154/ 2021 privind completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al orașului Simeria Vizualizare
44 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 44 / 2022 privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2022 pentru locuințele A.N.L.din orașul Simeria Vizualizare
45 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 45 / 2022 Nu există fișiere
46 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 46 / 2022 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării prin leasing financiar a unui microbuz și a unei mașini multifuncționale pentru măturatul strdal Vizualizare
47 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 47 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
48 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 48 / 2022 privind achiziționarea unui mijloc de transport /autoutilitară Dacia Dokker Vizualizare
49 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 49 / 2022 Nu există fișiere
50 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 50 / 2022 Nu există fișiere
51 30.03.2022 HOTĂRÂREA Nr. 51 / 2022 privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L.nr 30 / 2022 privind trecerea terenului în suprafață de 38.342 m.p. ,identificat prin C.F. nr. 67160 Simeria , din domeniul privat al Orașului Simeria ,în domeniul public al Orașului Simeria Vizualizare
52 05.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 52 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului ,, Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Orașul Simeria – Etapa 1,, , pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență ,Componenta C5 – Valul renovării , Anexa 1 -Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliare ,Operațiunea A3 – renovarea energetică moderată sau aprofundată a cladirilor rezidențiale multifamiliare Vizualizare
53 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 53 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
54 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 54 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Simeria să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara ,, modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D. Bârcea Mare Vizualizare
55 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 55 / 2022 privind aprobarea planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,REALIZARE ZONĂ DE AGREMENT,, , situat în localitatea Simeria , Sat Simeria Veche ,f.n.,intravilan ,beneficiar S.C. TRANS MONTANA EXPLO S.R.L. Vizualizare
56 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 56 / 2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria și a Regulamentului aferent acestora Vizualizare
57 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 57 / 2022 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Simeria pe anul 2022 Vizualizare
58 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 58 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul II al anului 2022 Vizualizare
59 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 59 / 2022 privind modificarea anexei la HCL nr . 83 / 2020 privind organizarea comisiilor de specilalitate Vizualizare
60 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 60 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice fază Studiu de Fezabilitate și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Teren de sport multifuncțional ,în localitatea Simeria ,strada 1 Decembrie Vizualizare
61 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 61 / 2022 privind completarea anexei la HCL nr. 92 / 2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulației auto pe raza orașului Simeria Vizualizare
62 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 62 / 2022 privind aprobarea Normelor pentru îmbunătățire a activităților de gospodărire , curățenie ,întreținere ,păstrarea ordinii și liniștii publice , urbanism ,disciplina în construcții,afișaj stradal ,comerț și conservarea mediului de pe raza administrativ – teritorială a orașului Simeria Vizualizare
63 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 63 / 2022 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român Vizualizare
64 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 64 / 2022 privind atestarea persoanelor fizice în vederea desfășurării activității de administrator de candominii la asociațiile de propritari din Orașul Simeria Vizualizare
65 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 65 / 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orașului Simeria ,din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului Local al Orașului Simeria ,pentru anul 2022 Vizualizare
66 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 66 / 2022 privind aprobarea cererii de trecere din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a orașului Simeria a imobilului – teren cu construcții , în suprafață de 5.612 m.p. Vizualizare
67 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 67 / 2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 , alin.(3) și alin (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
68 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 68 / 2022 privind aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor de plată restante , formulată de către S.C. REVA S.A. Simeria Vizualizare
69 29.04.2022 HOTĂRÂREA Nr. 69 / 2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al orașului Simeria„ domnului POPA GEORGE Vizualizare
70 13.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 70 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Simeria „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Vizualizare
71 13.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 71 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Simeria „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Vizualizare
72 13.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 72 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Elaborare Plan Urbanistic Zonal/PUZ Zonă Centrală Avram Iancu Și Piața Unirii , Simeria „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Vizualizare
73 16.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 73 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Elaborare Plan Urbanistic Zonal/PUZ Zona de agrement Lunca Mureșului , Orașul Simeria , județul Hunedoara „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul Local. Vizualizare
74 23.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 74 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
75 23.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 75 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului ,,Achiziționare sisteme inteligente de management urban/local ,, , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C10 – Fondul Local Vizualizare
76 23.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 76 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Construirea de locuințe pentru tineri care provin din comunități și grupuri vulnerabile , destinate închirierii „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C10 – Fondul Local Vizualizare
77 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 77 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi urbane oraș Simeria , județul Hunedoara – etapa I „ Vizualizare
78 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 78 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice fază D.A.L.I. și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 1 Decembrie cu Șoseaua Națională (DN 7) ,Orașul Simeria , județul Hunedoara Vizualizare
79 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 79 / 2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare a bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
80 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 80 / 2022 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
81 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 81 / 2022 privind modificarea anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 33 /2016 pentru aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități non – profit de interes local Vizualizare
82 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 82 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Reabilitarea clădirilor publice : Grădinița Căsuța Piticilor și Internatul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Anghel Saligny „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C 10 – fondul Local Nu există fișiere
83 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 83 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 – 2025 pe anul 2022 Vizualizare
84 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 84 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria , pe anul 2022 Vizualizare
85 16.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 85 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
86 16.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 86 / 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr.6800/24.06.2022 , pentru darea în administrarea Centrului Cultural și de Creație al Orașului Simeria a Parcului de Afaceri Simeria Vizualizare
87 16.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 87 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
88 22.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 88 / 2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziționarea de vehicule nepoluante – microbuze electrice „ , pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență – apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10 , Componenta C 10 -Fondul Local ,Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă , sub -investiția I.1. – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziția de vehicule nepoluante , în parteneriat cu Municipiul Deva ,Comuna Băcia , Comuna Hărău ,Comuna Certeju de Sus , Comuna Șoimuș ,Comuna Peștișu Mic ,Comuna Cârjiți și Comuna Cerbăl Vizualizare
89 22.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 89 / 2022 privind modificarea și completarea art.5 din H.C.L. nr. 74 / 2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei Vizualizare
90 22.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 90 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria , pe anul 2022 Vizualizare
91 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 91 / 2022 privind modificarea art.1 din H.C.L.104/2020 privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării și gestionării așezărilor informale , evaluării situației acestora necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul U.A.T. Simeria Vizualizare
92 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 92 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria , structură cu personalitate juridică , aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria Vizualizare
93 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 93 / 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara , în perioada 2014-2020 „ , a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului , precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu a proiectului Vizualizare
94 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 94 / 2022 privind aprobarea cofinanțării Proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara , în perioada 2014 -2020 „ Vizualizare
95 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 95 / 2022 privind revocarea H.C.L. nr . 49/2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului – construcție , apartamentul nr. 7 – CF 60001 – C1 – U3 și apartamentul nr.8 -CF 60001 – C1 – U9 , situată în Simeria ,str. Libertății , Nr.4 , aflată în proprietatea Statului Român , către Inspectoratul pentru situații de urgență „Iancu de Hunedoara„ pentru punct lucru SMURD Vizualizare
96 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 96 / 2022 privind revocarea H.C.L.nr.50/2022 privind atribuirea prin închiriere a spațiului în suprafață de 42 m.p. ,situat în Simeria , strada Libertății ,nr.2 , CF 60001 -C1- U11 , cu sediu pentru Organizația locală Simeria a Partidului Național Liberal Vizualizare
97 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 97 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
98 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 98 / 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Simeria Vizualizare
99 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 99 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Simeria , județul Hunedoara„ Vizualizare
100 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 100 / 2022 privind privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Simeria, județul Hunedoara”, pentru finanțarea acestuia prin programul Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) Vizualizare
101 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 101 / 2022 privind privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 26/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă, oraș Simeria, județul Hunedoara” Vizualizare
102 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 102 / 2022 privind privind aprobarea Listei privind solicitanții care au acces la locuințele A.N.L , a Listei privind stabilirea ordinii de prioritatre în soluționarea cererilor și a Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în bloc ANL, orașul Simeria Vizualizare
103 30.06.2022 HOTĂRÂREA Nr. 103 / 2022 privind privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Direcției de Asistență Socială Simeria a autoutilitarei marca Dacia Dokker, aparținând domeniului privat al orașului Simeria Vizualizare
104 01.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 104 / 2022 privind privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
105 01.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 105 / 2022 privind privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe trimestrul III al anului 2021 Vizualizare
106 08.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 106 / 2022 privind privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
107 08.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 107 / 2022 privind privind modificarea anexei la H.C.L. nr. /2019 privind asigurarea finantarii de la bugetul local al orasului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. Vizualizare
108 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 108 / 2022 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 17/2022 privind aprobarea „Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2022„ al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
109 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 109 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Proiect tip – Construire creșă medie , Orașul Simeria , județul Hunedoara „, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) , Componenta 15 – Educație ,Investiția 1 – Constituirea , echiparea și operaționalizarrea a 110 creșe Vizualizare
110 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 110 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
111 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 111 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
112 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 112 / 2022 privind predarea către E – Distribuție Banat S.A. a capacității energetice aferente cotei de participare și cedare în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a Orașului Simeria , constând în rețea electrică de joasă tensiune aferentă obiectivului „Extindere rețea electrică de interes public din zona Drum Vicinal 713 , 711/3 între strada Cuza Vodă și strada Sigismund Toduță , localitatea Simeria , Județul Hunedoara „ către E -Distribuție Banat S.A. Vizualizare
113 22.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 113 / 2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Operatorului E – Distribuție Banat S.A. asupra terenului pe care sunt amplasate capacitățiile energetice – Drum vicinal 713 , 711/3 între strada Cuza Vodă și strada Sigismund Toduță , localitatea Simeria , județul Hunedoara Vizualizare
114 10.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 114 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
115 10.07.2022 HOTĂRÂREA Nr. 115 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
116 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 116 / 2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Orașul Simeria și Asociația Vânătorilor și Pescarilor „ Căpriorul „ Mărtinești Vizualizare
117 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 117 / 2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Locuință regim de înălțime P și împrejmuire „ , situat în Simeria ,str.Progresului , nr.9 , intravilan , beneficiari BĂRBUȚ VASILE și BĂRBUȚ MARIANA – ADRIANA Vizualizare
118 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 118 / 2022 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român Vizualizare
119 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 119 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
120 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 120 / 2022 privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru unități de cult din orașul Simeria , pentru anul 2022 Vizualizare
121 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 121 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
122 22.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 122 / 2022 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice de iluminat public și depunerea Cererii de finanțare în aplicația electronică a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) Vizualizare
123 25.08.2022 HOTĂRÂREA Nr. 123 / 2022 privind aprobarea instalării unui numar de 6 stații de reîncărcare vehicule electrice , cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Vizualizare
124 12.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 124 / 2022 privind privind modificare și completarea art. 2 din H.C.L. nr. 126/2018 privind aprobarea proiectului, a documentației și a indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Simeria prin investiții în obiective educaționale și spații publice”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiectare nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – “Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Romania” Vizualizare
125 12.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 125 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
126 21.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 126 / 2022 privind aprobarea Devizului General actualizat la faza PT, DE, DTAC pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere infrastructura rutiera si pietonala, oras Simeria, judetul Hunedoara. Vizualizare
127 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 126 / 2022 privind aprobarea depunderii cererii de finantare si implementare prin Planul National de Redresare si Rezilienta – componenta 3 – Managementul deseurilor, Investitia I1 – Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor Municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate pentru obiectivul de investitii “Construire insule ecologice digitalizate in Orasul Simeria, judetul Hunedoara. Vizualizare
128 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 128 / 2022 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de dezvoltare a bugetului imprumuturilor interne Vizualizare
129 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 129 / 2022 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunilor de functionare si dezvoltare ale bugetului local si ale bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si al activitatilor finantate integral din venituri proprii Vizualizare
130 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 130 / 2022 privind aprobarea Devizului General actualizat la faza PT , DE , DTAC pentru investitii ,, Rabilitarea iluminatului public in Orasul Simeria Vizualizare
131 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 131 / 2022 privind schimbarea destinatiei imobilului ,, Cladire Scoala Generala clasele I-IV Uroi,, in ,, Centru socio-cultural, Vizualizare
132 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 132 / 2022 privind completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al orasului Simeria Vizualizare
133 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 133 / 2022 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.46/2022 privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii prin leasing financiar a unui microbuz si a unei masini multifunctionale pentru maturatul stradal si a Anexei la H.C.L. nr. 46/2022 Vizualizare
134 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 134 / 2022 privind trecerea în propritate privată a unui teren aflat în propritatea Statului Român Vizualizare
135 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 135 / 2022 privind modificarea si completarea art.30 din anexa la H.C.L. nr.62/2022 privind aprobarea Normelor pentru imbunatatire a activitatilor de gospodarire , curatenie , intretinerea , pastrarea ordinii si linistii publice , urbanism , disciplina in constructii , afisaj stradal , comert si conservarea mediului de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Simeria Vizualizare
136 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 136 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica aprofundata a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , anexa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare. Vizualizare
137 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 137 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 1 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
138 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 138 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 2 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
139 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 139 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 3 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
140 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 140 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
141 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 141 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Simeria în Adunarea Generală a Ascociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA ,, Vizualizare
142 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 142 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria , pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
143 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 143 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 – 2025 pe anul 2022 Vizualizare
144 29.09.2022 HOTĂRÂREA Nr. 144 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria , pe anul 2022 Vizualizare
145 07.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 145 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica aprofundata a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
146 07.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 146 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 1 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
147 07.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 147 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 2 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
148 07.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 148 / 2022 privind aprobarea depunerii in platforma electronica a proiectului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din orasul Simeria -LOT 3 ,, pentru finantarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 – Valul renovarii , Axa1- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliare , Operatiunea A3 – renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliare Vizualizare
149 13.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 149 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Cresterea eficientei energetice a Grădiniței din Barcea Mare „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C 10 – fondul Local Vizualizare
150 13.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 150 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului ,,Achiziționare sisteme de monitorizare si siguranta a spatiului public si solutii de accesibilitatea a spatiiului public pentru persoanele cu dizabilitati ,, , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C10 – Fondul Local Vizualizare
151 13.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 151 / 2022 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr . 9/2019 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
152 13.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 152 / 2022 privind modificarea anexei la H.C.L. nr 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,, , pentru finanțarea din bugetul local a unor cheltuieli,cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
153 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 153 / 2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivului,, Construire Cresa ,, situat in Simeria , str.Biscaria ,f.n.,intravilan , beneficiar fiind Orasul Simeria Vizualizare
154 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 154 / 2022 privind stabilirea criteriilor si a peocedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria Vizualizare
155 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 155 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
156 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 156 / 2022 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 98 m.p. situat in Simeria , strada Teilor ,nr.6, judetul Hunedoara , aflat in proprietatea privata a orasului Simeria catre FIRICAN MADALIN- CRISTIAN ,proprietarul constructiei Vizualizare
157 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 157 / 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Vizualizare
158 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 158 / 2022 privind aprobarea Devizului General actualizat la faza PT , DE , DTAC pentru obiectivul ,, Reabilitarea si extindere infrastructura rutiera si pietonala ,oras Simeria ,judetul Hunedoara Vizualizare
159 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 159 / 2022 privind includerea in domeniul public al Orasului Simeria a terenului aferent drumului de exploatare nr.573/1 Vizualizare
160 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 160 / 2022 privind completarea HCL nr. 66/2022 privind aprobarea cererii de trecere din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a orașului Simeria a imobilului – teren cu construcții , în suprafață de 5.612 m.p. Vizualizare
161 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 161 / 2022 privind “modificarea art. 2 din HCL. 126/2018 privind aprobarea proiectului, a documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei Oraşului Simeria prin investiţii în obiective educaţionale şi spaţii publice”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 13, prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 – a „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei m oraşele mici şi mijlocii din România” Vizualizare
162 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 162 / 2022 privind privind stabilirea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza administrativa a orasului Simeria, pe semestrul I al anului scolar 2022/2023 Vizualizare
163 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 163 / 2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in orasul Simeria Vizualizare
164 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 164 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “Realizare retea canalizare menajera in localitatea Saulesti, oras Simeria,judetul Hunedoara”, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
165 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 165 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Simeria, pe trimestrul III al anului 2022 Vizualizare
166 31.10.2022 HOTĂRÂREA Nr. 166 / 2022 privind modificarea Devizului general – Anexa 2 la HCL nr. 24/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de inevstiții ,, Amenajare parcare ,str.Decebal și sistematizare vertical în zona Parcului Tineretului ,Oraș Simeria Vizualizare
167 04.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 167 / 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 133/2021 privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului “Cresterea eficientei energetice a cladirii internatului din cadrul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Anghel Saligny, orasul Simeria, judetul Hunedoara”, pentru finantarea acestuia prin Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de invatamant gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) Vizualizare
168 07.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 168 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Simeria, pe anul 2022. Vizualizare
169 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 169 / 2022 privind aprobarea vanzarii catre concesionar; doamna Remes Liliana, a terenului in suprafata de 429mp., inscris in CF 65895, situat in Simeria, strada Sigismund Toduta, nr. 21, aflat in proprietatea privata a Orasului Simeria. Vizualizare
170 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 170 / 2022 privind modificarea si completarea art. 17 din anexa nr. 1 la HCL nr. 4/2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Clubului Sportiv CFR Simeria Vizualizare
171 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 171 / 2022 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de dezvoltare a bugetului imprumuturilor interne Vizualizare
172 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 172 / 2022 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunilor de functionare si dezvoltare ale bugetului local si ale bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si al activitatilor finantate integral din venituri proprii Vizualizare
173 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 173 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru proiectul “Constructia de locuinte pentru tineri destinate inchirierii” Vizualizare
174 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 174 / 2022 privind aprobarea incheierii Conventiei parteneriale intre Orasul Simeria, Asociatia “Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim), Directia de Asistenta Sociala Simeria, Centrul Cultural si de Creatie al Orasului Simeria si Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Salingy” in vederea desfasurarii actiunii caritabile “Nu sunteti singuri” Vizualizare
175 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 175 / 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru autoritatile administratiei publice locale ale orasului Simeria Vizualizare
176 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 176 / 2022 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 17/2022 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2022 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
177 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 177 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria pe anul 2022 Vizualizare
178 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 178 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Simeria, pe anul 2022 Vizualizare
179 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 179 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinantare al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2022 si a estimarilor pe perioada 2023 – 2025 pe anul 2022 Vizualizare
180 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 180 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinantare al orasului Simeria, pe anul 2022 Vizualizare
181 29.11.2022 HOTĂRÂREA Nr. 181 / 2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehno-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada 1 Decembrie si amenajarea intersectiei strazii 1 Decembrie cu Soseaua Nationala (DN7), Orasul Simeria, jud. Hunedoara”, aprobat pentru finantare prin Programul National de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
182 05.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 182 / 2022 privind modificarea art. 7 din HCL nr. 100/2012 privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata avand ca asociat unic orasul Simeria, prin Consiliul local al orasului Simeria, precum si modificarea art. 13 si a art. 15 din anexa la HCL nr. 100/2012 Vizualizare
183 08.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 183 / 2022 privind participarea Orasului Simeria la implementarea proiectului din Investitia I.4 “Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national”, finantat prin P.N.R.R., Componenta 11 – Turism si cultura Vizualizare
184 14.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 184 / 2022 privind modificaera anexei la HCL nr. 17/2022 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural – artistice pentru anul 2022 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Vizualizare
185 14.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 185 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria pe anul 2022 Vizualizare
186 14.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 186 / 2022 privind rectificarea bugetului de autofinantare al orasului Simeria, pe anul 2022 Vizualizare
187 14.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 187 / 2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Simeria, pe anul 2022 Vizualizare
188 14.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 188 / 2022 privind aprobarea implementarii proiectului de investitii “Dotarea Unitatii de invatamant Preuniversitar Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” din Simeria, cu echipamente de protectie in vederea gestionarii crizei sanitare Covid-19″ Cod SIMS 2014+ 143168 Vizualizare
189 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 189 / 2022 privind aprobarea documentatiei faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehno-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de canalizare menajera in localitatea Carpinis, oras Simeria, judetul Hunedoara” si abrogarea in intregime a HCL 100/2021 Vizualizare
190 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 190 / 2022 privind aprobarea documentatiei faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehno-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera in localitatea Barcea Mare, oras Simeria, Judetul Hunedoara” si abrogarea in intregime a HCL 101/2021 Vizualizare
191 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 191 / 2022 privind aprobarea documentatiei faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehno-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizare retea canalizare menajera in localitatea Uroi, oras Simeria, Judetul Hunedoara” Vizualizare
192 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 192 / 2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Realizare retea de canalizare menajera in localitatea Carpinis, oras Simeria, judetul Hunedoara” pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C1/2 – Componenta C1 – Managementul apei, Investitia 2 – Colectarea apelor uzate in aglomerarile mai mici de 2000 l.e. Vizualizare
193 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 193 / 2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Barcea Mare, oras Simeria, judetul Hunedoara” pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C1/2 – Componenta C1 – Managementul apei, Investitia 2 – Colectarea apelor uzate in aglomerarile mai mici de 2000 l.e. Vizualizare
194 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 194 / 2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Realizare retea de canalizare menajera in localitatea Uroi, oras Simeria, judetul Hunedoara” pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C1/2 – Componenta C1 – Managementul apei, Investitia 2 – Colectarea apelor uzate in aglomerarile mai mici de 2000 l.e. Vizualizare
195 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 195 / 2022 privind aprobarea Analizei la nivel local pentru investitia “Realizare retea de canalizare menajera in localitatea Carpinis, oras Simeria, judetul Hunedoara” Vizualizare
196 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 196 / 2022 privind aprobarea Analizei la nivel local pentru investitia “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Barcea Mare, oras Simeria, judetul Hunedoara” Vizualizare
197 16.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 197 / 2022 privind aprobarea Analizei la nivel local pentru investitia “Realizare retea de canalizare menajera in localitatea Uroi, oras Simeria, judetul Hunedoara” Vizualizare
198 22.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 198 / 2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2023 Vizualizare
199 22.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 199 / 2022 privind aprobarea otocoalelor de aprobare incheiate intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Orasul Simeria pentru implementarea proiectului “HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MYSMIS 130963 Vizualizare
200 20.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 200 / 2022 privind insusirea unei documentatii tehnico-cadastrale si inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenului, in vederea pozitiei nr. 33 din Inventarul domeniului public Vizualizare
201 22.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 201 / 2022 Nu există fișiere
202 22.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 202 / 2022 Nu există fișiere
203 27.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 203 / 2022 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2023, in orasul Simeria Vizualizare
204 27.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 204 / 2022 Nu există fișiere
205 27.12.2022 HOTĂRÂREA Nr. 205 / 2022 privind mandatarea orasului Simeria in vederea preluarii Spitalului General CF Simeria de catre Consiliul Local al orasului Simeria Vizualizare
82 31.05.2022 HOTĂRÂREA Nr. 82 / 2022 privind aprobarea depunerii în platforma electronică a proiectului „Reabilitarea clădirilor publice : Grădinița Căsuța Piticilor și Internatul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Anghel Saligny „ , pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C 10 – fondul Local Nu există fișiere
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile